قرارداد جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و دفع بهداشتی

قرارداد

 انجام امورات خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری)

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی آقای حمیدرضا ورزشی بعنوان شهردار که در اینجا کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت راهیابان فردا به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ وکد اقتصادی ۴۱۱۱۷۳۴۳۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵ به آدرس: اصفهان، بزرگراه خیام، بعد از چهار راه میرزا طاهر، کوچه ۲۶ شهریار، نبش بوستان فرشتگان، پلاک ۱، کد پستی ۸۱۸۵۶۹۶۷۹۴ و شماره تماس ۳۷۷۱۵۶۱۲-۰۳۱ با مدیرعاملی امیر حیدری هراتمه فرزند احمد به شماره شناسنامه ۵۶۴، صادره از فلاورجان، کد ملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ به عنوان مدیرعامل بشماره تماس ۰۹۱۳۳۰۸۳۳۴۳ و آقای رامین عظیمی فرزند ایرج به شماره شناسنامه ۱۲ ، صادره از شهرکرد، کد ملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ بشماره تماس ۰۹۱۳۳۰۸۳۳۷۵ بعنوان رئیس هئیت مدیره که در اینجا پیمانکار نامیده می شوند از طرف دیگر منعقد که دارای مفاد و شرایط ذیل می باشد:

ماده ۱ : موضوع قرارداد

جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و دفع بهداشتی در بارانداز شهرداری واقع در کیلومتر ۱۳ جاده بهبهان به گچساران بصورت روزانه- جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و پیاده روها – لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر به صورت روزمره و مستمر ، جمع آوری و ساماندهی حیوانات بلا صاحب (سگهای ولگرد و …) طبق دستورالعمل سازمان شهرداریها و دهیاریها

ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد ۱۲ ماه شمسی و از تاریخ ۱۱/۰۷/۹۸  لغایت ۱۰/۰۷/۹۹ می باشد.

تبصره ۱: در صورت رضایت کارفرماو با کسب مجوز از شورای اسلامی شهر، نسبت به تمدید و افزایش مدت و تعدیل مبلغ قرارداد (طبق توافق طرفین) اقدام و برای سال دوم بر اساس افزایش نرخ حقوق و دستمزد اداره کار و رفاه اجتماعی و هزینه ماشین آلات برابر نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد

بر اساس برگ پیشنهاد قیمت در مناقصه مقرر گردید در ازاء اجرای کلیه عملیات جمع آوری و حمل زباله های شهری(مندرج در ماده یک قرارداد)ماهیانه به میزان ۴۷۲/۵۸۱/۵۰۸/۹  ریال وبابت یکسال جمعاًمبلغ ۶۶۴/۹۷۷/۱۰۲/۱۱۴ ریال به پیمانکار پرداخت شود.

تبصره ۱ : هرگونه افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۹ طبق صورتجلسه ۲۱۲۷۶-۱ مورخه ۰۲/۰۷/۹۸ برابر با نرخ اعلامی شورای عالی کار وزرارت کار و اموراجتماعی از ابتدای سال شمسی قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

تبصره ۲ : کارفرما مجاز است در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و ماشین آلات استیجاری توسط پیمانکار ، می تواند راساً  نسبت به پرداخت حقوق اقدام و از مطالبات پیمانکار کسر نماید .

ماده ۴ : شماره حساب

مبلغ این قرارداد به حساب شماره ۵۹۴۵۶۴۴۱۰۰ بانک ملت، شعبه بهار به نام شرکت راهیابان فردا واریز می گردد.

ماده ۵ : محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد،محدوده سطح شهربهبهان میباشدکه توسط مهندس ناظرشهرداری به پیمانکار اعلام میگردد.

تبصره ۳: محل دفن زباله فعلی واقع در کیلومتر ۱۳ محور بهبهان به گچساران (بعد از پلیس راه جاده شیراز) می باشد که در صورت تغییر و افزایش مسافت، هزینه مسافت مازاد بر عهده کارفرما می باشد.

تبصره ۴ : پیمانکار موظف است زباله ها را از سطح شهر  به جایگاه زباله واقع در کیلومتر ۱۳ محور بهبهان به گچساران حمل و در آنجا طبق نظر دستگاه نظارت بتخلیه نماید.

ماده ۶ : ضمانت

پیمانکار یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۷۶۷/۲۹۷/۴۱۰/۱۱ ریال معادل ۱۰% کل قرارداد به شماره سپام ۹۱۷۷۷۹۸۶۹۹۹۷۶۵۷۱ مورخه ۱۶/۰۷/۹۸ صادره از بانک ملت شعبه بهار اصفهان را بعنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی شهرداری نموده است.

تبصره ۵: ضمانتنامه مندرج در این بند باید تا پایان اجرای قرارداد معتبر باشد و مادامی که مدت قرارداد پایان نیافته است پیمانکار مکلف است بدستور کارفرما ضمانتنامه مذکور را تمدید کند و چنانچه تا ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن اقدام به تمدید ننمایدکارفرما حق دارد مبلغ ضمانت نامه را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آن را بجای ضمانتنامه به رسم وثیقه تا پایان کار نزد خود نگه دارد.

تبصره ۶: هزینه های مورد لزوم از بابت تمدید مدت ضمانت نامه بعهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۷: کارفرما، ضمانت نامه مذکور را بنا به درخواست پیمانکار و پس از خاتمه قرارداد و تایید مهندس ناظر و تصویب صورتجلسه تحویل، آزاد خواهد نمود.

ماده ۷ : کسورات  

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از قرارداد منعقده و بیمه و مالیات برعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها و یا ضمانتنامه ها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.ضمناً پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی پرسنل و حوادث بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۸ : شرایط قرارداد  

 • ۸- این قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان می باشد.
 • ۸- این قرارداد شامل هیچگونه پیش پرداختی نمی باشد.
 • ۸- کارفرما می تواند کار را تا سقف ۲۵% افزایش یا کاهش دهد.
 • ۸- پرداخت هرگونه وجهی منوط به ارائه صورت وضعیت و تنظیم صورتجلسه با تأیید مهندس ناظر شهرداری می باشد.
 • ۸- نظارت بر حسن انجام کار در مدت زمان قرارداد از طرف کارفرما بر عهده معاونت خدمات شهری و مسئولین نواحی «۱» و «۲» خدمات شهری، شهرداری می باشد و نظارت بر فعالیت کارکنان و نیروهای مرتبط با قرارداد، بر عهده پیمانکار می باشد..
 • ۸- هرگاه بعد از اتمام مهلت قرارداد کارفرما نتواند نسبت به جایگزین نمودن پیمانکار جدید اقدام نماید، پیمانکار موجود موظف است به مدت دو ماه پس از پایان قرارداد و بر اساس نرخ اعلامی افزایش حقوق و دستمزد وزارت کار و رفاه اجتماعی (در خصوص حقوق کارگران موضوع قرارداد) قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 • ۸- پیمانکار مکلف است کلیه نیروهای کار مورد نیاز جهت اشتغال در این پیمان را از بین کارگران بومی محل و به منظور بالا بردن کیفیت کار، از پرسنل ورزیده و مجرب که سابقه چندین ساله دارند تأمین نماید. کارگران تحت پوشش پیمانکار، هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری ندارند.
 • ۸- پیمانکار متعهد است در اجرای مفاد قرارداد از بکارگیری اتباع خارجی که فاقد پروانه کار می باشند خودداری نماید. بدیهی است در صورت مراجعه و مشاهده بازرسین وزارت کار و امور اجتماعی، کارفرما نسبت به عواقب قانونی تعهدی نداشته و مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود.
 • ۸- پیمانکار موظف است نسبت به خرید و ارائه بیمه مسئولیت و سایر بیمه نامه های لازم به دستگاه نظارت اقدام نماید و پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار باید موضوع پیمان را بیمه و موظف به اخذ بیمه حوادث که کل موضوع قرارداد و تمامی نیروهای تحت پوشش را شامل گردد می باشد و ماهیانه بیمه های مذکور و بیمه تأمین اجتماعی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد را ضمیمه صورت وضعیت نموده و به شهرداری ارائه نماید.
 • ۸- چنانچه از طرف اداره امور مالیاتی بنا بر قوانین جاری دولت نسبت به این قرارداد مالیاتی درخواست گردد، پیمانکار موظف است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

ماده ۹ : تعهدات کارفرما

۱- ۹- در اختیار قراردادن یک نسخه از نقشه کامل محدوده شهر و محدوده اجرای عملیات قرارداد و ایستگاه تخلیه زباله هنگام عقد قرارداد به پیمانکار.

۲- ۹- معرفی دو نفر نماینده (ترجیحاً از مسئولین نواحی )جهت ایجاد هماهنگی در اجرای مفاد قرارداد به پیمانکار.

۳- ۹- ابلاغ زمان بندی اجرای امور قرارداد در ساعات شبانه روز و اولویت بندی مناطق در طول شبانه روز به پیمانکار.

۴-۹- بررسی و تأیید لیست های پرسنلی اعلام شده پیمانکار و همچنین تعداد و کیفیت ماشین آلات مورد نیاز اجرای عملیات و اعلام نیاز و یا عدم نیاز به تغییر آنها به پیمانکار.

۵- ۹- همکاری و مساعدت با پیمانکار جهت رفع هرگونه معارض شدن سایر ارگانها در انجام امور قرارداد.

۶-۹- تهیه و تأمین آب موردنیاز برای شستشوی جداول و مخازن حمل زباله در امور موضوع قرارداد بدون در نظر گرفتن هرگونه هزینه و محدودیتی در تمام ساعات شبانه روز.

۷- ۹- بازرسی مداوم و مرتب از روند اجرای قرارداد، تنظیم و گواهی اجرای قرارداد در هر ۱۵ روز با نماینده پیمانکار.

۸-۹- عدم مسئولیت کارفرما در قبال هرگونه هزینه و خسارت به افراد و ماشین آلات ناشی از اجرای قرارداد.

۹-۹- دستگاه نظارت قید شده در این قرارداد حوزه معاونت خدمات شهری تعیین گردیده که دارای اختیارات و مسئولیتهایی به شرح ذیل میباشد:

 • دستگاه نظارت به منظور هماهنگی، مشخصات لوازم و ماشین آلات و ابزار کار تخصصی مورد نیاز را برای انجام عملیات مورد قرارداد که توسط پیمانکار مورد استفاده قرار می گیرد را رسیدگی و پس از تأیید، اجازه ادامه کار را به پیمانکار خواهد داد.
 • دستگاه نظارت در صورت مکاتبه پیمانکار، موضوع را بررسی و اظهار نظر و به کارفرما منعکس خواهد نمود .
 • دستگاه نظارت پس از خاتمه قرارداد صورت وضعیت قطعی که بوسیله پیمانکار تهیه شده و مشتمل بر کلیه محاسبات و اندازه گیریها و سایر مدارک و اسناد مربوطه میباشد و توسط ناظر مقیم رسیدگی و تأیید گردیده را بررسی و به کارفرما اعلام نظر خواهد نمود.
 • دستگاه نظارت به پیشنهاد کارفرما در مورد اعمال جریمه مازاد بررسی ، درصد ضرایب مندرج در قرارداد را رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود.
 • دستگاه نظارت به صورت وضعیتهای ارجاعی از طریق دستگاه نظارت حوزه معاونت خدمات شهرداری (کارفرما) که مورد اختلاف یا اعتراض پیمانکار باشد رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود. نظریه اعلامی دستگاه نظارت قطعی میباشد.
 • درصورتیکه عملکرد ناظر مقیم مورد تأیید دستگاه نظارت نباشد، کارفرما با اعلام دستگاه نظارت نسبت به تعویض وی اقدام خواهد کرد.

۱۰-۹- در صورت پایان قرارداد و خاتمه پیمان، کارفرما موظف می باشد ظرف سه ماه نسبت به تسویه حساب کامل با پیمانکار اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما باید به نرخ شاخص تورم سالیانه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و به پیمانکار پرداخت گردد.

ماده ۱۰ : تأییدات و تعهدات پیمانکار:

پیمانکار بدین وسیله اعلام می نماید که:

 • ۱۰- کلیه اسناد و مدارک و ویژگی های عملیاتی منطقه را کاملاً مطالعه نموده و ضمن اطلاع از تمام نقاط حساس و ویژه از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع کامل حاصل کرده است.
 • ۱۰- نسبت به تأمین کارگر بر اساس آنالیز اعلامی و تهیه ابزار و ادوات و ماشین آلات مطابق با مشخصات و دستور کار درمحل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده و همچنین میزان دستمزدها و هزینه های حمل و نقل را برای اجرای کار در محاسبه خود از هرجهت منظور نموده است.
 • ۱۰- آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آلات به مقدار کافی و امکانات اجرایی عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کار در نظر گرفته است.
 • ۱۰- هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض و خدمات بهداشت مرکز بهداشت کار که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود مورد نظر را در محاسبات خود منظور نموده است.
 • ۱۰- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را با بهترین روشهای اجرایی با ابزار و ماشین آلات به وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.
 • ۱۰- تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم به نحوی که کیفیت مناسب کار حفظ گردد به عهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است ضوابط بهداشت و ایمنی محل اسکان کارگران خدمات شهری را رعایت نماید.

تبصره ۸ : مسئولیت هرگونه اقدامات خلاف مقررات و عرف جامعه از جانب پرسنل پیمانکاری از قبیل دریافت مبالغی از شهروندان و سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره متوجه پیمانکار خواهد بود.

تبصره ۹ : اخذ وجه از شهروندان توسط عوامل کارمندی و یا کارگری شرکت تحت هر عنوان که برای بار اول اخطار و برای بار دوم جریمه ای معادل ۵ برابر وجه دریافتی از شهروندان اخذ و در صورت تکرار به مقامات قضایی معرفی می گردد.

 • ۱۰- پیمانکار موظف است حداقل دو ماه حقوق و دستمزد کارکنان زیرمجموعه خود را تأمین و حقوق هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت نمايد، در غیر این صورت به ازای هر روز تأخیر و (به ازای هر نفر) مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. چنانچه تا پايان ماه بعد در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود دستگاه نظارت به پیمانکار اخطار خواهد کرد که دستمزد کارگران را پرداخت نماید، درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما حق دارد علاوه بر جريمه فوق، رأساً دستمزد کارگران را طبق  کارتهای کارگری ارائه شده توسط کارگران که به امضاء نماینده پیمانکار رسیده و دارای مهر شرکت باشد به حساب کارگران پرداخت نماید. و در اینخصوص پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را ندارد.
 • ۱۰- هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه و یا باعث اخلال در نظم امور پیمان گردند، کارفرما از طریق دستگاه نظارت مراتب را به نماینده پیمانکار تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار دیگر به کار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و برای او ایجاد حقی نخواهد کرد.
 • ۱۰- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس دستورات کتبی دستگاه نظارت برعهده دارد و نظارتی که از طریق دستگاه نظارت در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیتها نمی کاهد و پیمانکار موظف است کلیه امور موضوع قرارداد را مطابق موازین و اصول فنی و بهداشتی انجام دهد .
 • ۱۰- پیمانکار مکلف است در پایان هرماه آماری از تعداد پرسنل و مسئولیتهای محوله، محل کار و لیستهای دستمزد آنان و ماشین آلات و تجهیزات و ابزار آلات موجود و آماده به کار در محدوده کار تهیه کرده و جهت اطلاع به کارفرما تسلیم دارد. درضمن پیمانکار موظف است تمام اطلاعات مربوط به این بند را به محض درخواست کارفرما تحویل نماید.
 • ۱۰- پیمانکار موظف است مقررات بهداشت محیط شهر بهبهان و بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و محیط کار آنان را بر طبق ضوابطی که از سوی دانشکده علوم پزشکی و اداره حفاظت محیط زیست و معاونت خدمات شهری شهرداری بهبهان تعیین میشود در محل اجرای این پیمان به مورد اجرا گذارد.
 • ۱۰- پیمانکارموظف است کلیه مقررات ایمنی و حفاظت و بهداشت کار(مطابق آئین نامه های حفاظت کارگاه)را در زمان انجام کارجهت کارکنانی که برای انجام این پیمان درشهرداری بکار گمارده میشوند را با تقبل هزینه های مربوط به مورد اجرا گذارد. اشتغال بکار این کارکنان منوط به انجام معاینات پزشکی وصدور کارت سلامت کارکنان متناسب باکار محوله به آنان می باشد.
 • ۱۰- کلیه حقوق و مزایا، عیدی، سنوات، عائله مندی، بن، خواربار، مسکن، تهیه لباس و غیره طبق مقررات اداره کار و امور اجتماعی و بخشنامه های صادره از سوی استانداری به عهده پیمانکار می باشد و کارگران شرکت هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری بهبهان ندارند.
 • ۱۰- کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور نظارت بر اجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته می نمایند. هرگاه نتایج کنترل با مأخذی که در موضوع قرارداد ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را  طبق دستور کارفرما و یا دستگاه نظارت با هزینه خود اصلاح کند.
 • ۱۰- تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و سوخت خودروهای مربوط به پیمانکار و به طور کلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۱۰ : تأمین آب موردنیاز برای شستشوی جداول و مخازن حمل زباله برعهده کارفرما و حمل آن برعهده پیمانکار می باشد.

 • ۱۰-پیمانکار میبایست جهت حمل زباله وانجام عملیات موضوع قرارداد ازماشین آلات استاندارد موردتأیید دستگاه نظارت استفاده نماید.
 • ۱۰- کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین مصالح و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان ندارد.
 • ۱۰- پیمانکار از روز تحویل محدوده مورد پیمان تا روز خاتمه مهلت قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آلات و مایملک تحویلی کارفرما است که تحت نظر و مراقبت او( پیمانکار) قرارداد، می باشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنان در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و زلزله و غیره به عمل خواهد آورد و همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محدوده مشخص شده می باشد و در هرحال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به اموال تحویلی اتخاذ نمایدو اگر دراثر سهل انگاری او خسارتی وارد شود خود مسئول جبران آن خواهد بود.
 • ۱۰- در صورتی که پیمانکار عملیات را به نحو مطلوب و با کیفیت انجام ندهد به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود ناظر می بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت را برآورد و از مطالبات پیمانکار کسر و به عنوان جریمه نیز به میزان ۵% تا ۲۰% به تشخیص کارفرما، از کل هزینه صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.دراین صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ بلااثر خواهد بود.
 • ۱۰- کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد و درکلیه موارد پیمانکار مسئول خواهد بود.
 • ۱۰- پیمانکار مکلف است درموقع انجام امور قرارداد به خصوص در هنگام شب تدابیر لازم ایمنی و حفاظتی از قبیل نصب علائم خطر و چراغهای روشنایی و غیره را با هزینه خود به کار گیرد.
 • ۱۰- پیمانکار مکلف است عملیات اجرایی خود را طوری برنامه ریزی و انجام دهد که باعث سد معبر نگردد و مجاز به اشغال معابر که موجب مزاحمت عابرین و ساکنین محل می گردد نمی باشد.
 • ۱۰- هرگاه به منظور انجام عملیات مورد قرارداد ایجاب نماید برای مدتی قسمتی و یا تمام معبری اشغال شود پیمانکار مکلف است از طریق کارفرما و با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی عبور و مرور را از معابر مجاور امکان پذیر سازد.
 • ۱۰- هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجود در محدوده کار مانند تلفن، پست و مخابرات، آب، برق، گاز، علائم راهنمایی و رانندگی و سایر تأسیسات متعلق به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و یا بخش خصوصی صدمات وارد شود، پیمانکار مکلف به مرمت آنها و یا پرداخت خسارت وارده بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 • ۱۰- پیمانکار موظف است در مواقع پیش آمد شرایط و حوادث غیرمترقبه نظیر بارش بارانهای سیل آسا و جریان سیل در داخل شهر، وقوع زلزله و آتش سوزی و نظایر آن علاوه بر اجرای وظایف خود نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مقطعی کارفرما مازاد بر قرارداد در شرایط مذکور در اسرع وقت در اختیار نواحی اقدام نماید.

تبصره ۱۱ : دستور کتبی اقدام و تعیین تعداد کارگران در این مورد با کارفرما خواهد بود.

تبصره ۱۲ : کارفرما برای هر یک از نیروی کارگری تأمین شده حداکثر معادل دستمزدی که پیمانکار برای نیروی کارگری عادی خود و براساس قرارداد پرداخت نموده، پرداخت می نماید.

تبصره ۱۳ : پیمانکار در صورتی که کل نیروی مورد نیاز را تأمین ننماید به ازاء هر نفر کسر تأمین معادل دو برابر نرخ دستمزد کارگر عادی خود جریمه خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

 • ۱۰- تأمین دفتر کار به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
 • ۱۰- درصورت استفاده پیمانکار از امکانات كارفرما (ازجمله: سیمی تریلر،بازو غلطان و…)پس از درخواست کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت،مال الاجاره آن طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکارکسر میگردد.
 • ۱۰- رانندگان پيمانكار مي بایست دارای حداقل ۴ سال سابقه رانندگی و گواهینامه مربوطه بوده و واجد صلاحیت فنی لازم به تشخیص دستگاه نظارت باشند.
 • ۱۰- پیمانکار موظف است در اجرای تبصره مواد ۴ و ۶ تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۹/ت ۲۷۵۰۶هـ مورخ ۵/۹/۸۱ هیأت وزیران و به استناد دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی و نیز ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرائی و کارخانجات و شرکتها، حداکثر ظرف ۲ ماه از شروع هر سال شمسی نسبت به اخذ تأیید صلاحیت سالهای مربوطه و نیز تأییدیه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تحت پوشش از سازمان کار و امور اجتماعی اقدام نماید. در غیر اینصورت

قرارداد فی مابین فسخ و سپرده حسن انجام تعهدات به نفع این كارفرما ضبط می گردد.

 • ۱۰- هزینه های ناشی از فسخ یا خاتمه قرارداد و یا اخراج عوامل پیمانکار از قبیل حق سنوات و بیمه ایام بیکاری و امثالهم که مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی است به عهده پیمانکار می باشد.
 • ۱۰- نوع ابزار كار كارگران مي بايست در زمان تجهيز كارگاه به تأييد دستگاه نظارت برسد.
 • ۱۰- پيمانكار موظف است تمامي نيروهاي شركت را توجيه نمايد و آموزش لازم را در زمینه فعالیت مربوطه به آنان بدهد در صورت مشاهده هرگونه مورد خطرساز در شهر كه ممكن است منجر به وقوع حادثه گردد را در اسرع وقت به مديريت شركت اطلاع دهند و شركت نيز موظف است ضمن رفع موقت خطر مراتب را كتباً جهت پيگيري به دستگاه نظارت گزارش نمايد.
 • ۱۰- شهرداری هیچگونه تعهد استخدامی در رابطه با پرسنل شرکتی نداشته و مسئولیت نحوه بکارگیری پرسنل شرکت به عهده شرکت می باشد و شهرداری پاسخگوی دعاوی بین کارگر و شرکت نمی باشد و رسیدگی به اینگونه مسائل بر طبق قانون به عهده مراجع ذیصلاح و اداره کار و امور اجتماعی می باشد.
 • ۱۰- با توجه به اصلاح قانون جمعيت و تنظيم خانواده مجلس شوراي اسلامي مورخ ۲۹/۴/۹۲ ، محاسبه و پيش بيني پرداخت حق اولاد به هر تعداد مطابق با شناسنامه كارگران به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما تنها مبالغ مندرج در جدول پيشنهاد قيمت را به پيمانكار پرداخت مي نمايد . بديهي است از اين بابت هيچگونه افزايشي به پيمانكار تعلق نمي گيرد.
 • ۱۰- درصورت نیاز دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است دستگاههای مورد نیاز را در هر ساعت از شبانه روز تأمین نماید.
 • ۱۰- پیمانکار باید نسبت به رعایت کلیه قوانین قانون کار، ایمنی بهداشت، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جهت کلیه کارگران تحت پوشش خود اقدام نماید.
 • ۱۰- تهیه و تأمین ماشین آلات مخصوص حمل زباله دارای بیمه نامه کامل و معتبر که به ازاء هر دستگاه به جز راننده ۲ نفر کارگر از طرف پیمانکار باید تأمین گردد.
 • ۱۰-کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری، سوخت، روغن و لاستیک و غیره ماشین آلات بر عهده پیمانکار می باشد.
 • ۱۰- تجهیز گارگاه، تأمین، تهیه و آماده بکار نمودن ماشین آلات و ادوات و لوازم مربوط به انجام موضوع قرارداد با آرم مخصوص شرکت و تجهیزات هشدار دهنده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ قرارداد طبق لیست کارفرما در زمان انجام قرارداد.
 • ۱۰- مجهز نمودن کلیه خودروها به چراغ گردان و بوق ملودی در زمان جمع آوری زباله از منازل و اماکن عمومی و ممنوعیت استفاده از بوق معمولی
 • ۱۰- تهیه و تأمین ماشین آلات مکانیزه لازم جهت تخلیه مکانیزه گاری های دستی.
 • ۱۰- شستشوی مرتب : ۱- ماشین آلات ۲- گاریهای دستی ۳- سطل زباله های بزرگ و کوچک که در صورت عدم رعایت و گزارش ناظر ،مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت هر مورد به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۱۰- پیمانکار موظف است خودروهایی به صورت جایگزین در اختیار داشته باشد تا در صورت خرابی هر خودرو، در اسرع وقت خودرو دیگری را جایگزین نماید.
 • ۱۰- اطلاع رسانی به عموم اهالی مناطق مختلف شهر برای چگونگی زمان جمع آوری زباله به طرق مختلف با توجه به هماهنگی قبلی با کارفرما در خصوص زمانبندی جمع آوری.
 • ۱۰- تهیه و تخصیص محلی مناسب به عنوان پارکینگ دستگاههای حمل زباله و همچنین پارک نمودن دستگاهها در خیابانها و اماکن مسکونی ممنوع می باشد.
 • ۱۰- پرداخت دستمزد و هزینه کارگران و نیروی انسانی طبق ضوابط قانون کار با ارائه فیش حقوقی به آنها و پرداخت کرایه ماشین آلات استیجاری (در صورت استیجاری بودن) مشغول در اجرای مفاد قرارداد در آخر هر ماه.
 • ۱۰- انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه نیروهای تحت پوششطبق قانون اداره کار و در صورت عدم رعایت به موقع توسط پیمانکار بابت هر ماه دیرکرد مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به ازاء هر نفر از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۱۰- مسئولیت هرگونه سوء استفاده کارگران شاغل در اجرای صحیح مفاد قرارداد،که باعث اخلال در نظم محیط کار و یا کارگاه شوند و جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص و ارگانها در محدوده اجرای قرارداد به هر صورت و به هر میزان که ناشی از عملکرد نامناسب نیروی انسانی و ماشین آلات باشند برعهده پیمانکار می باشد.
 • ۱۰- استقرار محل دفتر در محدوده شهر و معرفی دو نفر مدیر و نماینده تام الاختیار جهت پاسخگوئی در تمامی ساعات شبانه روز برای ایجاد هماهنگی و رفع کمبودها و نواقص و ابلاغ دستور کارجهت نواحی ۱و۲ خدمات شهری.
 • ۱۰- آمادگی لازم جهت انجام هرگونه عملیات فورس ماژور و یا غیر مترقبه با اکیپ آماده بنا به دستور کار شهرداری در تمامی طول سال و بصورت ۲۴ ساعته مانند (بروز سیل، طوفان که گرفتگی جداول و آبگرفتگی در بر دارد)
 • ۱۰- توان مالی مورد نیاز برای تأمین حقوق پرسنل و هزینه های مرتبط با اجرای مفاد قرارداد برای حداقل بمدت ۲ ماه بدون نیاز به تأمین مالی شهرداری.
 • ۱۰-کنترل کامل پرسنل موظف و غیرموظف خود و رانندگان شاغل در پروژه از نظر اخذ وجه از شهروندان درمقابل کاری که ارائه می نمایند و اعمال خلاف یا منافی عفت عمومی، ورود به منازل شهروندان و یا هرگونه برخورد که موجب نارضایتی شهروندان گردد یا هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و یا گرفتن هرگونه هدیه از شهروندان.
 • ۱۰- مسئولیت حفظ و نگهداری از کلیه ابزار و ماشین آلات جهت اجرای مفاد قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.
 • ۱۰- اعلام و تحویل اشیاء قیمتی پیدا شده در اجرای مفاد قرارداد به کارفرما و مراجع قضائی.
 • ۱۰- مراقبت صحیح در خصوص نحوه رفتارکارگران تحت پوشش خود ، و در صورت بروز هرگونه تخلف و اختلال در کار محوله و اختلاف بین کارگران ، موضوع بوسیله نماینده کارفرما و پیمانکار رسیدگی می شود.
 • ۱۰- در صورت اعلام کارفرما مبنی برعدم صلاحیت اخلاقی، نداشتن سلامت فکری و جسمی هر یک از کارگران فوراً به خدمت آنها خاتمه داده و کارگر اخراج شده را بدون اجازه کارفرما نباید بکار گرفته و پرداخت هر نوع جریمه مربوطه به اخراج وی مطابق قوانین تعیین شده بعهده پیمانکار و با هزینه وی می باشد.

 

 • ۱۰-کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته میشود هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و مسئولیت بروز هرگونه حادثه ای که ممکن است در حین انجام کار به هر طریقی متوجه کارگران یاد شده شود بعهده پیمانکار می باشد و در پایان مدت قرارداد پیمانکار میبایست با کارگران فوق طبق مقررات قانون کار و با پرداخت سوابق کاری نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
 • ۱۰- اقدام به جمع آوری دپوهای زباله و لجن در معابر اصلی در اسرع وقت و نظافت و شستشوی محل مربوطه حداکثر تا ساعت ۹ صبح همان روز و همچنین جمع آوری زباله ودپوهای موجوددرمعابرفرعی دراسرع وقت و نظافت و شستشوی محل مورد نظر حداکثر تا ساعت ۱۱ همان روز انجام شود
 • ۱۰- لایروبی جداول واقع در محلهای پر ترافیک باید در هنگام شب و یا روزهای تعطیل به صورت مستمر انجام شود.
 • ۱۰- غیر مجاز بودن اخذ هرگونه مبلغ از شهروندان توسط نیروهای تحت پوشش و یا خود پیمانکار. (در صورت مشاهده با پیمانکار برخورد قانونی می شود.)
 • ۱۰- پیمانکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد راساً ساعات و روزهای بخصوصی را برای جمع آوری زباله منازل و اماکن عمومی تعیین نماید، مگر اینکه با برنامه اعلامی از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت مطابقت داشته باشد.
 • ۱۰- ممنوع بودن ریختن هر گونه ضایعات و لجن و غیره در معابر عمومی که موجب سد معبر شود.
 • ۱۰- در موقع حمل زباله و لجن و ضایعات حتماً با نصب تور یا چادر نسبت به پوشش مناسب اقدام و از حمل نخاله ساختمانی و غیره تحت عنوان زباله یا لجن اکیداً خودداری گردد، مگر بصورت موردی آن هم با توجه به دستور کارفرما یا دستگاه نظارت.
 • ۱۰- هرگاه بمنظور اجرای عملیات مورد پیمان، ایجاب نماید برای مدتی قسمتی و یا تمام معبری اشغال شود، پیمانکار موظف است از طریق کارفرما و با هماهنگی اداره راهنمائی و رانندگی تدابیر لازم را بعمل آورد.
 • ۱۰- همکاری لازم با پیمانکاران دستگاههای اجرائی مشغول بکار در محدوده مورد قرارداد، تا آنجا که به پیشرفت کار خود لطمه وارد ننماید.
 • ۱۰- پرداخت و مسئولیت وارد شدن خسارت به تأسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، علائم راهنمایی و رانندگی و یا تأسیسات متعلق به شهرداری و یا سازمانهای تابعه در اثر عملیات مورد قرارداد در سطح منطقه و پرداخت سریع هزینه آن و رفع مسئولیت از کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.
 • ۱۰- اعلام نواقص خیابانها و معابر سطح محدوده مورد قرارداد به کارفرما.
 • ۱۰- اعلام گزارشات هرگونه عملیات حفاری معابر توسط شرکتهای خدماتی و اشخاص و عملیات عمرانی به کارفرما.
 • ۱۰- اعلام گزارشات هرگونه عملیات ساختمانی در سطح محدوده مورد قرارداد به کارفرما بصورت روزانه.
 • ۱۰- ابلاغ به کارگران تحت پوشش مستقر در محدوده خدماتی مورد قرارداد در مواقع بارندگی جهت حضور فعال در محلهای مربوطه و اقدام به رفع آبگرفتگی جداول، پل ها و معابر.
 • ۱۰- در صورت احداث ایستگاههای سیمی تریل در سطح شهر توسط کارفرما، پیمانکار موظف است به دستور کارفرما یا دستگاه نظارت نسبت به انتقال زباله به ایستگاههای مورد نظر اقدام نماید.

 

 

 

ماده ۱۱ : دستورالعمل امور خدمات شهری شهرداری بهبهان

 • جمع آوری زباله:
 • ۱-۱۱- پیمانکار موظف است جهت انجام عملیات مورد پیمان شامل : جمع آوری زباله، رفت و روب، تنظیفات، لایروبی و … حداقل به تعداد ۱۵۸ نفر کارگر را در اختیار داشته باشد به نحوی که عملیات مورد پیمان را با کیفیت مطلوب و مورد تایید کارفرما انجام دهد.
 • ۱-۱۱- پیمانکار موظف است بصورت هفتگی گزارشهای کتبی خود را در خصوص فعالیتهای جمع آوری زباله های سطح شهر و لایروبی، رفت و روب، چنگال زنی و … پس از بررسي و تاييد ناظر مقيم به مدیریت خدمات شهری ارائه نماید.
 • ۱-۱۱- در صورت انجام اضافه کاری پرسنل در ساعات خاصی که نیاز به تهیه غذا می باشد هزینه این امر به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه پرداختی بابت غذا صورت نمی گیرد.
 • ۱-۱۱- تأمین تمامی ماشین آلات و ادوات مورد نیاز بر عهده پیمانکار بوده و در صورت توافق طرفین، کارفرما می تواند ماشین آلات خود را به صورت اجاره در اختیار پیمانکار قرار دهد. لذا مبالغ براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۱-۱۱- پیمانکار موظف است زباله ها را از سطح شهر به جایگاه زباله واقع در کیلومتر ۱۳ محور بهبهان به گچساران حمل نماید.
 • ۱-۱۱- پیمانکار موظف است به تعداد موردنیاز گاری دستی حمل زباله به همراه یک نفر کارگر جهت مناطقی که امکان ورود ماشین آلات وجود ندارد، در اختیار داشته باشد و اقدام به جمع آوری زباله های مناطق مذکور نماید.

 

 

 • ۱-۱۱- پیمانکار مجاز به استفاده از کامیون کمپرسی ۹۱۱ به تعداد مورد نیاز کارفرما بوده به صورتیکه مجهز به چادر و روکش مخصوص پوشش زباله باشد ، در صورت عدم استفاده از پوشش، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال بابت هر مورد مشاهده و روزانه به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 • ۱-۱۱- در صورت خرابی هر دستگاه خودرو بیش از ۳بار طی مدت قرارداد ، آن خودرو با نظر کارفرما از رده خارج محسوب شده و پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزین نمودن خودرو مشابه و مناسب اقدام نماید.
 • ۱-۱۱-پیمانکار میبایست جداولی که مستعد رشد علف هرز بوده را سم پاشی نموده و در صورت وجود و رشد علف هرز، بایستی با استفاده از دستگاه حاشیه زن یا هر وسیله ی متناسب این کار، نسبت به هرس و رفع مشکل آن اقدام نماید .
 • ۱-۱۱- پیمانکار می بایست ماشین آلات مکانیزه لازم را جهت تخلیه مکانیزه گاری های دستی داشته باشد. در صورت خرابی و عدم جایگزینی، روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از صورت وضعیت کسر می گردد.
 • ۱-۱۱- زمان انتظار گاریهایی که ظرفیت آنها تکمیل شده باید حداکثر یک ساعت بوده و ماشین آلات باید عملیات تخلیه گاریها را در اسرع وقت انجام دهند. در صورت عدم اجرا روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بایت دیرکرد از صورت وضعیت کسر میگردد.
 • ۱-۱۱-پیمانکار موظف است جهت اجرای دستورات کارفرما در خارج از ساعات کاری نیروهای مورد نیاز را تأمین کند(حداقل ۲۷۰۰ ساعت در ماه). لازم بذکر است پرداخت اين مبلغ منوط به تاييد دستگاه نظارت مي باشد و چنانچه در آن ماه مبلغي براي كارگران تاييد نشود، به پيمانكار نيز از اين بابت هيچگونه پرداختي صورت نخواهد گرفت. (در صورت نیاز به اضافه کاری به صلاحدید شهرداری)
 • ۱-۱۱جمع آوری زباله های سازمانها، ادارات دولتی، مساجد و زندان به عهده پيمانكار مي باشد.
 • ۱-۱۱جمع آوري زباله بصورت روزانه میباشددرصورت عدم جمع آوری زباله به ازاء هرروز ۳۰/۱مبلغ قرارداد ماهیانه ازصورت وضعیت کسر میگردد.
 • ۱-۱۱جمع آوری و حمل زباله های میدان تره بار، پایانه مسافربری، بازارچه ها و بازار بایستی روزانه دو مرتبه انجام شود.
 • ۱-۱۱برنامه زمانی جمع آوری زباله در طول شبانه روز توسط کارفرما تعیین می گردد.
 • ۱-۱۱تنظیف و رفت و روب روزانه سواره روها، پیاده روها، جداول کنار جوی ها، پل های جویها و زیرگذرهای انواع معابر عمومی و چنگال زنی روزانه کانال های روباز واقع در داخل محدوده شهر از قبیل خیابانها، بزرگراه ها، میادین، کوچه ها، بن بستهای عمومی و فضاهای باز کنار معابر.
 • ۱-۱۱پیمانکار موظف است نسبت به شستشوی سرعت گیرهای سطح شهر به صورت ماهیانه اقدام نماید .

تبصره ۱۴: ساعات شروع و پايان عمليات تنظيفات و رفت و روب با توجه به وضعیت شهر و فصول سال طبق نظر دستگاه نظارت (مدیرت امور خدمات شهری) بوده و دستگاه نظارت می تواند ساعات شروع و اتمام عملیات نظافت و رفت و روب را بنا به ضرورت تغییر دهد در این صورت پیمانکار مربوطه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۲۰-۱-۱۱پیمانکار می بایست جهت جمع آوری زباله سطل هایی که در کنار معابر قرار دارند، از ماشینهای مخصوص استفاده نماید و در صورت بروز خسارت در حین تخلیه به سطل های زباله، پیمانکار مسئول آن خواهد بود. و خسارت آن از صورت وضعیت کسر می گردد.

۲۱-۱-۱۱برداشت زباله و حمل آن باید از درب منازل انجام گیرد به جز مناطقی که امکان تردد خودرو نداشته و کوچه ها تنگ و باریک باشد.

۲۲-۱-۱۱ زباله فقط شامل زباله های پلاستیکی نمی باشد بلکه شامل تمامی مواد زائدی که شهروندان جهت حمل آن از طریق شهرداری، جلو درب منازل خود می گذارند را شامل میشود که پیمانکار موظف به جمع آوری و حمل آنها می باشد.

۲۳-۱-۱۱پیمانکار موظف است کیسه های زباله را از درب منازل بطور مناسب جمع آوری و از ریزش و پراکنده شدن زباله ها جلوگیری به عمل آورد و در صورت پراکنده شدن و یا سرریز شدن کیسه و ظرفهای زباله، بطور کامل جمع آوری و پاکیزه گردد.

۲۴-۱-۱۱با توجه به اینکه انجام حمل زباله اغلب در ساعات پایانی شب انجام می گیرد لذا رعایت سکوت و آرامش و رعایت حال شهروندان توسط نیروهای تحت پوشش پیمانکار الزامی است.

۲۵-۱-۱۱پیمانکارموظف به جمع آوری کلیه زباله ها از انواع مختلف زباله های شهری (بجز زباله عفونی و نخاله های ساختمانی) میباشد.

۲۶-۱-۱۱پیمانکار موظف به جمع آوری زباله های اطراف باکس های زباله و زباله های پراکنده درب منازل می باشد.

۲۷-۱-۱۱پیمانکار موظف است در زمانهای خاصی که شهرداری اعلام می نماید (ایام محرم، اعیاد، انتخابات، چهارشنبه سوری و ….) با نظر و زمانبندی شهرداری نسبت به جمع آوری زباله ها اقدام نماید.

 • جرائم
 • پیمانکار حق آتش زدن زباله ها را در سطح شهر ندارد در صورت آتش زدن زباله های منطقه ای که بر اثر عدم جمع آوری به موقع از طرف پیمانکار صورت گرفته باشدبابت هرموردآتش زدن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 • در صورت عدم جمع آوری صحیح و کامل زباله ها توسط نیروهای پیمانکار یا ریختن زباله از ماشین حمل و باقی ماندن اضافه های حاصل از بی دقتی پرسنل، بابت هر مورد مشاهده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 • پیمانکارموظف است تمهیداتی رالحاظ نمایدکه شیرابه های حاصل اززباله درطول مسیرحرکت ماشین حمل در معابر نریزددر غیر این صورت بابت هرمورد ریزش شیرابه زباله درسطح معابر بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ازصورت وضعیت پیمانکارکسر میگردد.
 • ماشین آلات حمل زباله می بایست حداقل هفته ای ۳ بار با مواد ضدعفوني شستشو گردند و در صورت عدم رعایت موضوع بابت هر مورد، ۲۵% هزینه یک روز ماشین مکانیزه حمل زباله از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۲-۱۱- لایـروبـی:               

 • پیمانکار باید نسبت به لایروبی و پاکسازی جوی ها و کانالهای روباز شهری توسط نیروی انسانی و حمل لجن با خودرو متناسب با حمل لجن و سایر امکانات مکانیکی لازم اقدام نماید و بلافاصله نسبت به شستشوی محل طبق دستور مهندس ناظر شهرداری اقدام نماید.
 • تمامی کارگران می بایست مجهز به چکمه نیم تنه باشند تا هنگام لایروبی بتوانند درون کانال به راحتی عملیات انجام دهند.

جرائم

 • در صورت عدم تأیید ناظر مقیم و یا دستگاه نظارت در خصوص كيفيت لایروبی یک منطقه پیمانکار موظف است در اسرع وقت مجدداً نسبت به لایروبی مجدد آن محل اقدام نمايد و بابت هر متر طول گرفتگی تونل مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال و يا عدم انجام كار اعلام شده توسط ناظر بابت هر متر طول جدول لایروبی نشده مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد .
 • پیمانکار موظف است تمهیداتی را برای حفظ سلامت و بهداشت نیروهای لایروبی در محل کارگاه خود در نظر بگیرد.
 • پیمانکار موظف است لجن حاصل از لایروبی کانالهای شهر را در محل مورد نظر کارفرما تخلیه نماید. در غیر این صورت بابت هر مورد تخلیه در محل غیر مجاز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صورت وضعیت مربوطه کسر می گردد.

۳-۱۱- رفت و روب :

 • ۳-۱۱- رفت و روب معابر و خیابانهای سطح شهر که حاشیه خیابان واحدهای تجاری و اماکن عمومی وجود دارد و می بایست روزانه ۲ بار انجام گیرد و توسط ماشین آلات لازم (خاور و ماشین مکانیزه) تمامی زباله ها و نخاله ها در دو مرحله برداشت شود.
 • ۳-۱۱-رفت و روب كليه خيابان هاي اصلي،فرعي، پیاده روها، کنار خیابانها، بلوارهای وسط خیابان، كوچه ها و معابر بصورت روزانه باید انجام پذیرد.
 • ۳-۱۱-در تمامی اماکن عمومی می بایست که نیروی کارگردر طول ۲۴ ساعت جهت نظافت و رفت و روب حضور داشته باشد. (معابر داخل بازارچه ها هم جزء آیتم می باشد)
 • ۳-۱۱-جهت رفت وروب میبایست ازچرخ دستی وجاروب استفاده شود وپیمانکار موظف است به تامین چرخ دستی وجاروب جهت کارگران میباشد
 • ۳-۱۱-کانیوهای سطح شهر معابر در صورت نیاز می بایست روزانه بیل تراش شده و گل و لای آن جمع آوری گردد.

جرائم

 • در صورت عدم رفت و روب در کلیه مناطق قید شده در قرارداد توسط نیروی کارگری بابت عدم انجام در قبال هر مورد که ناظر تشخیص دهد جریمه ای معادل ۰۰۰/۵۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد
 • در صورت عدم جمع آوری خاکرو به های حاصل از رفت و روب معابر و به جا ماندن آنها در حاشیه خیابانها بابت هر مورد مشاهده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

 

۴-۱۱- شرح کار نیروی انسانی :

الف: کارگر

 • پیمانکار می بایست با رعایت کلیه قوانین قانون کار و ایمنی و بهداشت، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، جهت کلیه کارگران تحت پوشش خود، لباس مخصوص و متحدالشکل با آرم شرکت و همچنین وسایل و امکانات ایمنی، حفاظت فردی و بهداشت فردی با توجه به فصول سال شامل کلاه ایمنی مناسب کار، کفش ایمنی، چکمه، دستکش، ماسک فیلتردار استاندارد، عینک حفاظتی، نوار شبرنگ و آموزش لازم به نیروهای تحت پوشش خود جهت رعایت نکات ایمنی و نظارت بر استفاده از امکانات و وسایل ایمنی حفاظتی و بهداشتی می باشد تهیه نماید (نوع و رنگ لباس بایستی به تأیید کارفرما رسیده باشد) و در صورت عدم اجرای این بند، ضمن برخورد با پیمانکار به ازاء هر کارگر در هر روز، پیمانکار مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال جریمه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • نظارت جهت رعایت نکات ایمنی و حفاظت بهداشت فردی، کاملاً بر عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نداشته و در صورت بروز هرگونه حادثه جانی و مالی، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف است با توجه به نوع عملیات از لحاظ بهداشتی، تمهیدات لازم را جهت رعایت نکات بهداشتی(هم برای نیروهای تحت پوشش و هم شهروندان)انجام دهد.
 • در صورتی که به هر دلیل، حوادث جانی و مالی برای کارگران و یا خودروهای تحت امر نامبرده و یا برای هر شخص ثالث حادث گردد، شهرداری هیچگونه مسئولیتی حتی به صورت تضامنی در جبران خسارت نخواهد داشت.
 • پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه جانی و مالی برای نیروهای تحت پوشش خود و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرتبط با پیمان، ظرف مدت قانونی مراتب را به مراجع ذیربط گزارش نماید.

جرائم

 • در صورت عدم حضور کارگران در روزهای عادي – به جز مرخصي استحقاقي- بابت عدم حضور هر نفر معادل حقوق یک روز کارگر به اضافه ۵۰ درصد ، از پیمانکار کسر میگردد و چنانچه درصورت عدم حضور کارگر، خسارتی به شهرداری وارد گردد از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 • در روزهاي تعطيل حداقل ۵۰% كارگران مي بايست در محل كار حاضر باشند. برگه مرخصي روزهاي عادي كارگران در همان روز مي بايست به ناظر مربوطه تحويل داده شود. در غير اين صورت معادل كاركرد يك روز كارگر از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد. همچنين جابجايي منطقه كاري كارگران با هماهنگي ناظر مربوطه انجام مي شود. در غير اين صورت علاوه براينكه غيبت محسوب مي شود جریمه ای معادل یک روز به اضافه ۵۰درصد دستمزد روزانه كارگر نيز به عنوان جريمه از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد . در روزهایی که کارگر در حال مرخصی است شرکت باید نیروی جایگزین معرفی نماید .
 • در صورت مشاهده و تأیید ناظرین مقیم در خصوص تقاضا و یا دریافت آب و غذا و سایر امکانات دیگر توسط کارگران پیمانکار از مردم و اهالی مناطق و یا اثبات موضوع برای مدیریت خدمات شهری از طریق دیگر بابت هر مورد از موارد مذکور مبلغ یک میلیون ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

ب: سرکارگر و نمایندگان شرکت:

 • پیمانکار با توجه به محدوده خدماتی تحت پوشش خود موظف است دفتری در سطح شهر بهبهان جهت پاسخگویی به مراجعات مردمی داشته باشد و کارفرما در صورت صلاحدید دفتری را جهت استقرار نماینده پیمانکار در اختیار وی قرار می دهد ولی تحت هر شرایطی پیمانکار موظف است دفتر مستقل خود را با تلفن جهت پاسخگویی به تماسهای مسئولین و شهروندان در سطح شهر دایر نماید.
 • پیمانکار موظف است دفتر شرکت و نمایندگان خود را با ذکر نام و شماره تماس به شهرداری معرفی نماید.
 • پیمانکار ملزم به معرفی ۲ نفر نماینده تام الاختیار خود به شهرداری جهت نواحی «۱» و «۲» خدمات شهری بوده و این نمایندگان بصورت تمام وقت و ۲۴ ساعته بر فعالیت نیروهای آن پیمانکار نظارت کامل (چه از لحاظ نحوه انجام کار و چه از لحاظ جابجایی نیروها) دارد.

جرائم    

 • بابت عدم حضور هر یک از سر کارگران در هر ساعت غیبت ۳۰% از دستمزد روزانه یک سرکارگر از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. همچنین بابت عدم حضور هر یک از نمایندگان شرکت در هر روز برابر دستمزد روزانه یک نفر کارگر از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • عدم حضور نماينده قانوني پيمانكار (اجرائي و اداري): بار اول اخطار و اعمال جريمه به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال – بار دوم اخطار كتبي واعمال جريمه به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال – بار سوم خلع يد نماينده و شركت موظف به معرفي نماينده جديد و مورد تاييد دستگاه مي باشد.
 • نمايندگان اجرائي و اداري شركت مي بايست مورد تاييد ناظر، دستگاه نظارت و كارفرما باشند در غير اين صورت پيمانكار موظف به جايگزيني نماينده با نفر واجد شرايط مي باشد.

۶-۱۱- شرایط کار ماشین آلات:

 • پیمانکار ملزم به در اختیار داشتن حداقل ماشین آلات و ادوات ذیل جهت انجام امور پیمان می باشد.
 • کامیون پرس ایسوزوی حمل زباله به تعداد ۱۴ دستگاه
 • کامیون ۵ تن روباز با پوشش چادر به تعداد ۲ دستگاه به صورت ثابت و در صورت نیاز خارج از قرارداد ، با دستور مهندس ناظر ۲ دستگاه اضافه و هزینه آن به قرارداد الحاق می گردد.
 • سایپا کمپرسی ۴ دستگاه
 • لودر تراکتوری به تعداد ۲ دستگاه
 • جنتکس به تعداد ۱ دستگاه
 • جارو خیابانی به تعداد ۲ دستگاه
 • جدول شوی مکانیزه به تعداد ۱ دستگاه
 • گاری چرخ دار دستی به تعداد ۸۰ عدد
 • سطل زباله به تعداد ۲۰۰ عدد
 • کلیه مکانیزم های پرس زباله مورد استفاده و مرتبط با قرارداد باید مدل ۱۳۹۵ به بالا بوده ( با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳-۱۳ مورخه ۰۷/۰۵/۹۸ شورای اسلامی شهر)و همچنین بیمه مناسب و معتبر و سقف تعهد بالا داشته باشند و کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری، سوخت، روغن و لاستیک و غیره ماشین آلات بر عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف است خودروهایی به صورت جایگزین در اختیار داشته باشد تا در صورت خرابی هر خودرو، در اسرع وقت خودرو دیگری را جایگزین نماید.
 • کلیه خودروها می بایست مجهز به چراغ گردان، ملودی و GPS باشند تا در حین جمع آوری زباله استفاده نمایند.
 • پیمانکار می بایست نسبت به استقرار ماشین آلات جهت دپو زباله در محل بارانداز جاده گچساران اقدام نموده و شیرابه زباله ها را نیز به مکانی مشخص هدایت نماید.
 • جهت انجام حمل زباله باید کامیون و کامیونت مخصوص حمل زباله دارای بیمه نامه کامل و معتبر بوده که پیمانکار ملزم به تهیه و تأمین آن دستگاهها می باشد و به ازاء هر دستگاه به جز راننده ۲ نفر کارگر ،از طرف پیمانکار تأمین گردد.پیمانکار حق استفاده از کامیونهای غیره مکانیزه شامل کمپرسی و کامیونهای روباز را ندارد.
 • در صورت عدم تایید کیفیت کاركرد هر يك از ماشین آلات در پایان آن روز از سوی ناظرین مقیم و با تایید دستگاه نظارت، هیچگونه مبلغی بابت كاركرد ماشين آلات مورد نظردر آن روز پرداخت نخواهد شد.
 • تمامی تعمیرات و تعویض قطعات و لاستیکهای ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد. (در کلیه مدت زمان قرارداد)
 • دستمزد رانندگان ماشین آلات و هزینه های مواد مصرفی آنها در آنالیز قیمت هر ساعت کارکرد دستگاه دیده شده است.
 • تمامی امکانات و وسایل ایمنی و علائم هشدار دهنده جهت فعالیت ماشین آلات می بایست توسط پیمانکار تهیه شده و به تأیید دستگاه نظارت برسد و مسئولیت هرگونه حادثه ای در حین انجام خدمات به عهده پیمانکار می باشد.
 • تمامی ماشین آلات پیمانکار می بایست دارای پمپ لازم جهت آبگیری از محل مورد نظر باشند و یا پیمانکار در محلهای آبگیری تمهیداتی را جهت آبگیری ببیند.
 • در صورت عدم تامین به موقع ابزار مصرفی مانند:چرخ گاری – بلبرینگ – بیل– دسته بیل–کلنگ و … ،ناظر حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، کارفرما مجاز پس از اخطار کتبی خود رأساً نسبت به تامین لوازم فوق اقدام و مبلغ آنرا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید .

جرائم    

 1. در ازاء غیبت هر دستگاه خودرو حمل زباله، روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت هر شب یا روز دیرکرد جمع آوری زباله از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 2. در صورت حضور هر یک از دستگاههای پیمانکار در طی ساعات کاری مربوط به شهرداری در خارج از محدوده فعالیت تعریف شده در قرارداد (تحت اختیار شهرداری) به هر میزان ساعت عدم حضور حتی کمتر از هشت ساعت در آن روز حق الزحمه یک روز از صورت وضعیت پیمانکار کسر و بابت تخلف انجام شده ۵۰% هزینه یک روز دستگاه جریمه می گردد.
 3. در صورت عدم کارکرد ماشین آلات، علاوه بر کسر هزینه ساعات عدم کارکرد، بابت هر ساعت عدم كاركرد ۵۰% مبلغ هر ساعت نيز جریمه میشود
 4. در صورت عدم حضور هر دستگاه در محل کار، بعد از ۲۴ ساعت می بایست که ماشین دیگری جایگزین نماید و در صورت عدم انجام موضوع علاوه بر اعمال جرائم بند ۱ بابت هر روز تاخیر به میزان ۲ برابر حق الزحمه هر روز دستگاه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

مخازن:

 • پیمانکار موظف است حداقل هفته ای یک بار سطح داخلی و خارجی مخازن زباله را با استفاده از آب و مواد شوینده نظافت کند. (شستشوی مخازن شامل خود مخزن، زیر مخزنی و حاشیه محل نصب در خیابان می باشد.)
 • شستشوی مخزن زباله خیابانهای پر رفت و آمد و اماکن عمومی و بازارچه ها هفته ای دو بار با استفاده از آب و مواد شوینده انجام گیرد.

حفظ و نگهداری مخازن و زیر مخزنی مکانیزه جزو وظایف پیمانکار بوده و می بایست در این راستا دقت کافی شود. بدیهی است در صورت اثبات استفاده نادرست در هنگام تخلیه و بارگیری که منجر به هر نوع خسارت و آسیب گردد و یا مفقود شدن مخازن مکانیزه هزینه های مربوطه با احتساب بالاسری از پیمانکار کسر می گردد.          

جرائم

 1. در صورت عدم شستشوی مخازن در موعدهای مقرر بابت هر بار تاخیر و عدم انجام کار به ازای هر مخزن ۰۰۰/۳۰۰ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 2. پایان انجام کار شستشوی مخازن در هر محله باید در پایان همان روز به تایید ناظر مقیم مربوطه برسد و در غیر این صورت به عنوان عدم انجام کار محسوب گردیده و شامل جرائم کسری کار می گردد.
 3. در صورت مشاهده هر مخزن تخريب شده كه ناشي از سهل انگاري هنگام تخليه و حين كار باشد، مبلغ روز خريد مخزن جديد از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد.
 4. در صورت تخلیه زباله در محل هایی به جز بارانداز زباله شهرداری ، بابت هر سرویس تخلیه غیر مجاز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال بعنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد.

جمع آوری حیوانات بلا صاحب(سگ های ولگرد و …) :

 • پیمانکار درخصوص زنده گیری سگهای بدون صاحب با توجه به دستورالعمل مصوب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و طبق مجوزهای لازم سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت موظف به انجام می باشد .
 • پیمانکار موظف به تهیه و استفاده از کلیه وسایل لازم جهت صید سگ از جمله ، قفس زنده گیری ، استیر و تجهیزات مهار بهداشتی سگ جهت انتقال از جمله قلاده ، پوزه بند و پابند در عملیات می باشد .
 • پیمانکار موظف به تأمین کلیه نیروهای مورد نیاز جهت جمع آوری سگهای ولگرد بوده و تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از نیروهای مشخص شده برای موضوع تنظیف را ندارد .
 • پیمانکار موظف به تهیه لوازم گندزدایی مناسب جهت ضد عفونی تجهیزات و ماشین ها و انجام اقدامات ضد عفونی درپایان هرنوبت کاری می باشد.
 • تهیه لباس کار متحد الشکل با علایم شناسایی و کلیه وسایل حفاظت فردی بعهده پیمانکار بوده و پرسنل پیمانکار مکلف به استفاده از آن می باشند .
 • پیمانکارموظف است(طبق دستورالعمل ذکرشده)بیهوشی سگ راباداروهای مجازانجام ونسبت به انتقال سگهای صید شده به محل نگهداری اقدام نماید
 • شستشوی مرتب محل نگهداری و تهیه غذا به میزان ۵۰۰ گرم درروز به ازای هرقلاده وآب مناسب جهت سگهای صید شده
 • پیمانکار موظف است اقدامات لازم جهت نگهداری ، غذادهی،عقیم سازی یا رهاسازی سگهای صید شده را انجام دهد .
 • پیمانکار موظف است طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به مرگ یا ترحم سگهای غیرمفید با داروهای مجاز مورد تایید محیط زیست اقدام نماید .
 • پیمانکار موظف است سگهای معدوم شده را بصورت کاملاً بهداشتی به سلول های مخصوص دفن بهداشتی انتقال دهد .
 • پیمانکار موظف به شناسایی کانونهای تجمع سگهای ولگرد واعلام بدستگاه نظارت واقدام جهت صیدوکنترل آنهازیرنظر مستقیم دستگاه نظارت میباشد
 • پیمانکار جهت جمع آوری سگهای ولگرد موظف به تامین یک دستگاه خودرو مخصوص و متحدالشکل مجهز به پلاکارد شناسایی و کلیه تجهیزات لازم برای دامپزشک دارای صلاحیت و درصورت ابلاغ کارفرما و پیمانکار موظف به افزایش تعداد پرسنل و خودرو مندرج در موضوع می باشد .
 • پیمانکار موظف به تامین تعداد کافی کارگر مجرب طبق نظر دستگاه نظارت و همراه راننده جهت هر اکیپ می باشد .
 • پیمانکار موظف است حتی المقدور از انجام عملیات در منظر عابرین خودداری و نهایت دقت و مراقبت را در این زمینه به عمل آورده و هرگونه مسمویت و حادثه ( کارگران و ثالث ) بر عهده پیمانکار می باشد .
 • پیمانکار موظف است درپایان هرروزصورتجلسه تعدادزنده گیری سگهای ولگرد راپس ازتایید ناظر مقیم تحویل دستگاه نظارت دهد .
 • پیمانکار موظف است بنا به صلاحدید طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به جمع آوری سگهای ولگرد در محدوده خدماتی شهر بهبهان اقدام نماید و در این راستا باید تمام موضوعات بیمه ای و حقوقی را پیش بینی و تدارک نماید .
 • غربالگیری سگهایی صید شده به لحاظ بیماری ، جنسیت ، سن به عهده پیمانکار می باشد .
 • با توجه به بندهای ذکر شده در جمع آوری سگهای ولگرد هزینه های مترتبه در خصوص هزینه های نگهداری ، عقیم سازی و رها سازی و یا اتلاف و دفن پس از تایید دستگاه نظارت به ازاء هر قلاده و با رضایت طرفین طبق صورتجلسه ماهیانه به قرارداد اضافه و الحاق و پرداخت گردد.

تأییدات و تعهدات پیمانکار:

پیمانکار بدین وسیله اعلام می نماید که:

 • کلیه اسناد و مدارک و ویژگی های عملیاتی منطقه را کاملاً مطالعه نموده و ضمن اطلاع از تمام نقاط حساس و ویژه از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع کامل حاصل کرده است.
 • نسبت به تأمین کارگر به تعداد کافی و تهیه ابزار و ادوات و ماشین آلات مطابق با مشخصات و دستور کار درمحل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده و همچنین میزان دستمزدها و هزینه های حمل و نقل را برای اجرای کار در محاسبه خود از هرجهت منظور نموده است.
 • آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آلات به مقدار کافی و امکانات اجرایی عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کار در نظر گرفته است.
 • هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض و خدمات بهداشت مرکز بهداشت کار که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود مورد نظر را در محاسبات خود منظور نموده است.
 • پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را با بهترین روشهای اجرایی با ابزار و ماشین آلات به وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.
 • تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم به نحوی که کیفیت مناسب کار حفظ گردد به عهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است ضوابط بهداشت و ایمنی محل اسکان کارگران خدمات شهری را رعایت نماید.

تبصره ۱۵ : مسئولیت هرگونه اقدامات خلاف مقررات و عرف جامعه از جانب پرسنل پیمانکاری از قبیل دریافت مبالغی از شهروندان و سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره متوجه پیمانکار خواهد بود.

تبصره ۱۶ : اخذ وجه از شهروندان توسط عوامل کارمندی و یا کارگری شرکت تحت هر عنوان که برای بار اول اخطار و برای بار دوم جریمه ای معادل ۵ برابر وجه دریافتی از شهروندان اخذ و در صورت تکرار به مقامات قضایی معرفی می گردد.

 • پیمانکار موظف است حداقل دو ماه حقوق و دستمزد کارکنان زیرمجموعه خود را تأمین و حقوق هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت نمايد، در غیر این صورت به ازای هر روز تأخیر و (به ازای هر نفر) مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر  می گردد. چنانچه تا پايان ماه بعد در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود دستگاه نظارت به پیمانکار اخطار خواهد کرد که دستمزد کارگران را پرداخت نماید، درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما حق دارد علاوه بر جريمه فوق رأساً، دستمزد کارگران را طبق  کارتهای کارگری ارائه شده توسط کارگران که به امضاء نماینده پیمانکار رسیده و دارای مهر شرکت باشد، بحساب کارگران پیمانکار پرداخت نماید.
 • هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه و یا باعث اخلال در نظم امور پیمان گردند، کارفرما از طریق دستگاه نظارت مراتب را به نماینده پیمانکار تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار دیگر به کار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و برای او ایجاد حقی نخواهد کرد.
 • پیمانکار مکلف است در پایان هرماه آماری از تعداد پرسنل و مسئولیتهای محوله، محل کار و لیستهای دستمزد آنان و ماشین آلات و تجهیزات و ابزار آلات موجود و آماده به کار در محدوده کار تهیه کرده و جهت اطلاع به کارفرما تسلیم دارد. درضمن پیمانکار موظف است تمام اطلاعات مربوط به این بند را به محض درخواست کارفرما تحویل نماید.
 • پیمانکار موظف است مقررات بهداشت محیط شهر بهبهان بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و محیط کار آنان را بر طبق ضوابطی که از سوی مدیریت خدمات شهری شهرداری بهبهان تعیین  می شود در محل اجرای این پیمان به مورد اجرا گذارد.
 • پیمانکار موظف است کلیه مقررات ایمنی و حفاظت و بهداشت کار (مطابق آئین نامه های حفاظت کارگاه) را در زمان انجام کار جهت کارکنانی که برای انجام این پیمان در شهرداری به کار گمارده می شوند را با تقبل هزینه های مربوط به مورد اجرا گذارد. اشتغال به کار این کارکنان منوط به انجام معاینات پزشکی و صدور کارت سلامت کارکنان متناسب با کار محوله به آنان می باشد.
 • کلیه حقوق و مزایا، عیدی، سنوات، عائله مندی، بن، خواربار، مسکن، تهیه لباس و غیره طبق مقررات اداره کار و امور اجتماعی و بخشنامه های صادره از سوی استانداری به عهده پیمانکار می باشد و کارگران شرکت هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری بهبهان ندارند.
 • کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور نظارت بر اجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته می نمایند. هرگاه نتایج کنترل با مأخذی که در موضوع قرارداد ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را  طبق دستور کارفرما و یا دستگاه نظارت با هزینه خود اصلاح کند.
 • تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و سوخت و به طور کلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۱۷: تأمین آب موردنیاز برای شستشوی جداول و مخازن حمل زباله برعهده کارفرما و حمل آن برعهده پیمانکار می باشد.

 

 • پیمانکار می بایست جهت حمل زباله و انجام عملیات موضوع قرارداد از ماشین آلات استاندارد مورد تأیید دستگاه نظارت استفاده نماید.
 • کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین مصالح و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان ندارد.
 • پیمانکار از روز تحویل محدوده مورد پیمان تا روز خاتمه مهلت قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آلات و مایملک تحویلی کارفرما است که تحت نظر و مراقبت او( پیمانکار) قرارداد، می باشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنان در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و زلزله و غیره به عمل خواهد آورد و همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محدوده مشخص شده می باشد و در هرحال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به اموال تحویلی اتخاذ نماید واگردراثر سهل انگاری او خسارتی وارد شود خود مسئول جبران آن خواهد بود.
 • در صورتی که پیمانکار عملیات را به نحو مطلوب و با کیفیت انجام ندهد به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود با ذکر دلایل و مستندات به نظر پیمانکار رسیده که ناظر می بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت را برآورد و از مطالبات پیمانکار کسر و به عنوان جریمه نیز به میزان ۵% تا ۲۰% به تشخیص کارفرما، از کل هزینه صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید. در این صورت هرگونه ادعای پیمانکاری نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ بلااثر خواهد بود.
 • کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد و درکلیه موارد پیمانکار مسئول خواهد بود.

تبصره ۱۸ : پیمانکار مکلف است درموقع انجام امور قرارداد به خصوص در هنگام شب تدابیر لازم ایمنی و حفاظتی از قبیل نصب علائم خطر و چراغهای روشنایی و غیره را با هزینه خود به کار گیرد در غیر اینصورت مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حوادث بهعده پیمانکار می باشد .

تبصره ۱۹: پیمانکار مکلف است عملیات اجرایی خود را طوری برنامه ریزی و انجام دهد که باعث سد معبر نگردد  و مجاز به اشغال معابر که موجب مزاحمت عابرین و ساکنین محل می گردد نمی باشد.

تبصره ۲۰ : هرگاه به منظور انجام عملیات مورد قرارداد ایجاب نماید برای مدتی قسمتی و یا تمام معبری اشغال شود پیمانکار مکلف است از طریق کارفرما و با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی عبور و مرور را از معابر مجاور امکان پذیر سازد.

تبصره ۲۱ : هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجود در محدوده کار مانند تلفن، پست و تلگراف، آب،  برق، گاز، علائم راهنمایی و رانندگی و سایر تأسیسات متعلق به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و یا بخش خصوصی صدمات وارد شود، پیمانکار مکلف به مرمت آنها و یا پرداخت خسارت وارده بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 • پیمانکار موظف است در مواقع پیش آمد شرایط و حوادث غیرمترقبه نظیر بارش بارانهای سیل آسا و جریان سیل در داخل شهر، وقوع زلزله و آتش سوزی و نظایر آن علاوه بر اجرای وظایف خود نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مقطعی کارفرما مازاد بر قرارداد در شرایط مذکور در اسرع وقت اقدام نماید.

تبصره ۲۲ : دستور کتبی اقدام و تعیین تعداد کارگران در این مورد با کارفرما خواهد بود.تبصره ۲ : کارفرما برای هر یک از نیروی کارگری تأمین شده حداکثر معادل دستمزدی که پیمانکار برای نیروی کارگری عادی خود و براساس قرارداد پرداخت نموده، پرداخت می نماید.تبصره ۳ : پیمانکار در صورتی که کل نیروی مورد نیاز را تأمین ننماید به ازاء هر نفر کسر تأمین معادل سه برابر نرخ دستمزد کارگر عادی خود جریمه خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

 • تأمین دفتر کار به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
 • در صورت استفاده پیمانکار از امکانات كارفرما (ازجمله: سیمی تریلر،بازو غلطان و…) پس از درخواست کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت، مال الاجاره آن طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • رانندگان پيمانكار ميبایست دارای حداقل ۴سال سابقه رانندگی و گواهینامه مربوطه بوده و واجد صلاحیت فنی لازم به تشخیص دستگاه نظارت باشند
 • پیمانکار موظف است در اجرای تبصره مواد ۴ و ۶ تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۹/ت ۲۷۵۰۶هـ  مورخ ۵/۹/۸۱ هیأت وزیران و به استناد دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی و نیز ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرائی و کارخانجات و شرکتها، حداکثر ظرف ۲ ماه از شروع هر سال شمسی نسبت به اخذ تأیید صلاحیت سالهای مربوطه و نیز تأییدیه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تحت پوشش از سازمان کار و امور اجتماعی اقدام نماید. در غیر این صورت قرارداد فی مابین فسخ و سپرده حسن انجام تعهدات به نفع این كارفرما ضبط می گردد.
 • هزینه های ناشی از فسخ یا خاتمه قرارداد و یا اخراج عوامل پیمانکار از قبیل حق سنوات و بیمه ایام بیکاری و امثالهم که مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی است به عهده پیمانکار می باشد.
 • نوع ابزار كار كارگران مي بايست در زمان تجهيز كارگاه به تأييد دستگاه نظارت برسد.
 • پيمانكار موظف است تمامي نيروهاي شركت را توجيه نمايد. در صورت مشاهده هرگونه مورد خطرساز در شهر كه ممكن است منجر به وقوع حادثه گردد را در اسرع وقت به مديريت شركت اطلاع دهند و شركت نيز موظف است ضمن رفع موقت خطر مراتب را كتباً جهت پيگيري به دستگاه نظارت گزارش نمايد.
 • شهرداری هیچگونه تعهد استخدامی در رابطه با پرسنل شرکتی نداشته و مسئولیت نحوه بکارگیری پرسنل شرکت به عهده شرکت می باشد و شهرداری پاسخگوی دعاوی بین کارگر و شرکت نمی باشد و رسیدگی به اینگونه مسائل بر طبق قانون به عهده مراجع ذیصلاح و اداره و امور اجتماعی می باشد.
 • با توجه به اصلاح قانون جمعيت و تنظيم خانواده مجلس شوراي اسلامي مورخ ۲۹/۴/۹۲ ، محاسبه و پيش بيني پرداخت حق اولاد به هر تعداد مطابق با شناسنامه كارگران به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما تنها مبالغ مندرج در جدول پيشنهاد قيمت را به پيمانكار پرداخت مي نمايد . بديهي است از اين بابت هيچگونه افزايشي به پيمانكار تعلق نمي گيرد.
 • درصورت نیاز دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است دستگاههای مورد نیاز را در هر ساعت از شبانه روز تأمین نماید.
 • هزینه های درج آگهی در روزنامه و مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • این مناقصه به صورت حجمی بوده و از آنجایی که یکی از مولفه های کیفیت خدمات و همچنین تعیین قیمت پایه و قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین حداقل مقدار نیروی انسانی برای اجرای خدمات می باشد، فلذا جهت جمع آوری و حمل زباله و پسماند شهری بایستی از امکانات مناسب و معقول استفاده شود.

 

 

 

 

 

 • پیمانکار ملزم به در اختیار داشتن حداقل ماشین آلات و ادوات ذیل جهت انجام امور پیمان می باشد:
 • کامیون پرسی ایسوزوی حمل زباله به تعداد ۱۴ دستگاه
 • کامیون ۵ تن روباز با پوشش چادر به تعداد ۲ دستگاه به صورت ثابت و در صورت نیاز خارج از قرارداد ، با دستور مهندس ناظر ۲ دستگاه اضافه و هزینه آن به قرارداد الحاق می گردد.
 • سایپا کمپرسی ۴ دستگاه
 • لودر تراکتوری به تعداد ۲ دستگاه
 • جنتکس به تعداد ۱ دستگاه
 • جارو خیابانی به تعداد ۲ دستگاه
 • جدول شوی مکانیزه به تعداد ۱ دستگاه
 • گاری چرخ دار دستی به تعداد ۸۰ عدد
 • سطل زباله به تعداد ۲۰۰ عدد
 • تبصره ۲۳: پیشنهاد دهندگان بایستی نیروی انسانی لازم برای این منظور برآورد و در آنالیز خود مد نظر قرار دهد.
 • تبصره ۲۴: ملاک عمل جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات ، صورتجلسه شماره ۲۱۲۷۶-۱ مورخه ۰۲/۰۷/۹۸ می باشد .۸

ماده ۱۲ : حدود وظایف ناظر مقیم

 • ۱۲- ناظر مقیم از بین کارمندان با سابقه و آشنا به مسائل خدمات شهری با مدرک دیپلم و یا بالاتر تعیین گردد .
 • ۱۲- ناظر مقیم باید نظارت مستمر و دقیق بر عملیات مورد قرارداد داشته باشد و طبق مشخصات و مدارک مربوطه در محدوده قرارداد، کارها را ضمن تنظیم صورتجلسه به پیمانکار تحویل نماید.
 • ۱۲- ناظر مقیم میبایست مطابق بودن عملیات پیمانکار را با مفاد قرارداد و مشخصات منضم به آن و دستورالعملهای نظارتی ، کنترل را تصدیق نماید که طبق مشخصات انجام گردیده است و موارد عیب و نقص مشاهده شده در عملیات را اندازه گیری و با تنظیم صورتجلسه روزانه و میزان درصد متعلقه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ نماید .
 • ۱۲- ناظرمقیم میبایست نواقصی راکه کتباًیاشفاهاً جهت اقدام به پیمانکار ابلاغ شده راکنترل ونظارت نماید(به اتفاق نماینده پیمانکار)
 • ۱۲- وظایف مربوطه به امور خدمات شهری ناظر مقیم عبارتند از :
 • ۵-۱۲- نظارت به نظافت و رفت و روب بلوار ، میادین ، خیابانهای اصلی سطح محدوده رفوژها، باغچه های حاشیه ای ، لایروبی جداول تا ساعت ۸ صبح و از ساعت ۸ لغایت ۱۳ محلهای مورد نظر حفظ و نگهداری شود .
 • ۵-۱۲- نظارت بر نظافت و رفت و روب خیابانهای فرعی و باغچه های اطراف لایروبی جداول مربوطه از ساعت ۵ صبح لغایت ۱۲ بعدازظهر و عصرها از ساعت ۱۵ لغایت ۵/۱۸ برحسب نیاز و دستور دستگاه نظارت یا کارفرما.
 • ۵-۱۲- نظارت بر نظافت و رفت و روب معابر زیر ۱۲ متر شامل کلیه کوچه ها با باغچه های اطراف و لایروبی جداول بصورت سه روزه در هفته از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ .
 • ۵-۱۲- نظارت بر نظافت و پاکسازی کلیه ایستگاههای اتوبوس هر روز از ساعت ۶ صبح لغایت ۸  صبح .
 • ۵-۱۲- نظارت بر تخلیه کلیه سطلهای زباله معابر اصلی تا ساعت ۹ صبح و از ۹ صبح لغایت ۱۳ بعداظهر و حفظ و نگهداری شود
 • ۵-۱۲- نظارت برعملکرد شستشوی خیابانها وتک لبه ای رفوژ بلوارها ومیادین بصورت هر ۱۵ روزیک مرتبه روزانه .
 • ۵-۱۲- نظارت بر نظافت و پاکسازی تأسیسات عمومی از قبیل نیمکتها، تابلوهای راهنما، نرده ها، سطلهای زباله و نظایر آنها با توجه به دستور کارفرما .
 • ۵-۱۲- نظارت بر جمع آوری و انتقال زباله ، خاکروبه ، لجن ، برگها ، شاخه های درختان منازل ، معابر و اماکن عمومی تا محل دفن زباله بر مشورت با توجه به برنامه زمانبندی و دستورات کارفرما .
 • ۵-۱۲- نظارت بر امکانات و تجهیزات استاندارد و نیروی انسانی بکار گرفته شده از طرف پیمانکار جهت انجام عملیات مورد پیمان و مسائل ایمنی ، حفاظتی ، بهداشتی مربوطه .
 • ۵-۱۲- نظارت بر عملیات پیمانکار در زمینه نحوه جمع آوری و حمل زباله و ضایعات و استفاده از چادر یا تور مناسب و نصب چراغ گردون و بوق ملودی و همچنین شستشوی خودروی جمع آوری زباله و رعایت کامل مقررات سازمان بازیافت و توزین و خودداری از بارگیری هرگونه ضایعات ساختمانی .
 • ۵-۱۲- اعمال نظارت بر سایر اموراتیکه از طریق دستگاه نظارت یا کارفرما ابلاغ میگردد .
 • ۵-۱۲- نظارت بر جمع آوری کلیه دپوهای معابر اصلی تا ساعت ۸ صبح و همچنین نظارت بر جمع آوری دپوهای معابر فرعی تا ساعت ۴ بعداظهر .

 

ماده ۱۳ : فسخ قرارداد

 • ۱۳- درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک از شرایط و تعهدات این قراردادتوسط پیمانکار، کارفرما می تواند با یک مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • ۱۳- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما از موارد فسخ قرارداد می باشد.
 • ۱۳- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای.
 • ۱۳- چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین، معادل مبالغ ضمانتنامه موصوف را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.
 • ۱۳- پیمانکار در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه را ندارد.
 • ۱۳- در صورت عدم کارایی پیمانکار و عدم رعایت بندهای موضوع قرارداد به نحوی که کار تحویل داده شده دارای کیفیت مطلوب نباشد، شهرداری می تواند رأساً نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده پیمانکار اقدام نماید.
 • ۱۳پیمانکار ملزم به رعایت مفاد بخشنامه قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۷۷ می باشند و در صورتی که خلاف آن ثابت شود قرارداد به خودی خود باطل می گردد.

 

 

ماده ۱۴ : حل و فصل اختلاف

طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند. اگر به هر دلیل از سوی هر یک از طرفین خللی در انجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم توافق موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می گردد.

ماده ۱۵ : شرایط عمومی قرارداد

 • ۱۵- این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • ۱۵- آدرس قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظفند هر گونه تغییری در آدرس خود را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده ۱۶ : سایر شرایط

هر گونه اطلاعیه دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه تنها به صورت کتبی معتبر است.

ماده ۱۷ : تأخیر در انجام تعهدات

 • ۱۷- چنانچه دلایل پیمانکار برای تأخیر در رفع اشکال به لحاظ فنی و حرفه ای قابل قبول نباشد، پیمانکار مشمول کسر جریمه خواهد بود. برای هر روز تأخیر از تاریخ ابلاغ اولیه جهت رفع اشکال معادل ۲% (دو درصد از کل مبلغ) برای هر اکیپ در هر روز از صورت حساب کسر خواهد شد.
 • ۱۷- درصورتی که پیمانکار عملیات را به نحومطلوب و با کیفیت انجام ندهد به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود ناظر می بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت و افت و نقص کار را برآورد و از مطالبات پیمانکار کسر و به عنوان جریمه و غرامت کار انجام نشده به اضافه ۲۰% جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۱۷- در ازاء هر روز تأخیر و یا تعطیلی برای هر اکیپ جمع آوری که از طرف پیمانکار در مدت زمان قرارداد صورت گیرد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال روزانه ازصورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد و درصورت تعطیلی کل قرارداد بابت هر روز تعطیلی جریمه میگردد
 • ۱۷- در صورتی که انجام عملیات به طور مناسب و صحیح و باکیفیت انجام نگیرد، میزان افت و نقص کار برآورد شده و به عنوان جریمه و غرامت کار انجام نشده به اضافه ۲۰% جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۱۷- دستگاه نظارت به پیشنهاد کارفرما در مورد اعمال جریمه مازاد بررسی ، درصد ضرایب مندرج در قرارداد را رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود.
 • ۱۷- دستگاه نظارت به صورت وضعیتهای ارجاعی از طریق دستگاه نظارت حوزه معاونت خدمات شهرداری (کارفرما) که مورد اختلاف یا اعتراض پیمانکار باشد رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود . نظریه اعلامی دستگاه نظارت قطعی میباشد .
 • ۱۷- درصورتیکه عملکرد ناظرمقیم موردتأیید دستگاه نظارت نباشد،کارفرما با اعلام دستگاه نظارت نسبت به تعویض وی اقدام خواهدکرد

 

 

 

ماده ۱۸ : قوه قهریه (فورس ماژور)

این قرارداد تابع قانون قوه قهریه (فورس ماژور) می باشد. بنابراین در صورت بروز موارد قوه قهریه و سایر موارد خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به) بلایای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی و موارد مشابه، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزایش قیمت کالا یا مواد و ابزار تولید، افزایش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری ارزها و … جزء موارد قوه قهریه محسوب نمی گردد.

ماده ۱۹ : انتقال به غیر

پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید، و همچنین حق واگذاری محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، صلح منافع و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

ماده ۲۰ : محل اعتبارات                                                      

اعتبار این پروژه از محل وظیفه خدمات شهری ماده ۵ ردیف ۲۰۵۱۱ تامین اعتبار گردیده است.

ماده ۲۱ : شرح نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۲۱ ماده و در پنج نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را خواهند داشت و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *