قرارداد اجرای بهسازی و ترمیم نوار حفاری های سطح شهر بهبهان

 

قرارداد

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی علیرضا بهادری بعنوان سرپرست شهرداری که در اینجا کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت زاگرس کویر اسپادانا به شماره ثبت ۵۷۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۶۴۱۲ با مدیر عاملی ایمان رئیسی بویر حسنی فرزند احمد با کد ملی ۴۶۶۹۹۵۷۰۱۵ و شماره تماس ۰۹۱۳۳۸۵۹۲۲۷ عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد که دارای مفاد و شرایط ذیل می باشد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

اجرای بهسازی و ترمیم نوار حفاری های سطح شهر بهبهان

ماده ۲ : مدت قرارداد : مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ابلاغ بمدت ۶ ماه شمسی می باشد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۱/۲ ریال میباشد که در نهایت براساس مقادیر آیتمهای مشخص شده وبا اخذ تائیدیه از مهندس ناظر پروژه قابل پرداخت به پیمانکارخواهد بود.

ماده ۴ : شماره حساب : مبلغ این قراردادبه حساب شماره ۰۲۲۰۴۸۲۶۸۸۰۰۰ بانک ملی شعبه بهرمان به نام شرکت زاگرس کویر اسپادانا واریزمیگردد.

ماده ۵ : ضمانت : پیمانکار با توجه به دستور شماره ۴۱۲۲۳/۱۵ شهردار ، ۴ فقره سفته بانکی به شماره سریال های ۷۳۷۷۰۵ – ۷۳۷۷۰۰۶ – ۲۴۱۳۶۲ ۲۴۱۳۶۳- به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۴۲ ریال به را بعنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی شهرداری نموده است.

ماده ۶ : محل اجرای قرارداد : کوچه ها ومعابرسطح شهر بهبهان بوده که توسط مهندس ناظرتعیین میگردد.

ماده ۷ : دوره تضمین: دوره تضمین اجرای این کار به مدت یکسال از تاریخ اتمام قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت می باشد که با تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، میزان ۵% از سپرده حسن انجام کار کسرشده از پیمانکار، به وی مسترد گردیده و با اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی، باقی مانده سپرده نیز استرداد می گردد.

ماده ۸ : کسورات : پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد و ضمناً پرداخت هرگونه وجهی از سوی شهرداری ، منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه و دارایی از سوی پیمانکار می باشد. (درصورت ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده توسط پیمانکار،کارفرما مالیات مذکور محاسبه وبه حساب اداره امور مالیاتی واریز خواهد شد).

ماده ۹ : شرایط قرارداد

 • ۹- تهیه و تأمین هزینه سوخت و استهلاک دستگاه ها و هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارگران و همچنین تهیه و تامین ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 • ۹- این پروژه شامل هیچگونه تعدیل وپیش پرداختی نمی باشد.
 • ۹- مالک و راننده دستگاههای موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد.
 • ۹- راننده دستگاههای موضوع قرارداد هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهد داشت و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت حقوق مزایای وی ندارد.
 • ۹- پرداخت هرگونه وجهی منوط به ارائه صورت وضعیت ماهیانه و با تأیید مهندس ناظر پروژه می باشد.
 • ۹- پیمانکار موظف است دستورات صادره از سوی معاونت عمرانی و اجرایی وناظر پروژه رادر چهارچوب موضوع قرارداد انجام دهد.
 • ۹- پیمانکار موظف می باشد در صورت اعلام کارفرما مبنی بر عدم کارآیی راننده و دستگاه موضوع قرارداد نسبت به جایگزین نمودن آن اقدام نماید.
 • ۹- پیمانکار می بایست اکیپی از کارگران فنی و پارو کش در اختیار داشته باشد.
 • ۹- پیمانکار مکلف است کلیه نیروهای کار مورد نیاز جهت اشتغال در این پیمان را از بین کارگران بومی که از سلامت جسمی و روحی برخوردار هستند،انتخاب نماید و کارگران تحت پوشش پیمانکار، هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و ضمناً پیمانکار به هیچ وجه نبایستی از اتباع خارجی غیرمجاز در اجرای پروژه استفاده نماید.
 • ۹- مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 • ۹- پیمانکار موظف است نسبت به خرید و ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی و هر نوع بیمه نامه ای که خطرات احتمالی را شامل خسارت های مالی و جانی به پرسنل و اشخاص ثالث و املاک مجاور را پوشش دهد و همچنین بیمه نامه های لازم جهت خسارت های وارده در خصوص موضوع این قرارداد، به دستگاه نظارت اقدام نماید و پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار باید موضوع پیمان را بیمه نماید.
 • ۹- حقوق و بیمه و مالیات پرسنل شاغل جهت اینکار و همچنین هرگونه مالیات و عوارض برعهده پیمانکار می باشد.
 • ۹- پرداخت هرگونه هزینه که به عملکرد پیمانکار مربوط می شود و همچنین پرداخت کلیه حقوق و مزایا که توسط اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر ادارات ذی ربط تعیین و مشخص شده و یا می شود در طول دوره عملکرد پیمانکار به عهده اوست.
 • ۹- پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 • ۹- پیمانکار مکلف است قوانین نظام صنفی و سایر ادارات ذیربط را رعایت و اجرا نماید.
 • ۹- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 • ۹- تمامی وسایل اعم از خودروها و ابزار کار، باید مطابق با استاندارد باشد.
 • ۹- پیمانکارموظف به تهیه ماشین آلات و نیروی فنی مورد نیاز بر طبق نیازکار وبراساس ابلاغ کارفرما در محل کارخواهد بود.
 • ۹- تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 • ۹- تهیه آسفالت، مخلوط ، بیس ، آب و سایر مصالح مورد نیاز تا محل پخش به عهده کارفرما می باشد.
 • ۹- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین، نسبت به تسویه حساب با کارکنان مذکور و تعویض آنها با افراد مورد تأیید اقدام نماید.
 • ۹- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.
 • ۹- پیمانکار موظف است نسبت به پخش آسفالت براساس ضخامت مشخص شده و با سطح هموار و یکنواخت اجرا نماید و در صورت موج داشتن سطح کار و ناهموار بودن آن مخصوصاً در محل اتصال دو باند، درصدی از کارکرد روزانه پیمانکار بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۹-نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 • ۹-تهیه ماشین آلات مورد نیاز یا وسایل دستی و کلیه هزینه های مربوطه (غذا،حراست،سوخت ماشین آلات و نگهداری از ابزارآلات،ایمنی کار و…)بر عهده پیمانکار می باشد.
 • ۹-رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی می باشد و در صورت تشخیص کارفرما تعداد گروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 • ۹-در صورت دستور کارفرما،عمق اجرای پروژه براساس مصالح استفاده شده متغیر می باشد
 • ۹-محل تخلیه مصالح مازاد توسط کارفرما معرفی می شود.
 • ۹-پس از ابلاغ صورتجلسه میزان و نوع ترمیم نوار حفاری از طرف ادارات حفار بهبهان،پیمانکار می بایست حداکثر ظرف ۴ روز کاری نسبت به ترمیم نوار حفاری خیابان های تحویل شده اقدام نماید.

ماده ۱۰ : مشخصات فنی و آیتم های اجرایی

برداشتن آسفالت معیوب بین خطوط برش در قسمتهای معیوب خیابان یا کوچه به ضخامت تا ۱۰ سانتیمتر،با حمل مصالح تخریبی به محلهای مورد نظر کارفرما تا ۱۰ کیلومتر،تسطیح و رگلاژ، آبپاشی و کوبیدن کف،آماده سازی و اضافه کردن بیس مورد نیاز،آبکوب و پروفیله سازی و آماده کردن جهت اجرای روکش جدید ۷۰۰۰ متر مربع ۵۰۰۰۰ ریال
زیر سازی بشرح زیر:ترمیم و بازسازی در معابر شامل کندن مجدد به عمق مابین ۱۵ سانتیمتر تا ۴۰ سانتیمتر و بیشتر از آن در محلهایی که به تشخیص ناظر پروژه لازم است عملیات غرقاب،کوبیدن کف ترانشه با غلطک موتوری (کمپکتور دستی)، در صورت لزوم و به دستور کارفرما تعویض خاک نامناسب با زیر اساس مرغوب رودخانه ای و آبکوب کردن زیراساس تا ترکم ۱۰۰،پخش و کوبش قشر اساس به ضخامت ۱۰-۱۵ سانتیمتر و تراکم ۱۰۰ درصد با وسایل دستی و ماشینی و بارگیری و حمل تمامی خاکهای اضافی به محلهای مورد نظر کارفرما ۱۰۰۰۰ متر مربع ۱۰۰۰۰۰ ریال
اجرای قشر نفوذی پریمکت،پخش و کوبیدن آسفالت ۷-۴ سانتیمتر و غلطک زنی با اتوی دستی و غلطک ماشینی ۵/۲ تنی محل شکستگیها و تعمیرات و لکه گیری آسفالت سطح شهر بهبهان و اجرای کارها بطور کامل طبق مشخصات فنی با وسایل دستی و ماشینی موتوردار و بارگیری و حمل تمامی مصالح اضافی به محلهای مورد نظر کارفرما و جاروب،تمیز کاری و شستشوی محل ۱۷۰۰۰ متر مربع ۶۳۰۰۰ ریال

 

 

 

ماده ۱۱ : فسخ قرارداد

۱- ۱۱- در صورت عدم نیـاز قبل از شروع قرارداد شهـرداری می تواند نسبت به فسخ یک طرفـه قرارداد اقــدام نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نماید.

۲- ۱۱- انتقال قراردادبه شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه طرف اول قرارداد از موارد فسخ یک طرفه کارفرما محسوب میگردد.

۳- ۱۱- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای از موارد فسخ قرارداد می باشد.

۴- ۱۱- درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک ازشرایط وتعهدات این قراردادتوسط پیمانکار، کارفرما  می تواند با یک مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

تبصره ۱ : بدیهی است در این صورت جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار است که به تعهدات خود عمل ننموده باشد.

۵-۱۱- چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف و یا چک تضمینی را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.

۶-۱۱- در صورت عدم رعایت هریک از مفاد قرارداد، کارفرما می تواند ضمن دریافت خسارت از محل ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی ارائه شده و بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی و با تنظیم اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۲ : حل و فصل اختلاف

طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند ولی اگر به هر دلیل از سوی هر یک از طرفین خللی در انجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم توافق موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میگردد.

ماده ۱۳ : شرایط عمومی قرارداد

۱-۱۳- این قرارداد تابع قرارداد عمومی پیمان می باشد .

۲-۱۳- آدرس قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظفند هر گونه تغییری در آدرس خود را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده ۱۴ : سایر شرایط

هر گونه اطلاعیه دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه تنها به صورت کتبی معتبر است.

 

 

 

ماده ۱۵ : جرائم و تأخیر در انجام تعهدات

 • چنانچه دلایل پیمانکار برای تأخیر در رفع اشکال به لحاظ فنی و حرفه ای قابل قبول نباشد، پیمانکار مشمول کسر جریمه خواهد بود.برای هر روز تأخیر ازتاریخ ابلاغ اولیه جهت رفع اشکال معادل ۲%(دو درصد از کل مبلغ)از صورت حساب کسر خواهد شد.
 • در صورت مشاهده هرگونه عدم زیرسازی و یا زیر سازی نامناسب ، به ازاء هر مترمربع ۰۰۰/۳۰۰ ریال جریمه لحاظ می گردد.
 • در صورت مشاهده هرگونه آسفالت نامناسب ، به ازاء هر مترمربع ۰۰۰/۵۰۰ ریال جریمه لحاظ می گردد.
 • پیمانکار موظف است در طول شبانه روز آنکال و پاسخگوی تماس مهندس ناظر باشد که در صورت عدم پاسخگویی هرتماس ، مشمول جریمه به میزان ۰۰۰/۵۰۰ ریال میگردد.

ماده ۱۶ : قوه قهریه (فورس ماژور)

این قرارداد تابع قانون قوه قهریه (فورس ماژور) می باشد. بنابراین در صورت بروز موارد قوه قهریه و سایر موارد خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به) بلایای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی و موارد مشابه، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

تبصره ۲ : مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزایش قیمت کالا یا مواد و ابزار تولید، افزایش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری ارزها و … جزء موارد قوه قهریه محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷ : انتقال به غیر: پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید،درصورت موافقت شهرداری باواگذاری قسمتی ازکار به اشخاص ثالث،از مسئولیت وتعهدات پیمانکار،به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

ماده ۱۸ : محل اعتبارات:اعتبار این پروژه از محل برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، پروژه زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت معابر، در متمم بودجه سال ۹۸ تعیین گردیده است.

ماده ۱۹ : شرح نسخ قرارداد: این قرارداد مشتمل بر ۱۹ ماده و در پنج نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را خواهند داشت و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *