قرارداد اجازه بهره برداری از جایگاه فروش سوخت CNG شاهد

 

« قرارداد اجازه بهره برداری از جایگاه فروش سوخت CNG شاهد »

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی حمیدرضا ورزشی بعنوان شهردار بهبهان که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت سپهر صنعت باختر به شماره ثبت ۱۱۲۹ با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۱۶۲۰ کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۴۸۳۷۹۷۳  به آدرس استان لرستان، الیگودرز، میدان کروبی ، ضلع جنوبی میدان ۴۵۱۶۱۱۳۵۷۶ ، تلفن ۰۶۶۳۳۴۴۵۸۵ با رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا قاسمی ، فرزند محمدرضا، به شماره شناسنامه ۱۵۰۵ صادره از تهران ، کد ملی ۰۰۷۳۹۰۴۳۹۲ به شماره تماس ۰۹۱۶۳۶۴۱۱۲۱ بعنوان بهره بردار از طرف دیگر، جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد: دریافت گاز طبیعی از خطوط شبکه لوله سراسری به گاز شهری بر مبنای کارکرد کنتور شرکت ملی گاز و تبدیل آن به گاز طبیعی فشرده و قابل عرضه به خودروهای مجاز CNG سوز به صورت ۲۴ ساعته با استفاده از کمپرسورهای نصب شده در جایگاه و همچنین نگهداشت و تعمیرات تجهیزات، تأسیسات و ابنیه جایگاه موضوع قرارداد (عرضه و فروش گاز فشرده CNGبه خودروهای گازسوز مجاز به طور مرتب و شبانه روزی از سوی بهره بردار بر اساس ضوابط و دستورالعمهای صادره از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و سایر مراجع ذیربط و طبق نرخهای مصوب)  

ماده ۲ – مدت قرارداد : مدت این قرارداد از تاریخ صورتجلسه تغییر و تحول جایگاه ( مورخه ۰۱/۰۷/۹۸ )  به مدت یکسال شمسی می باشد .

ماده ۳ – مبلغ قرارداد : اجاره بهاء ماهیانه جایگاه CNG شاهد مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵  ریال میباشد که مستأجر موظف است ماهیانه مبلغ اجاره بهاء را به حساب شهرداری بهبهان بشماره۳۱۰۰۰۰۳۳۴۹۰۰۰ نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به امورقراردادها تحویل دهد.

ماده ۴ : ضمانت های حسن انجام تعهدات و پرداخت هزینه های انرژی

 • ۴- بهره بردار یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۵۲ ریال به شماره سپام ۲۱۲۸۱۹۷۶۳۴۰۰۳۵۱۹ مورخه ۱۷/۰۶/۹۸ بانک انصار شعبه شهدای امیدیه کد شعبه ۲۱۲۸ ، معادل ۱۰% مبلغ کل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در اختیار شهرداری قرار داده است و چنانچه بهره بردار از انجام وظایف قراردادی خودداری نماید و یا در موعد توافق شده تسویه حساب ننماید شهرداری حق دارد علاوه بر فسخ قرارداد به صورت یک طرفه، وجه ضمانتنامه را به نفع شهرداری ضبط نماید.
 • ۴- بهره بردار یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به شماره سپام ۲۱۲۸۱۹۷۶۰۵۰۱۴۰۴۳ مورخه ۱۷/۰۶/۹۸ جهت نگهداری از تاسیسات جایگاه CNG شاهد و انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد و تضمین پرداخت هزینه های گاز، برق، آب وتلفن جایگاه  را به کارفرما ارائه نماید و شهرداری محق می باشد در صورت لزوم ضمانت نامه مذکور را برای مدت موردنظر خود با هزینه بهره بردار تمدید نماید و در صورتی که مطالبات بهره بردار تکافوی جبران خسارت وارده و جرائم متعلقه و سایر مطالبات کارفرما را ننماید، کارفرما اختیار دارد از محل ضمانتنامه/ سپرده مذکور و سایر دارائی های بهره بردار استیفاء حق نماید و بهره بردار حق هر گونه اعتراض در این مورد را از خود سلب و ساقط می نماید. ضمانتنامه / سپرده مزبور پس از انقضای مدت قرارداد و انجام کلیه تعهدات موضوع و ناشی از آن و تسویه حساب با کارفرما و ارائه کلیه مفاصا حسابها، قابل استرداد به بهره بردار می باشد.
 • ۴- بهره بردار یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به شماره سپام ۲۱۱۹۵۹۸۶۷۲۳۸۴۲۳۳ مورخه ۰۵/۰۶/۹۸ بانک انصار شعبه رامهرمز کد ۲۱۱۹ را جهت تضمین پرداخت قبوض انرژی مصرفی جایگاه شامل آب و برق  و گاز و … تحویل شهرداری نموده است ضمناً در صورت تغییر نرخ گاز، برق، آب و تلفن، بهره بردار موظف می باشد ضمانتنامه تضمین پرداخت هزینه های انرژی را طبق ابلاغیه شهرداری تعویض نماید.
 • ۴- پیمانکار یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۵/۲ ریال بشماره سریال ۶۹۲۲۷۶/۰۶۲ از حساب شبا شماره IR580630212804316511409001  بانک انصار شعبه شهدای امیدیه کد ۱۲۲۹  ، بابت اجاره ۱۱ ماه اجاره بهاء جایگاه از آبان ماه سال ۹۸ تحویل امور مالی شهرداری نموده است که در صورت تاخیر در پرداخت بیش از ۳ ماه اجاره ماهیانه جایگاه cng  شاهد ، کارفرما نسبت به اجرا گذاشتن چک مذکور اقدام خواهد نمود..

ماده ۵– برنامه زمان بندی که بهره بردار موظف به رعایت آنها می باشد.

 • ۵- از آنجایی که برنامه کار و فعالیت جایگاه به صورت ۲۴ ساعته می باشد، لذا لازم است کلیه تجهیزات دائماً فعال و آماده بکار باشند. هرگونه تغییر در ساعات فعالیت جایگاه منوط به اخذ مجوز از کارفرما می باشد.
 • ۵- هر روز از ساعت ۸ لغایت ۱۶ می بایست تکنیسین فنی حضور داشته و در مابقی ساعات تکنیسین مذکور بصورت ON CALL بوده و خدمات به شکلی انجام گردد که تمامی نازل های جایگاه فعال باشد.
 • ۵- فعالیت جایگاه بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی پیش بینی شده است و بهره بردار موظف است برنامه و زمان کار کارکنان خود را مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی به نحوی تنظیم نماید که جایگاه موضوع قرارداد در کلیه ساعات شبانه روز، اعم از روزهای عادی و تعطیل، فعال باشد.
 • ۵- جایگاه موضوع قرارداد با تنظیم صورتجلسه ای، که به امضاء نمایندگان دو طرف قرارداد خواهد رسید، در شرایط مطلوب، سالم و آماده بکار به بهره بردار تحویل داده خواهد شد و بهره بردار مکلف است در طول مدت قرارداد و تا هر زمان که جایگاه در اختیار وی،

می باشد، اداره امور جایگاه، بهره برداری و سایر تعهدات قراردادی خود را بر طبق روشها و استانداردهای مناسب به شرح دستورالعمل های کارفرما و شرکت یا شرکتهای سازنده تجهیزات به انجام رساند.

 • ۵- کلیه تجهیزات جایگاه بایستی بصورت روتین وبراساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهیزات هرروزبطورکامل موردبازدید قرارگیرد.
 • ۵- انجام روتین های دوره ای نگهداشت و تعمیرات بایستی براساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهیزات و شهرداری صورت پذیرد.
 • ۵- مدت زمان مجاز برای انجام تعمیرات اساسی و روتین های دوره ای بالاتر از ۸۰۰۰ ساعت کمپرسورهای با ظرفیت کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت ۷ روز شبانه روز و برای کمپرسورهای ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت به بالا ۱۰ شبانه روز می باشد و مدت زمان مجاز برای انجام تعمیرات موردی و یا روتینهای کمتر از ۸۰۰۰ ساعت حداکثر ۴۸ ساعت می باشد.
 • ۵- پس از هرگونه تعمیرات اساسی و موردی روی تجهیزات و اعلام مراحل پایان کار به نماینده شهرداری، می بایستی گواهینامه بهره برداری توسط بهره بردار یا شرکت ذیصلاح نگهداشت و تعمیرات صادر و در پرونده نگهداشت و تعمیرات تجهیزات CNG جایگاه ثبت تا کارکنان بهره بردار مجوز استفاده از تجهیزات را داشته باشند.
 • ۵- در صورت بروز نقص فنی در هر یک از تجهیزات جایگاه که منجر به تعطیلی جایگاه نشده باشد، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک شیفت کاری نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت بروز نقص فنی در هر یک از تجهیزات که منجر به تعطیلی جایگاه گردد، تکنیسین بهره بردار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ساعت نسبت به انجام اقدامات اولیه و اطلاع به نماینده شهرداری و شرکت نگهداشت و تعمیرات بصورت دورنگار اقدام و در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال تجهیزات سیستم از طریق بهره بردار و تیم تعمیراتی آن اقدام و سپس مراتب رفع نقص را به اطلاع نماینده شهرداری برساند.
 • ۵- انجام هرگونه تعمیر اعم از تعمیرات جزئی، دوره ای، پیشگیرانه و غیره در جایگاه بایستی در همان روز با ذکر موارد انجام شده و با قید لیست قطعات مصرفی جهت درج در پرونده ثبت گردد.
 • ۵- فقط افرادی که توسط بهره بردار به شهرداری معرفی گردیده اند و دارای گواهینامه نگهداشت و تعمیرات از شرکت سازنده تجهیزات هستند مجاز به انجام امور نگهداشت و تعمیرات در جایگاهها می باشند.
 • ۵-بهره بردار موظف به معرفی حداقل یک نفر تکنسین در هر جایگاه میباشد که این فرد لزوماً بایستی جوابگوی مسائل فنی جایگاه باشد ، بدیهی است در زمان مرخصی و عدم حضو.ر این فرد ، معرفی فرد جایگزین از سوی بهره بردار ضروری است.
 • ۵-تأمین اقلام مصرفی استاندارد از طریق ارتباط مستقیم با شرکت سازنده تجهیزات یا شرکت نگهداشت و تعمیرات برعهده بهره بردار می باشد.
 • ۵- بهره بردار بایستی مدارکی دال بر اخذ نمایندگی مجاز تأمین قطعات و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات CNG از شرکت سازنده تجهیزات و یا قراردادی با شرکتهای ذیصلاح را به نماینده شهرداری ارائه نماید.

ماده ۶ : نرخ فروش CNG به مصرف کنندگان

نرخ فروش و عرضه CNG به خودروهای مصرف کننده CNG تا اطلاع ثانوی براساس شماره انداز دیسپنسر به ازاء نرخ اعلام شده توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی ریال می باشد و بهره بردارموظف به رعایت آن و نصب تابلو نرخ در معرض دید مصرف کنندگان می باشد. در مواقع تغییر نرخ که کتباً به بهره بردار اعلام می شود، اعمال تغییرات الزامی است و در صورت عدم رعایت نرخ مصوب از طرف بهره بردار و وصول مبالغ بیشتر از مصرف کنندگان ضمن برخورد براساس آئین نامه رسیدگی به تخلفات، اقدامات قانونی بعمل خواهد آمد.

( نرخ فروش وعرضه گاز CNG در جایگاه به مصرف کنندگان مجاز براساس مصوبات اعلام شده ازطرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و بهره بردار بدینوسیله هرگونه تغییرات آتی التصویب نرخ مذکور را مورد قبول قرار داده و مکلف به رعایت نرخهای اعلامی می باشد)

ماده ۷ – مالیات، بیمه و سایر حقوق قانونی

 • ۷- پرداخت هر گونه مالیات، عوارض (منجمله عوارض شهرداری)، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مرتبط با این قرارداد که در تاریخ این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می کند به عهده بهره بردار است. مبالغ این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از ضمانتنامه بهره بردار کسر میشود و به حساب وی به مراجع ذیربط حواله می گردد.
 • ۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و … به عهده بهره بردار می باشد.
 • ۷- بهره بردار موظف است جایگاه و بویژه تجهیزات عرضه سوخت CNG و خودروهای داخل جایگاه و سرنشینان و کارکنان جایگاه را در برابر تمامی خطرات و خسارات احتمالی بیمه نماید و ضمناً  کارکنان خود و کارکنان بهره بردار فرعی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را به هر ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به آن شهرداری بپردازد.
 • ۷- در صورتی که بهره بردار مطابق مقررات قانونی تأمین اجتماعی عمل نکند ویا در اجرای آن تأخیر و تعلل نماید، مستوجب جریمه شود ونتیجتاً بابت اجرای قرارداد حاضر،مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود وطبق مقررات و قوانین جاری کشور این بدهی ازشهرداری مطالبه و دریافت گردد شهرداری حق خواهد داشت که مبالغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی را به هر طریقی که صلاح بداند از بهره بردار مطالبه و وصول نماید.

ماده ۸ – جبران خسارات و تأمین  پوشش بیمه

 • ۸- تأخیر در ایفاءو یا عدم انجام هر یک از تعهدات ناشی و در ارتباط با قرارداد حاضر و تخلف از مفاد و شرایط این قرارداد موجب مسئولیت بهره بردار برای جبران خسارات وارده، از جمله و بدون قید انحصار در موارد مذکور در سایر مواد قرارداد و موارد ذیل خواهدبود.

۱-۱- ۸- به ازاء هر روز خارج از سرویس قرار گرفتن غیر موجه (به تشخیص کارفرما) هر یک از نازلهای سوختگیری، برای نوبت اول معادل ۲۰% و برای نوبت های دوم و سوم به ترتیب ۵۰% و ۱۰۰% ، (بیشترین فروش روز قبل هر یک از نازلها در همان جایگاه ) بهره بردار جریمه میگردد.

۲-۱- ۸- به ازاء خارج از سرویس قرار گرفتن هر یک از درایرها در هر روز در صورت عدم ارائه دلایل توجیهی مورد قبول کارفرما، یک دهم درصد معادل ۰۰۱/۰ (یک هزارم) مبلغ کل قرارداد، بهره بردار جریمه میگردد.

 • ۸- در صورت وارد شدن خسارت به خودروهای گازسوز و تجهیزات منصوبه CNG در جایگاه و جهتی اعم از قصور و تخلف بهره بردار، جبران آن بعهده بهره بردار خواهد بود و در صورتی که بهره بردار به تعهدات قـراردادی خود در خصوص تجهیزات منصوبه CNG اقدام ننماید به تشخیص کارفرما به همراه شرکت سازنده یا شرکت نفت رأساً جریمه و در خصوص موارد دیگر به حکم مراجع قضایی عمل خواهد نمود.
 • ۸- در صورت تعطیلی های مکرر جایگاه به لحاظ قصور بهره بردار در امر بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات، کارفرما مجاز به خلع ید از بهره بردار بوده و در دوره های بعدی نیز بهره بردار حق شرکت در مزایده بهره برداری از جایگاه را نخواهد داشت.

تبصره ۱: عدم انجام به موقع و یا عدم انجام صحیح بازدیدها وتعمیرات(اعم از جزئی، موردی پیشگیرانه، اساس و غیره)همچنین انجام امور نگهداشت وتعمیرات توسط شرکتها وافراد غیرمتخصص و یا شرکتها وافرادی که مورد تأییدکارفرما نباشند،ازمصادیق علل غیرموجه میباشد.

 • ۸- هرگاه بهره بردار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد مندرج در قرارداد سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی متوجه کارفرما گردد، ضامن جبران خسارات وارده می باشد و در صورتی که از انجام تعهداتی که بعهده دارد خودداری نماید کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را بجای بهره بردار انجام داده و هزینه های مربوطه را به اضافه ۲۰ درصد هزینه بالاسری از محل مطالبات و یا تضمینهای او برداشت نماید. هرگونه ادعای بهره بردار در خصوص موارد مذکور چه از حیث تشخیص اساس تخلف و یا از جهت محاسبه خسارات مسموع نخواهد بود.
 • ۸- چنانچه خسارتی متوجه تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و لوازم مربوطه گردد، جبران خسارت بعهده و هزینه بهره بردار می باشد. مضاف بر اینکه هرگونه کسور و فرانشیز که از مبلغ خسارت کسر گردد، می بایست رأساً توسط بهره بردار جبران گردد.
 • ۸- بهره بردار در طول مدت این پیمان مسئول کامل عملکرد کارکنان خود بوده و متعهد می گردد که کلیه کارکنانی که برای انجام موضوع این قرارداد از طرف او تعیین می شوند مقررات ایمنی و بهداشت و انضباط اداری و جلوگیری از بروز حریق و سایر حوادث را مطابق مقررات و ضوابط و استانداردهای کارفرما و شرکت پخش به نحو کامل رعایت نمایند. مسئولیت جبران هرگونه خسارات که از این بابت متوجه کارفرما و یا اشخاص ثالث، ازجمله مالکین خودروهای گازسوزی که به جایگاه مراجعه نموده اند، گردد، مستقیماً بعهده بهره بردار خواهد بود. ضمناً بهره بردار متعهد است هرگونه خساراتی که بر اثر فعل و یا ترک فعل وی و کارکنانش به اموال کارفرما و اشخاص ثالث وارد آید، جبران نموده و مسئولیت مدنی هرگونه آسیب بدنی وارده به اشخاص در حین انجام عملیات موضوع این قرارداد نیز به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • ۸-کلیه تعهدات قانونی ناشی از قوانین کار و تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان و ابواب جمعی مربوط به بهره بردار بر عهده وی می باشد. تأمین پوشش بیمه برای محل جایگاه از قبیل بیمه حوادث، خطرات، مسئولیت مدنی، اشخاص ثالث بصورت متمرکز بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۸- بهره بردارضامن جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از استفاده از جایگاه وتجهیزات منصوبه،نسبت به جان، سلامتی و اموال دیگران بوده و رأساً نسبت به تأمین و پرداخت اینگونه خسارات احتمالی اقدام وکارفرما هیچگونه مسئولیتی دراینخصوص نخواهد داشت.

ماده ۹ – نظارت و بازرسی

 • ۹- دستگاه نظارت در این قرارداد، واحد CNG در امور اجرائی و فنی و مسئول امور مالی و مهندس محمد احسانی فر و یا هر مهندس ناظر دیگری که کتباً به بهره بردار معرفی می گردد، در شهرداری می باشد.
 • ۹-کارفرما به منظور حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات بهره بردار حق خواهد داشت، در طول مدت قرارداد، رأساً توسط اشخاص و افراد مورد وثوق خود، بر نحوه اجرای قرارداد از سوی بهـره بردار و افراد و عوامـــل وی، کنترل و نظارت نماید. بهره بردار نه تنها مجــاز به ممانعت از این امر نخواهد بود، بلکه موظف است امکانات وتسهیلات لازم برای اعمال هر چه بهتر این نظارت را فراهم آورد.
 • ۹- بهره بردار مکلف به رعایت توصیه های ناشی از اعمال نظارت به منظور افزایش کارایی و اجرای هر چه بهتر این نظارت می باشد.
 • ۹- ارزیابی عملکرد بهره بردار بعهده کارفرما می باشد و نتیجه گزارش بازرسی جهت اطلاح و رفع معایب احتمالی جهت اقدام برای بهره بردار ارسال می گردد. بهره بردار موظف به رفع اشکال در مهلت تعیین شده می باشد. اعمال نظارت از سوی کارفرما رافع مسئولیت بهره بردار نبوده و در هر حال بهره بردار ضامن حسن اجرای تمامی تعهدات ناشی و در ارتباط با قرارداد حاضر خواهد بود.

ماده ۱۰ – نمایندگان کارفرما و بهره بردار

 • ۱۰- بهره بردار موظف است برای اجرا و نیز نظارت بر حسن اجرای موضوع و حجم قرارداد، حداکثر ظرف مدت هفت روز از امضاء قرارداد، نماینده تام الاختیاری تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده مزبور باید در تمام اوقات در دسترس و در تماس با کارفرما باشد. نماینده بهره بردار موظف است مشکل و یا مشکلات ناشی از اجرای این قرارداد را به نحوی که رضایت کارفرما را حاصل نماید حل و فصل نماید و به طور کلی جایگاه را به نحوی مدیریت نماید که موجب رضایت کارفرما و مشتریان را فراهم کند.
 • ۱۰- در صورتی که بهره بردار بخواهد نماینده خود را عوض کند باید ظرف ۲۴ ساعت کارفرما را مطلع نماید.
 • ۱۰- نماینده کارفرما نیز در این قرارداد ظرف مدت ۷ روز به بهره بردار معرفی می گردد.
 • ۱۰- کلیه دستورها،دستورالعملها، مکاتبات،اخطارها،اسناد و مدارکی که بوسیله نماینده کارفرما بنماینده بهره بردار ابلاغ می شود، در حکم ابلاغ به بهره برداراست.بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما یا نماینده بهره بردار، دستورهای ابلاغ شده یامدارک امضاء شده بوسیله نماینده قبلی معتبر است.
 • ۱۰- حضور یک نفر به عنوان مسئول جایگاه در جایگاه ضروری است.

ماده ۱۱ – تعهدات کارفرما

 • ۱۱- کارفرما همکاری لازم را در جهت پیگیری و هماهنگی با کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی را برای انجام موضوع قرارداد با بهره بردار به عمل می آورد. این همکاری هیچگونه حقی برای بهره بردار به وجود نیاورده و بهره بردار ملزم به انجام تعهدات خود خواهد بود.
 • ۱۱- تحویل ساختمان، تأسیسات و تجهیزات موجود جایگاه به بهره بردار.
 • ۱۱- همکاری و مساعدت در تأمین گاز تا محل ایستگاه میترینگ.
 • ۱۱- کارفرما نسبت به تهیه چک لیست بازرسی تأسیسات و تجهیزات جایگاهها بر حسب نوع تجهیزات و شرکتهای بازرسی واجد شرایط طرف قرارداد برای کالیبراسیون لوازم اندازه گیری و اعلام کتبی به کارفرما هماهنگی لازم را اعمال خواهد نمود.
 • ۱۱- تعیین نرخ فروش CNG به مصرف کنندگان توسط بهره بردار (طبق ابلاغ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)
 • ۱۱- ابلاغ هرگونه تغییر در نرخ فروش CNG به عهده کارفرما می باشد.
 • ۱۱- کارفرما موظف به معرفی ناظر مقیم یا غیرمقیم به عنوان نماینده تام الاختیار جهت بازرسی و کنترل فرآیند موضوع قرارداد و تأیید صورت وضعیتهای بهره بردار می باشد.
 • ۱۱- کارفرما همکاری لازم را برای انجام موضوع قرارداد با بهره بردار بعمل می آورد.
 • ۱۱- جایگاه CNG شاهد به صورت کاملاً سالم (شامل تمامی متعلقات : کمپرسور، خنک کن، درایر، دیسپنسر، تابلوهای برق، دوربین ها، نازل ها و … ) تحویل شرکت سپهر صنعت باختر گردیده است(طبق صورتجلسه تحویل و تحول جایگاه مورخه ۳۰/۰۳/۹۷)
 • ۱۱- کارفرما می تواند کار را تا سقف ۲۵ % افزایش یا کاهش دهد .

ماده ۱۲   شرح کار بهره بردار

 • ۱۲- عرضه و فروش گاز فشرده CNGبه خودروهای گازسوز مجاز به طور مرتب و شبانه روزی از سوی بهره بردار بر اساس ضوابط و دستورالعمهای صادره از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و سایر مراجع ذیربط و طبق نرخهای مصوب
 • ۱۲- بهره برداری صحیح و نگهداری مطلوب، تعمیرات جزئی و موردی و تعمیرات اساسی به موقع تجهیزات، تأسیسات، مستحدثات جایگاه براساس دستورالعملها و استانداردهای شرکت پخش و کارفرما و انجام روتین های مربوط به تجهیزات CNG جزء وظایف بهره بردار می باشد. ضمناً انجام حداقل یک مرحله تعمیرات اساسی overhaul در طی مدت قرارداد اجباری می باشد و در صورت عدم اجرا، هزینه آن از مبلغ کل قرارداد کسر می گردد. ضمناً تعمرات انجام گر فته که مازاد بر موارد مندرج در صورتمجلس تحویل اولیه جایگاه به بهره بردار می باشد با ارائه اسناد مثبته به کارفرما ارائه می شود.
 • ۱۲- انجام تعمیرات ساختمانها و ابنیه و رفع کلیه خرابی ها آنها.
 • ۱۲- در طول مدت قرارداد در صورتی که توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغیه ای مبنی بر الزامات استاندارسازی جدید صادر شود، بهره بردار باید با هماهنگی کارفرما موارد اعلامی را انجام دهد.
 • ۱۲- انجام هماهنگی و پیگیری های لازم به منظور انجام تعمیرات اساسی و موردی تجهیزات اختصاصی جایگاه در کوتاهترین زمان ممکن با نظارت نماینده کارفرما بر عهده بهره بردار بوده که می بایست از طریق شرکتهای ارائه دهنده خدمات نگهداشت و تعمیرات مورد تأیید کارفرما انجام می گردد.
 • ۱۲- بهره بردار متعهد می شود براساس دستورالعملها و رویه ایمنی جایگاههای CNG که کارفرما و شرکت پخش تهیه و در اختیار بهره بردار قرار خواهد داد عمل نماید.
 • ۱۲- کلیه تجهیزات مربوط به فشرده نمودن گاز طبیعی اعم از کمپرسورها، دیسپنسرها، خشک کن ها و تابلوهای کنترل مربوطه همواره باید در سرویس باشند (مگر در موارد خاص با مجوز کتبی از کارفرما).
 • ۱۲- پرداخت به موقع تمامی قبوض و هزینه های مصرفی اعم از آب، برق و تلفن و … و نیز هرگونه هزینه دیگری که برای امکان انتفاع از جایگاه و تجهیزات منصوبه ضرورت دارد، بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۲- هزینه نگهداری و شارژ تجهیزات ایمنی، اعلام حریق بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۲- تأمین نیروی انسانی لازم و مجزا به جهت سمتهای مدیریت جایگاه، اپراتور تجهیزات جایگاه و کارکنان فنی براساس دستورالعمل و استانداردهای اعلامی مورد قبول کارفرما.
 • ۱۲- ارائه گزارش و آمارهای مورد نظر حسب درخواست کارفرما.
 • ۱۲- کنترل برچسب سوختگیری خودروها به لحاظ وجود اطمینان از اعتبار آن، جهت سوختگیری. بدیهی است بهره بردار مجاز به عرضه سوخت به خودروهای فاقد برچسب سوختگیری معتبر نمیباشد ودر صورت ارتکاب به این عمل برخورد قانونی برابر مقررات کارفرما با وی بعمل خواهد آمد.
 • ۱۲- تأمین لوازم و تجهیزات اداری مورد نیاز.
 • ۱۲- تهیه تجهیزات ایمنی انفرادی و لباس کار پرسنل.
 • ۱۲- تأمین و تدارک نیروی انسانی در طول شبانه روز (خدمات به خودروها طی ۲۴ ساعت شبانه روز انجام خواهد شد).
 • ۱۲- سایر وظایف و مسئولیتهای اشاره شده در متن قرارداد.
 • ۱۲- بهره بردار مکلف است تمامی سعی و تلاش خود در رابطه با ارائه خدمات هر چه بهتر به خودروهای گازسوز مراجعه کننده به جایگاه به کار بندد. بدیهی است کارفرما مختار خواهد بود در صورت قصور بهره بردار در رابطه با ارائه خدمات محوله به هر دلیل بنا به تشخیص خود با عنایت به دیگر مواد قرارداد نسبت به فسخ قرارداد و یا اعمال جریمه های متناسب با تخلف صورت گرفته اقدام نماید و بهره بردار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • ۱۲- نگهداشت مناسب وترمیم آسفالت،جداول وبتن ریزی های محوطه راههای ورودوخروج وفضای سبزجایگاه بانظرنماینده وبازرسین کارفرما
 • ۱۲- بهره گیری و ثبت مستندات تجهیزات در برنامه های نرم افزاری M.M.S کلیه تجهیزات و مستحدثات جایگاه مطابق با اجراء و روندکاری سیستم نرم افزاری تعریف شده به عهده بهره بردار است.
 • ۱۲- عواقب و مسئولیت هرگونه عدم تطابق و ثبت مستدات غیرواقعی بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۲- بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت تأسیسات حرارتی، برودتی، لوله کشی آب، گاز، کابل کشی برق، تلفن، روشنائی موجود، سیستمهای حفاظتی و ارت در جایگاه.
 • ۱۲- نظافت روزانه محوطه جایگاه و نظافت و نگهداشت فضای اداری و اطاق کمپرسور وسایر اماکن ونگهداشت فضای سبز بعهده بهره بردار میباشد
 • ۱۲- انجام روتینهای دوره ای A,B نگهداشت تجهیزات براساس توصیه شرکت سازنده تجهیزات ودستورالعملهای صادره از طرف کارفرما.
 • ۱۲- انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه، موردی و دوره ای و تعمیرات اساسی تجهیزات CNG براساس توصیه شرکت سازنده تجهیزات و کارفرما.

تبصره ۲ : پس از هرگونه تغییر در تنظیم تجهیزات اندازه گیری و یا سپری شدن اعتبار گواهینامه تجهیزات، بهره بردار بایستی نسبت به کالیبره نمودن کلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون توسط شرکتهای ذیصلاح (مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی) اقدام نموده و مدارک آن را به نماینده کارفرما ارائه و یک نسخه از سوابق مربوطه را در محل نگهداری نماید.

تبصره ۳ : بهره بردار حق باز نمودن قطعه و یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه را برای استفاده و نصب بر روی سایر تجهیزات جایگاه را نداشته و ندارد و چنانچه موردی مشاهده گردد خلاف محسوب شده و برابر مقررات جاری کارفرما و شرکت پخش با آن برخورد خواهد گردید.

 • ۱۲- چنانچه کلیه تجهیزات جایگاههای CNG دارای گارانتی و ضمانتنامه یکساله باشد لذا نماینده مجاز شرکت سازنده تجهیزات در طول دوران گارانتی موظف به انجام کلیه خدمات دوران گارانتی شامل سرویس ها و و روتین های تعریف شده و تامین قطعات دارای

گارانتی مورد نیاز بوده و بهره برداری و نگهداشت مناسب از تأسیسات منصوبه و نیز پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای تأمین و اجرای خدمات گارانتی بر عهده و وظیفه بهره بردار است.

 • ۱۲- انجام کلیه امور نگهداشت و تعمیرات تأسیسات و ساختمان از جمله تعویض لامپهای سوخته مربوط به روشنائی محوطه و سایبان سکوها، دفاتر اداری، ساختمانهای موجود در جایگاه، رفع نواقص و عنداللزوم رنگ آمیزی دوپوش سایبان سکوها، رنگ آمیزی جداول محوطه و سکوها و رنگ آمیزی تابلوها و علائم هشدار دهنده موجود در جایگاه و نگهداشت فضای سبز، تعمیرات شیرآلات مربوط به تأسیسات آب ساختمانها و محوطه و تعویض آنها در صورت لزوم، نگهداشت و تعمیرات سیستمهای گرمایشی و سرمایشی موجود در جایگاه و بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزئی و موردی تجهیزات اصلی همچنین لکه گیری و ترمیم نقاط آسیب دیده مربوط به بتن ریزی و آسفالت محوطه و موزائیک پیاده روها و پیگیری و انجام تعمیرات اساسی تجهیزات اصلی بر عهده بهره بردار است.
 • ۱۲- ضرورت انجام هر نوع تعمیرات و یا تعویض قطعات می بایست با درج در سوابق به تأیید نماینده کارفرما برسد.
 • ۱۲- کلیه مراحل نگهداری کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و تجهیزات در دوره های تعیین شده (مطابق توصیه های شرکت سازنده تجهیزات و براساس استاندارد) از طریق شرکتهای مورد تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر عهده بهره بردار می باشد. ضمناً انجام مواردی که به تایید کارفرما رسیده باشد ، با ارائه اسناد مثبته به کارفرما صورت خواهد گرفت.
 • ۱۲- بهره بردار باید جایگاه را به صورت سالم و با تائید نماینده استاندارد و پخش فرآورده های نفتی پس از اتمام قرارداد تحویل شهرداری بهبهان نماید.
 • ۱۲- مقرر گردید بهره بردار نسبت به نگهداری کامل سرویسهای بهداشتی اقدام نماید.
 • ۱۲- تمامی اپراتورها و تکنسین های بکار گرفته شده در جایگاه ها بایستی دوره های آموزشی مربوطه را طی کرده و گواهینامه معتبر از مراجع ذی صلاح داشته باشند.
 • ۱۲- کلیه مراحل سوختگیری می بایستی توسط اپراتور آموزش دیده صورت پذیرد و تمامی سرنشینان حتماً قبل از ورود به جایگاه از خودرو پیاده شده و از محل سوختگیری خودروها فاصله بگیرند.
 • ۱۲- اپراتور آموزش دیده موظف به رعایت کلیه دستورالعملهای بهره برداری و سوختگیری می باشند.
 • ۱۲- جایگاه داران موظفند صرفاً از اقلام و قطعات اصلی که توسط تامین کنندگان مجاز تجهیزات و منابع مورد تائید و معتبر ارائه می شود، استفاده نمایند و از بکارگیری قطعات متفرقه و بدون تاییدیه و غیر استاندارد خودداری نمایند.
 • ۱۲- جایگاه داران موظف به عقد قرارداد برای بازرسی ادواری از جایگاه ها با شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان استاندارد بوده و لازم است اشکالات و نواقص احتمالی را سریعاً رفع نمایند.
 • ۱۲- لازم است در فرآیند سوختگیری ابتدا نازل توسط اپراتور از خودرو جدا گردیده و سپس هزینه سوختگیری از مشتری دریافت گردد. ضروریست این رویه استقرار یافته و کنترل گردد.
 • ۱۲- لازم است بهره بردار مطابق اطلاعیه های قبلی شرکت ملی پخش، با شرکتهای تعمیر و نگهداشت که مورد تائید مدیریت طرح CNG می باشند، قرارداد فعال داشته و یک نفر بعنوان مسئول تعمیر و نگهداشت جایگاه معرفی نمایند و از اطلاع رسانی هرگونه حادثه به شرکت پخش منطقه مربوطه اطمینان حاصل نماید ضمناً بهره بردار ملزم به استفاده از قطعات استاندارد و دارای فاکتور معتبر از شرکت تامین کننده تجهیزات یا تعمیر و نگهداری میباشد.
 • ۱۲- با توجه به اجباری شدن استاندارد ملی ۱-۷۸۲۹ (نسخه اول) بهره بردار موظف است در اسرع وقت نسبت به انجام بازرسی اولیه جایگاه با استفاده از خدمات شرکتهای مجاز بازرسی اقدام نماید.
 • ۱۲- با توجه به امکان آسیب پذیری بالا در قسمت شیلنگ، نازل و قطعات متعلقه دیسپنسر، تجهیزات مذکور بایستی به صورت روزانه کنترل و هرگونه نقص و عیب با هماهنگی تکنسین فنی و مراجع صلاحیت دار اعلام شده جایگاه بررسی و برطرف شود.
 • ۱۲- اپراتور موظف است پس از مشاهده وضعیت نامناسب و احتمال نشتی مخزن، از سوختگیری ممانعت بعمل آورد.
 • ۱۲- کلیه اقدامات لازم و تمامی هزینه های آن و سرویس های دوره ای لازم (D، C، B، A) و  اورهال های سالیانه به عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۲- بدیهی است در صورت قصور و عدم رعایت موارد فوق، علاوه بر این که مسئولیت هرگونه حادثه جانی و مالی بعهده بهره بردار جایگاه خواهد بود؛ کارفرما حق مطالبه حقوقی ضرر و زیان و فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۳– تعهدات بهره بردار

 • ۱۳- کلیه اقدامات لازم در رابطه با اداره و بهره برداری از جایگاه موضوع قرارداد به منظور تأمین گاز، فشرده سازی و عرضه آن به خودروهای مصرف کننده CNG و نیز نگهداشت و تعمیرات تجهیزات با استفاده از خدمات شرکتهای مجاز تعمیراتی ذیصلاح (شرکت های خدمات پس از فروش مورد تائید کارفرما و شرکت پخش)، تأسیسات، ابنیه و سایر مستحدثات جایگاه موضوع قرارداد را به نحو احسن را بر طبق اصول و استانداردهای مربوطه انجام و در عرضه آن مصرف کنندگان استانداردهای کمی و کیفی مربوطه و نرخهای مصوب را رعایت نموده و گاز CNG فشرده را با دیسپنسرهای مورد تائید شرکت ملی پخش عرضه نماید.
 • ۱۳- در طول مدت قرارداد، نسبت به تأمین و پرداخت به موقع کلیه هزینه های مربوط به اداره کلیه امور جایگاه، بهره برداری، نگهداشت، انجام به موقع تعمیرات جزئی، موردی و اساسی لازم مطابق با روتینها و چک لیستها، براساس دستورالعملها و کاتالوگهای ارائه شده از سوی شرکت های سازنده، تأمین سوخت حرارتی مصرفی، کالیبراسیون دیسپنسرها و ادوات و ابزار دقیق، اقلام مصرفی روتین های «الف»، «ب»، «ج» و «د» و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، بیمه، مالیات، هر گونه عوارض، هزینه های مصرف آب و تلفن جایگاه و بطور کلی هر گونه هزینه ای در رابطه با اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید.

روتین «الف»: سرویس های اولیه دستگاهها شامل بازدیدهای قبل از راه اندازی دستگاه مانند بررسی روغن و آب و گیج های روغن، فشار و سوخت و … و بازدیدهای Visual (چشمی) در حد بازدیدهای روزانه و هفتگی دستگاهها و کنترل خطاها و پیغام های دستگاهها.

روتین «ب»: اعمال سرویسهای روتین «الف» و بررسی قطعات و دستگاههای جانبی مانند بررسی وضعیت دینام، شارژ، تسمه ها، رفع نشتی ها، تعویض قطعات کوچک، تعویض فیلتر و روغن در حد بازدیدهای ماهیانه و برطرف کردن اشکالات و خطاهای دستگاهها.

روتین «ج» :اعمال روتین های «الف» و «ب» به انضمام تعمیرات و سرویسهای دوره ای که نیاز به تعویض قطعات دارد همانند سرویس موتور و تعویض قطعات داخلی دستگاه های در حد تعمیرات چند ماهه تا سالانه و یا بر اساس ساعت کار دستگاه که توسط کارخانه سازنده مشخص می گردد.

روتین «د» :  شامل تعمیرات اساسی اورهال می باشد که کلیه قسمت های دستگاه ، مورد بازدید قرار گرفته و کلیه قطعات مشخص شده توسط کارخانه سازنده تعویض میگردد همانند تعمیر اساسی موتور و تعویض قطعات داخلی مانند میل لنگ و پیستون و …که این تعمیرات سالانه یا چند سالانه بوده و یا بر اساس ساعت کار دستگاه توسط کارخانه سازنده مشخص می گردد .(بهره بردار باید بر اساس ساعت کارکرد کمپرسور هزینه اورهال را پرداخت نماید .

 • ۱۳- کلیه تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مستحدثات لوازم و اموال جایگاه که به موجب صورتجلسات تنظیمی به بهره بردار تحویل یا بهر ترتیبی در اختیار وی قرار میگیرد، نزد وی امانت بوده و موظف به حفظ و حراست آنها، مطابق شرایط متعارف قانونی ودستورالعملهای کارفرما و سازندگان تجهیزات، می باشد و در پایان مدت قرارداد یا لدی الفسخ باید آنها را عیناً به کارفرما مسترد نماید، در غیر اینصورت ملزم به جبران خسارات وارده بر مبنای قیمت های تمام شده برای کارفرما بانضمام ۱۰% هزینه بالاسری خواهد بود. بهره بردار، محاسبات کارفرما در مورد میزان خسارات را بدینوسیله مورد قبول قرار داده و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
 • ۱۳- نظافت محوطه جایگاه موضوع قرارداد و نگهداری فضای سبز و رعایت امور بهداشتی و ایمنی و نگهداری از آنها در طول مدت قرارداد را بر عهده داشته و مکلف به انجام امور مزبور می باشد.
 • ۱۳- کلیه تجهیزات جایگاه موضوع قرارداد را همه روزه مورد بازدید قرار داده، روتین های دوره ای نگهداشت، تعمیرات جزئی، موردی و اساسی (اورهال) را بر طبق توصیه های شرکتهای سازنده توسط شرکتهای تعمیراتی مورد تأئید کارفرما،در موقع مقتضی و مناسب انجام دهد.
 • ۱۳- در صورت بروز نقص فنی که منجر به تعطیلی جایگاه نگردد، تعمیرات لازم را از طریق شرکتهای تعمیراتی مورد تأئید کارفرما، حداکثر ظرف یک شیفت کاری انجام دهد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است نسبت به عقد قرارداد تعمیر و نگهداشت جایگاه با یکی از شرکت های مورد قبول شرکت ملی پخش  و کارفرما اقدام نموده و یک نسخه از قرارداد و کلیه قطعات تعویضی میبایست با انجام صورتجلسه ، تحویل انباردار شهرداری گردد.
 • ۱۳- در صورتی که نقص فنی تجهیزات منجر به تعطیلی جایگاه گردد، حداکثرظرف یک ساعت ضمن انجام اقدامات اولیه و اطلاع به نماینده کارفرما، نسبت به رفع نقص از طریق شرکتهای تعمیراتی مورد تأیید کارفرما اقدام و نتیجه را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

تبصره ۴ : ضرورت انجام هر نوع تعمیرات و یا تعویض قطعات می بایست به تأیید نماینده کارفرما برسد.

تبصره ۵ : تأمین قطعات یدکی و اقلام مصرفی استاندارد از طریق شرکتهای معتبر و مورد تأیید کارفرما برعهده بهره بردار می باشد و بهره بردار موظف به استفاده از قطعات مصرفی، تعویضی و لوازم یدکی استاندارد بوده و در صورت استفاده از قطعات و موارد غیر مجاز و غیر استاندارد برابر آئین نامه تخلفات با وی برخورد خواهد شد.

 • ۱۳- در موارد نیاز به تعمیرات اساسی نیز ضمن اطلاع فوری نماینده کارفرما، ترتیبات و اقدامات لازم برای انجام فوری تعمیرات و راه اندازی مجدد جایگاه را به عمل آورده و برنامه کار و جزئیات آن را به اطلاع نماینده کارفرما برساند و در عین حال با نصب پلاکارد، اطلاع رسانی را برای عموم بعمل آورد.
 • ۱۳- انجام هرگونه تعمیر اعم از جزئی، دوره ای، پیشگیرانه، اساسی و غیره را درهمان روز، با ذکر دقیق موارد انجام شده و با قید لیست قطعات مصرفی، جهت درج در پرونده تجهیز M.M.S جایگاه، مطابق با دستورالعملهای مربوطه که بهره بردار اقرار به کسب اطلاع و رویت آنها به نحو مقتضی دارد، توسط نمایندگی های مجاز شرکتهای سازنده تجهیزات به اطلاع نماینده کارفرما برساند. در صورت انجام تعمیرات اساسی، علاوه بر مراتب مذکور، بهره برداری مجدد از تجهیزات تعمیر شده منوط به صدور گواهینامه بهره برداری توسط شرکت ذیصلاح نگهداشت و تعمیرات و ثبت گواهینامه مزبور در پرونده C.M.M.Sتجهیز دستگاه جایگاه می باشد.
 • ۱۳- تهیه وسایل و لوازم اداری و ملزومات به منظور ایجاد سیستم مکانیزه M.M.Sو سیستمهای کنترلی مورد نیاز به عهده بهره بردار بوده و تحویل یک نسخه از Back up سیستم در دوره های سه ماهه از سوی بهره بردار به کارفرما الزامی است.

تبصره ۶ : باز نمودن قطعه یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه برای استفاده و نصب بر روی سایر تجهیزات ممنوع بوده، در صورت تخلف از این امر، معادل بهای قطعه یا قطعات تعویضی بانضمام ۱۰% آن از مطالبات بهره بردار کسر خواهد شد.

 • ۱۳- پس از هرگونه تغییر در تنظیم تجهیزات اندازه گیری و یا انقضاء مدت اعتبار گواهینامه تجهیزات، بلافاصله نسبت به کالیبره نمودن کلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون آنها توسط شرکت های ذیصلاح و مجاز (مورد تائید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی) اقدام و ضمن نگهداری، نسخه ای از مدارک مثبته انجام این امر در جایگاه، نسخه ای از مدارک را نیز به نماینده کارفرما تسلیم نماید.
 • ۱۳- حراست و حفاظت از جایگاه موضوع قرارداد، تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مستحدثات و لوازم مربوطه را در طول مدت قرارداد بطور کامل بر عهده داشته و ملزم به رعایت ضوابط و نکات متعارف امنیتی می باشد
 • ۱۳- با توجه به اینکه انجام کالیبراسیون تجهیزات در تعهد بهره بردار است لذا در صورت بروز هر گونه شکایت از سوی مشتریان در خصوص میزان تحویل گاز مصرفی، مسئولیت امر بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۳- قبل از عرضه سوخت به خودروها، از وجود برچسب مشخصات سیستم CNG خودرو، که بیانگر دارا بودن گواهینامه استاندارد مجوز سوختگیری گاز طبیعی فشرده است، اطمینان حاصل نموده و از عرضه سوخت به خودروهای فاقد برچسب مزبور خودداری نماید. در صورت قصور عوامل بهره بردار در ارتباط با این بند که منجر به بروز حادثه گردد، بهره بردار موظف و مکلف به جبران خسارات جانی و مالی و پاسخگوئی به مراجع قضائی و دیگر مدعیان قانونی خواهد بود و کارفرما در این رابطه مسئولیتی ندارد.
 • ۱۳- براساس درخواست کارفرما نسبت به ارائه گزارش خدمات انجام شده به صورت مکتوب اقدام نماید.
 • ۱۳- نسبت به تأمین وسایل و لوازم اداری، سایر ملزومات و نیز کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) مناسب، به منظور ایجاد سیستم ON LINE اقدام نماید.
 • ۱۳- در پایان مدت قرارداد، تحویل Back up سیستم M.M.S به تاریخ پایان قرارداد از سوی بهره بردار ضروری است. بدیهی است پرداخت مطالبات نهایی بهره بردار در پایان قرارداد منوط به ارائه این مورد خواهد بود.
 • ۱۳- میزان کسری مجاز مجموع فروش گاز طبیعی برحسب مترمکعب استاندارد، قرائت شده از روی شماره اندازدیسپنسرهای جایگاه، در یک دوره زمانی در مقایسه بامیزان گاز مصرفی جایگاه مندرج در قبض شــرکت ملی گــاز برحسب مترمکعب استـاندارد در همان مدت حداکثر ۳/۰ % (سه دهم درصد) می باشد، لذا در صورت کسری بیش از این مقدار، به ازاء هر مترمکعب برابر نرخ فروش CNG در آن دوره را حداکثر ظرف مدت پنج روز از اعلام کتبی کارفرما به حساب مشخص شده  توسط کارفرما، واریز  نموده و مدارک مثبته را به امورمالی کارفرما  ارائه نماید، در غیر این صورت با بهره بردار مطابق نظر کارفرما برخورد خواهد شد.
 • ۱۳- در صورت وجود سرک وجوه حاصله برابر نرخ فروش هر مترمکعب گاز طبیعی عرضه شده (تحت عنوانCNG) به خودروهای گازسوز می بایست توسط بهره بردار واریز و مدارک مثبته به کارفرما ارائه گردد، در غیر این صورت با بهره بردار مطابق نظر کارفرما برخورد خواهد شد.
 • ۱۳- بهره بردار مکلف است بلافاصله پس از اعلام کارفرما مبنی بر تحویل جایگاه موضوع قرارداد، نسبت به رفع تصرف از جایگاه مزبور و تحویل آن به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی کارفرما، با تنظیم صورتجلسه اقدام نماید، در غیر این صورت ادامه تصرفات بهره بردار غیرقانونی و مصداق خیانت در امانت بوده و علاوه بر اقدامات قانونی به منظور رفع تصرف، بهره بردار ضامن پرداخت اجرت المثل جایگاه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز خواهد بود.
 • ۱۳- بهره بردار مسئول تبعات اجتماعی و حقوقی عدم تحویل دادن جایگاه می باشد و در مقابل مراجع مختلف پاسخگو خواهد بود.
 • ۱۳- در طول مدت قرارداد، کلیه قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست را همواره مد نظر داشته و رعایت نماید.
 • ۱۳- در صورت وقوع هرگونه حادثه یا ورود خسارتی به کارفرما یا کارکنان خود یا اشخاص ثالث، به هر علت و جهتی، مسئولیت کامل جبران تمامی خسارت وارده در حداقل زمان ممکن را بر عهده داشته و کارفرما هیچگونه مسئولیتی از جهات فوق و سایر موارد ندارد. تشخیص میزان خسارت در موارد ورود خسارت به کارفرما با کارفرما خواهد بود که بهره بردار آن را کاملاً مورد قبول قرار داده و حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • ۱۳- بهره بردار برای انجام تعهدات قراردادی خود(عملیات فشرده سازی گاز CNG و عرضه و فروش)، افراد واجد صلاحیت، مجرب و دارای گواهینامه نگهداشت و بهره برداری از شرکتهای سازنده تجهیزات را که دارای شرایط ذیل باشند در جایگاه موضوع قرارداد بکار گمارد :

۱-۲۵- ۱۳- متعهد به رعایت شئونات اخلاقی و انضباط کاری.

۲-۲۵- ۱۳-  فاقد هرگونه اعتیاد به مواد مخدر.

۳-۲۵- ۱۳- فاقد سوء پیشینه کیفری با ارائه گواهی مربوطه.

۴-۲۵- ۱۳- واجد سلامت جسمی و روانی و عدم حساسیت به مواد نفتی.

۵-۲۵- ۱۳- دارای برگ پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت نظام.

۶-۲۵- ۱۳- واجد شرایط احراز شغل پیشنهادی طبق جدول طبقه بندی مشاغل.

۷-۲۵- ۱۳-  آشنائی به زبان انگلیسی در حد عبارات و اصلاحات مرتبط با جایگاههای CNG.

۸-۲۵- ۱۳- دوره آموزش تخصصی مربوط به تجهیزات (اپراتوری و نگهداشت تجهیزات CNG) و نیز دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی را در واحد HSE شرکت گذرانده و گواهینامه های مربوطه را از مراجع ذیربط تحصیل نموده باشند.

تبصره ۷ : بکارگیری اتباع خارجی برای اجرای مفاد این قرارداد ممنوع بوده و در عین حال مسئولیت احراز و بقاء شرایط مذکور در فوق، نزد تمامی کارکنان بهره بردار، در طول مدت قرارداد با بهره بردار می باشد.

 • ۱۳- هیچ یک از کارکنان بهره بردار مستخدم کارفرما محسوب نخواهند شد و بهره بردار متعهد است مراتب عدم ارتباط استخدامی وی با کارفرما را صریحاً در قراردادهای آنان درج نماید و لذا کارفرما را از هرگونه ادعایی که در این ارتباط در هر زمان توسط کارکنان بهره بردار علیه کارفرما در هر مرجعی طرح شود مصون و مبری می دارد و در صورت محکومیت کارفرما، بهره بردار متعهد است تمام هزینه های حاصله بانضمام هزینه های غیر مستقیم تحمیل شده را جبران نماید.
 • ۱۳- لیست و مشخصات نیروی انسانی آموزش دیده جهت بهره برداری، عملیات فنی و نگهداشت را بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع بکار به کارفرما ارائه نماید.
 • ۱۳- برای بهره برداری صحیح از تجهیزات منصوبه بهره بردار مکلف است قبل از شروع بهره برداری، پرسنل واجد الشرایط را به تعداد کافی جهت گذراندن دوره آموزش بهره برداری، برگزاری آزمون و دریافت گواهینامه مربوطه به موقع و با هزینه خود معرفی و اعزام

نماید. بدیهی است استخدام و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت و گواهینامه مربوطه در جایگاه ممنوع بوده وتخلف از مفاد قرارداد تلقی خواهدشد.

 • ۱۳- لباس کار متحدالشکل و تجهیزات ایمنی انفرادی متناسب با نوع کار و مورد تائید واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست کارفرما، برای کارکنان جایگاه تهیه و به نظافت و استفاده آنان از لباسها و تجهیزات موردنظر، نظارت مستمر نماید.
 • ۱۳- بهره بردار درتمام مدت قرارداد، مسئولیت کامل حسن اجرای خدمات کارکنان متخصص خود را به عهده دارد.کارفرما میتواند به دلایل عدم کفایت فنی و قابلیت حرفه ای و اخلاقی تعویض فرد یا افرادی از کارکنان بهره بردار را بخواهد، در این صورت بهره بردار بدون اینکه تعهد و هزینه ای در این مورد برای کارفرما ایجاد نماید، باید در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف پانزده روز به درخواست کارفرما عمل نماید و نسبت به جایگزینی وی با افراد واجد صلاحیت اقدام نماید. مسئولیت بهره بردار در این مدت، کماکان ادامه خواهد یافت.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است در تمام اوقات فعالیت جایگاه، اعم از روز یا شب، به ازاء هر دو دستگاه دیسپنسر دو نازله فعال یک نفر اپراتور را بکار گرفته و تحت هیچ شرایطی تعداد اپراتورهای هر جایگاه، در شیفت شب، کمتر از دو نفر نباشد.
 • ۱۳- در جایگاه همواره یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (ترجیحاً فنی) و آشنا به رایانه، بعنوان مدیر جایگاه و یک نفر بعنوان نماینده فنی، که مسئولیت امور فنی جایگاه را بر عهده خواهد داشت، انجام وظیفه نماید.

تبصره ۸: نماینده فنی نمی تواند همزمان به عنوان اپراتور در جایگاه انجام وظیفه نماید. بعلاوه در زمان مرخصی نماینده فنی، جایگزین وی نیز می بایست واجد خصوصیات موردنظر کارفرما باشد.

 • ۱۳- محدوده پیمان، کل محوطه جایگاه بوده که کاملاً از محیط اطراف جدا گردیده است.
 • ۱۳- کلیه کارهای جایگاه و درخواستهای کارفرما بایستی تحت نظر نماینده کارفرما و مطابق با دستورالعمل اجرایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، توسط بهره بردار صورت پذیرد.
 • ۱۳- انجام کنترل های کمی و کیفی نگهداشت و تعمیرات و حصول اطمینان از صحت اجرای خدمات طبق دستورالعمل های سازندگان تجهیزات و کارفرما جزء تعهدات بهره بردار است.
 • ۱۳- بهره بردار می تواند در صورت نیاز با اذن و تأیید نماینده کارفرما تعمیر تجهیزات را در بیرون از جایگاه انجام دهد ولی بایستی به روش مورد قبول کارفرما و سازندگان تجهیزات، کیفیت کارها را تضمین نماید. در صورت عدم اجرای صحیح تعمیرات، ضمن اخذ جریمه مطابق با ساعات کارکرد روزهای قبل جایگاه، بهره بردار موظف است نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف به پاسخگویی به مکاتبات، اطلاعات و آمارهای درخواستی کارفرما و شرکت در تمامی جلسات مرتبط با جایگاه بوده و بایستی ضمن تهیه صورتجلسه با تعیین زمانبندی اتمام کارها نسبت به اجرای مصوبات آن اقدام نماید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است قبل از شروع بکار جایگاه نسبت به دریافت تأییدیه صلاحیت فنی کلیه پرسنل از نماینده کارفرماو دستگاه نظارت CNG اقدام نمایدپرسنل بهره بردار هیچگونه رابطه استخدامی باکارفرما نداشته وکلیه مسئولیت بعهده بهره بردار میباشد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است قبل از خاتمه هر یک از نیروهای خود، لیست اسامی جدید را به کارفرما اعلام و تاییدیه آنرا اخذ نماید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است مطابق با چک لیستهای بازرسی جایگاه نسبت به انجام خدمات دوره ای (تعمیر و نگهداری) تجهیزات برابر دستورالعمل های شرکتهای سازنده تجهیزات و همچنین نظر کارفرما اقدام نماید. این خدمات دوره ای بر اساس ساعت کارکرد هر یک از تجهیزات انجام می گردد.
 • ۱۳- از آنجایی که تهیه و تأمین کلیه قطعات یدکی مصرفی و نیز تعمیر کلیه تجهیزات جایگاه به هزینه و بعهده بهره بردار می باشد لذا بهره بردار موظف به برآورد و تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز در مدت زمان قرارداد می باشد که با تائید برآورد و اسناد ارائه شده توسط کارفرما، قابل پرداخت می باشد . و در صورت عدم تأمین یا تعمیر، کلیه مسئولیت ها متوجه بهره بردار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. در صورت هر گونه تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان، برابر نظر کارفرما، جرایم محاسبه و اخذ خواهد شد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است در اتمام قرارداد نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام نماید. جایگاه را به صورت صحیح و سالم و آماده بکار با تأیید دستگاه نظارت تحویل شهرداری دهد.
 • ۱۳- تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز اداری، سرمایش، گرمایش و هر آنچه مورد نیاز نیروهای مستقر در جایگاه باشد (در طول مدت قرارداد)، بعهده بهره بردار است.
 • ۱۳- در مدت قرارداد کلیه هزینه های انجام تعمیرات به عهده بهره بردار میباشد .
 • ۱۳- چنانچه خدماتی مرتبط با موضوع قرارداد و به تشخیص کارفرما جهت انجام بهتر خدمات دهی نیاز باشد، بهره بردار موظف به انجام آن خدمات بوده و اضافه کاری تلقی نخواهد شد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است روشنایی و نظافت روزانه محوطه جایگاه را طبق نظر دستگاه نظارت انجام نماید.
 • ۱۳- بهره بردار متعهد است نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از هرگونه اتفاق جانی و مالی برای کارکنان و اشخاص ثالث اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نسبت به این موضوع ندارد.
 • بهره بردار موظف به ارائه بینه های مسئولیت و حوادث به دستگاه نظارت میباشد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف به ارائه اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت کارها طبق درخواست دستگاه نظارت می باشد، بدیهی است در صورت عدم همکاری و اعلام آمار و اطلاعات اشتباه و ناقص، جریمه محاسبه و اخذ خواهد شد.
 • ۱۳- بهره بردار حق جابجا نمودن قطعه و یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه را برای استفاده و نصب بر روی سایر تجهیزات جایگاه، بدون مجوز کارفرما نداشته و در غیر اینصورت بنا به تشخیص دستگاه نظارت جریمه محاسبه و اخذ خواهد شد.
 • ۱۳- بهره بردار حق انجام فعالیتهای جانبی از قبیل تبلیغات، فروش اغذیه و لوازم جانبی را بدون هماهنگی با دستگاه نظارت و کارفرما نخواهد داشت.
 • ۱۳- در صورت ابطال مجوز و یا حذف از لیست شرکتهای مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قرارداد حاضر فسخ و اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
 • ۱۳- ارائه بیمه نامه تمام خطر جایگاه، بیمه نامه شکست ماشین آلات، بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث به نحوی که کارفرما را از نظر مسئولیتهای مالی و حقوقی محافظت نماید به عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است برنامه ریزی لازم جهت تأمین و نگهداری ابزار و قطعه های مصرفی و ضروری را به نحوی انجام دهد که هیچگاه جایگاه به علت کمبود قطعه متوقف نشود. این قطعه ها می بایست به تأیید دستگاه نظارت برسد. در صورت عدم برنامه ریزی لازم و توقف جایگاه، جریمه محاسبه و اخذ خواهد شد.
 • ۱۳- بهره گیری و ثبت مستندات تجهیزات در برنامه های نرم افزاری cm و ms کلیه تجهیزات و مستحدثات جایگاه مطابق با اجرا و روند کاری سیستم نرم افزاری تعریف شده و متمرکز در دفتر مرکزی بعهده بهره بردار است. عواقب و مسئولیت هر گونه عدم تطابق و ثبت غیر واقعی به عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۳- کلیه مراحل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و تجهیزات در دوره های تعیین شده (مطابق توصیه های شرکت سازنده و تحقیقات و بر اساس استاندارد) از طریق شرکتهای بازرسی مورد تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بعهده بهره بردار می باشد. گواهی کالیبراسیون دیسپنسرها به منظور حصول اطمینان از صحت کمی CNG قابل عرضه، می بایست به کارفرما ارائه گردد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است فهرست کلیه شرکتهای تعمیراتی و بازرسی طرف قرارداد و نیز نیروهای تعمیراتی را به دستگاه نظارت کتباً اعلام نماید ودر صورت افزایش ویا کاهش و یاجایگزینی نیروها، مراتب را سریعاً بصورت کتبی به اطلاع نماینده کارفرما برساند.
 • ۱۳- بهره بردارموظف به دایر نمودن واحدبرنامه ریزی تعمیرات جهت انجام کلیه امورنگهداری وتعمیرات جایگاهها در هر رده میباشد.
 • ۱۳- بهره بردار مجاز به ایجاد هر گونه تغییرات در جایگاه بدون اخذ مجوز از کارفرما نمی باشد.
 • ۱۳- بهره بردار چنانچه نماینده تأمین کننده تجهیزات نبود و فاقد گواهینامه و مجوز تعمیرات تجهیزات باشد ملزم به انعقاد قرارداد با نماینده شرکت سازنده تجهیزات یا شرکت های مجاز تعمیرات و نگهداری و مورد تأیید کارفرما می باشد تا بتواند بدون هیچگونه تأخیری در انجام کارها از خدمات آنها استفاده نماید. بهره بردار یک نسخه از قرارداد را باید به کارفرما تحویل دهد. در هر صورت تمامی مسئولیتها بعهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۳- زمان انجام تعمیرات، تجهیزات اساسی CNG می بایست دو هفته قبل توسط بهره بردار بصورت مکتوب به کارفرما اعلام و اطلاع رسانی عمومی به نحو مقتضی انجام گیرد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف به تهیه گزارش روزانه جهت ثبت وقایع روزانه (توقف تجهیزات دما و فشار گاز ورودی و فشرده شده در هر مرحله روغن و …) به کارفرما می باشد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است برنامه ریزی لازم را جهت رعایت نوبت خودروها به منظور نظم و ترتیب مسیر ورودی و خروجی جایگاه انجام دهد. جهت خودروها در جایگاه بهنگام ورود و هنگام سوخت گیری به سمت خروجی بوده و از تداخل جهت حرکت خودروها جلوگیری به عمل آید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف به تهیه گزارش از چگونگی و نحوه کار کلیه تجهیزات جایگاه به مسئولین بخشهای تعمیراتی و ارائه دهندگان خدمات پس ازفروش(مکانیک، برق، ابزار دقیق سرویسهای تعمیراتی)بمنظور جلوگیری ازتوقف ناخواسته هریک از تجهیزات میباشد.
 • ۱۳- پیگیری به موقع تعمیرات تجهیزات جایگاه و حصول اطمینان ازانجام صحیح آن جهت بهره برداری هرچه بهتر به عهده بهره بردار میباشد.
 • ۱۳- کنترل برچسب سوختگیری خودروها به لحاظ وجود اطمینان از اعتبار آن، جهت سوختگیری و بهره بردار باید قبل از عرضه سوخت به خودروها از وجود برچسب مشخصات سیستم CNG خودرو که بیانگر دارا بودن گواهینامه استاندارد مجوز سوختگیری گاز CNG فشرده است اطمینان حاصل نموده و از عرضه سوخت به خودروهای فاقد برچسب مزبور خودداری نماید . بدیهی است بهره بردار مجاز به عرضه سوخت به خودروهای فاقد برچسب سوختگیری معتبر نمی باشد و در صورت تحویل سوخت CNG به خودروهای فاقد برچسب مراتب در کمیته تخلفات و بر اساس رأی کمیته مزبور اقدام خواهد گردید و چنانچه کارکنان فروشنده کنترلهای لازم را در ارتباط با این بند به عمل نیاورده و منجر به بروز حادثه گردد بهره بردار موظف و مکلف به جبران خسارات انی و مالی و پاسخگویی به مراجع قضایی و دیگر مدعیان قانونی خواهد بود و از این جهت مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.
 • ۱۳- نیروهای بهره بردار بصورت نوبتکار انجام وظیفه خواهند نمود.
 • ۱۳- بهره بردار می بایست خط کشی لازم را جهت قرار گرفتن خودروها در بین دیسپنسرها انجام دهد.
 • ۱۳- حفظ و حراست از کلیه اموال جایگاه، به عهده بهره بردار است.
 • ۱۳- بهره بردار مسئول حفظ و نگهداری و رفع هر گونه عیب و نقص تجهیزات و وسایلی می باشد که توسط کارفرما در اختیار وی قرار داده و باید در پایان قرارداد با توجه به استهلاک متعارف، آنها را عودت دهد.
 • ۱۳- کمبودها و خسارت های وارده، توسط کارفرما مشخص و از مطالبات بهره بردار کسر می گردد.
 • ۱۳- در پایان قرارداد بهره بردار بایستی کلیه تجهیزات هر جایگاه را بطور سالم و آماده بکار تحویل کارفرما دهد. ( مطابق چک لیست تحویلی در شروع به کار بهره بردار)
 • ۱۳-بهره بردار بایستی کلیه اسناد، سوابق فعالیت و آمارهای روزانه، ماهیانه، سالیانه و همچنین سوابق متعلق به کلیه کارهای تعمیراتی را بصورت طبقه بندی شده و مورد تأیید کارفرما نگهداری و در پایان قرارداد طبق صورتجلسه تحویل نماید.
 • ۱۳- بهره بردار تابع مقررات اعلام شده توسط نماینده کارفرما (کیفیت، محیط زیست، ایمنی) و همچنین ملزم به رعایت سایر دستورالعملها و بخشنامه های شهرداری و سازمانهای ناظر بر فعالیت جایگاه (نظیر سازمانهای محیط زیست، پخش فرآورده های نفتی و …) می باشد.
 • ۱۳- ساختمانها وابنیه تحویلی بایستی درپایان قراردادمطابق باصورتجلسه زمان تحویل وبصورت بهسازی شده به کارفرما عودت گردد.
 • ۱۳- طرف قرارداد مسئول پاسخگویی به کلیه مراجع قضائی و اداری در رابطه با شکایات شهروندان و عملکرد کارکنان و امکانات در اختیار خواهد بود. بدیهی است شهرداری حق مطالبه هر گونه ضرر و زیان و خسارت احتمالی در این رابطه را در محاکم قضائی جهت خود محفوظ می دارد.
 • ۱۳- بهره بردار متعهد است نیروی انسانی لازم (متخصص) را تأمین نماید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است شرح تمام اقدامات انجام شده در مورد هر یک از دستگاه های موضوع قرارداد را که شامل شرح تعمیرات، لیست قطعات مصرف شده و سایر موارد را تهیه نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد.
 • ۱۳- در صورت ارائه گزارش ناظر کارفرما مبنی بر وجود اشکال در روند اجرایی قرارداد که نشان از قصور و یا تقصیر بهره بردار داشته باشد، بهره بردار موظف به رفع نواقص و معایب در مدت توافق شده با ناظر کارفرما می باشد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است عملیات تعمیرات را براساس زمان بندی قرارداد به پایان رسانده و از تغییر در زمان بندی قرارداد خودداری نماید.
 • ۱۳- بهره بردار موظف می باشد در صورتی که به دلیل عدم ایفا تعهدات مالی جایگاه نسبت به اشخاص ثالث یا به هر دلیل دیگر موجبات تعطیلی جایگاه فراهم آید و یا در زمانی که جایگاه تحت هر عنوان (تعمیرات، قطع برق، گاز و….) تعطیل گردد مراتب را سریعاً به دستگاه نظارت کارفرما اطلاع دهد.
 • ۱۳- بهره بردار باید مواردی که اطلاع آن برای مراجعین جایگاه ضرورت دارد را روی تابلو مناسب، مطابق ضوابط استاندارد مربوطه به دو زبان انگلیسی و فارسی و همچنین با استفاده از علامات متعارف بین المللی در معرض دید عموم قرار دهد.
 • ۱۳- بهره بردار موظف است در پایان هر ماه رسیدهای پرداخت قبوض گاز، برق، آب، تلفن جایگاه را به شهرداری ارائه نماید. در صورت تأخیر بهره بردار در پرداخت هزینه های مذکور، شهرداری ضمن ضبط ضمانتنامه های موضوع ماده ۴، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ می نماید و هیچگونه اعتراضی از سوی بهره بردار مسموع نخواهد بود.
 • ۱۳- در خصوص قطعات تعویضی می بایست شرایط زیر انجام شود :

الف: ارائه گواهینامه معتبر برای قطعات تولید داخل و یا قطعات اصلی

ب:تضمین و گارانتی نمودن قطعات در محدوده زمانی مناسب با توجه به عمر مفید قطعه در شرایط کارکرد معمول و اصولی

ج: ارائه فاکتور معتبر (ممهور به مهر و امضاء) در سربرگ رسمی شرکت بابت خدمات ارائه شده و قطعات تامین شده

۸۵ – ۱۳- مبالغ کلیه کارمزدهای قبلی آزاد شده از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بحساب قبوض شرکت گاز ، متعلق به کارفرما میباشد.(قبل از تاریخ انعقاد قرارداد)

۸۶– ۱۳- طبق مکاتبات شورای تامین شهرستان برای خدمات رسانی در مواقع اضطراری حتماً میبایست جایگاه مجهز به ژنراتور باشد.

۸۷- ۱۳- هماهنگی و همکاری لازم در بازرسی های ادواری توسط شرکتهای مورد تایید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و پرداخت بازرسی بعهده بهره دار میباشد.

۸۸-۱۳- بهره بردار متعهد میگردد از نیروهایی که درحال حاضر در جایگاه cng شاهد مشغول به کار میباشند ، استفاده نماید و بدون مجوز اقدام به اخراج نیروهای موجود ننماید.

۸۹- ۱۳- هزینه استاندارد سازی ، اورهال جایگاه به عهده بهره بردار می باشد.

۹۰– ۱۳- شهرداری هیچگونه تعهد استخدامی در رابطه با پرسنل پیمانکار نداشته و مسئولیت نحوه بکارگیری پرسنل پیمانکار به عهده شرکت می باشد و شهرداری پاسخگوی دعاوی بین کارگر و پیمانکار نمی باشد و رسیدگی به اینگونه مسائل بر طبق قانون به عهده مراجع ذیصلاح و اداره کار و امور اجتماعی می باشد.

۹۱- ۱۳- کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته میشود هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و مسئولیت بروز هرگونه حادثه ای که ممکن است در حین انجام کار متوجه کارگران یاد شده شود بعهده پیمانکار می باشد.

۹۲- ۱۳-  پیمانکار متعهد است در اجرای مفاد قرارداد از بکارگیری اتباع خارجی که فاقد پروانه کار می باشند خودداری نماید. بدیهی است در صورت مراجعه و مشاهده بازرسین وزارت کار و امور اجتماعی، کارفرما نسبت به عواقب قانونی تعهدی نداشته و مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

۹۳- ۱۳-  چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین، معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.

۹۴- ۱۳- پیمانکار موظف است کلیه مقررات ایمنی و حفاظت و بهداشت کار (مطابق آئین نامه های حفاظت کارگاه) را در زمان انجام کار با تقبل هزینه های مربوطه آن، به مورد اجرا گذارد.

۹۵- ۱۳-  شرکت کنندگان در مزایده ملزم به رعایت مفاد بخشنامه قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۷۷ می باشند و در صورتی که خلاف آن ثابت شود قرارداد به خودی خود باطل می گردد.

۹۶- ۱۳-  پیمانکار موظف است نسبت به خرید و ارائه بیمه مسئولیت و سایر بیمه نامه های لازم به دستگاه نظارت اقدام نماید و پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار باید موضوع پیمان را  بیمه و موظف  به اخذ بیمه حوادث که کل موضوع قرارداد و تمامی نیروهای تحت پوشش را شامل گردد می باشد.

۹۷- ۱۳-  هزینه خرید بیمه نامه آتش سوزی جایگاه و سرنشینان خودرو در هنگام سوختگیری و هر نوع بیمه نامه ای که خطرات احتمالی را شامل خسارت های مالی و جانی به پرسنل و اشخاص ثالث و املاک مجاور را پوشش دهد و همچنین حقوق و بیمه و مالیات پرسنل شاغل جهت اجرای قرارداد و همچنین هرگونه مالیات و عوارض از جمله مالیات بر اجاره برعهده پیمانکار (برنده مزایده) می باشد.

۹۸- ۱۳- چنانچه از طرف اداره امور مالیاتی بنا بر قوانین جاری دولت نسبت به این قرارداد مالیاتی درخواست گردد، پیمانکار موظف است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

۹۹- ۱۳- کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عملکرد نیروهای پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد و درکلیه موارد پیمانکار مسئول خواهد بود. ضمناً پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار میباشد به عهده پیمانکار است.

۱۰۰- ۱۳- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل تحت پوشش خود را ضمن گذراندن دوره های لازم از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به لباس متحدالشکل (با آرم شرکت) مورد تأیید کارفرما که دارای اتیکت شناسایی و علائم مشخصه بر روی لباس باشند ملبس نماید و همچنین تجهیزات موضوع قرارداد را به علائم مشخصه مورد تأیید کارفرما مجهز نماید. ضمناً ثبت نام در دوره های اپراتوری و گرفتن مجوز پرسنل، بعهده پیمانکار می باشد.

۱۰۱- ۱۳-  پيمانكار موظف است كليه قوانين و مقررات دولتي بالاخص ماده ۱۳ قانون كار و ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي را در مورد پرسنل تحت پوشش خود رعايت نموده و شخصاً پاسخگوي كليه مراجع ذيصلاح پيرامون مسئوليتهاي قانوني مي باشد.

۱۰۲- ۱۳-  درصورتی که پیمانکار نسبت به انجام پیمان مربوطه به نحومطلوب و با کیفیت اقدام ننماید به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود ناظر می بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت را برآورد و به تشخیص کارفرما میزان خسارت از ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بهره بردار کسر نماید.

۱۰۳- ۱۳-  پیمانکار مکلف است کارکنان موضوع قرارداد را با هزینه خود در قبال بروز حوادث احتمالی ناشی از درگیری و صدمات جانبی اعم از فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی وارده به آنها و اشخاص ثالث، بیمه عمر، حوادث و مسئولیت مدنی و شخص ثالث نماید و تصویری از بیمه نامه مذکور را به کارفرما ارائه نماید،مسئولیت پاسخگویی وجبران خسارت از نظر حقوقی وکیفری بعهده پیمانکار میباشد.

۱۰۴- ۱۳- با عنایت به ساعت کارکرد دستگاه کمپرسور، پیمانکار موظف است براساس قانون و مقررات نسبت به کنترل و چک لیست و اورهال دستگاههای فوق اقدام نماید.

۱۰۵- ۱۳-  در زمان گارانتی آن دسته از قطعات که دارای ضمانت می باشند می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت از شرکت سازنده یا گارانتی کننده تهیه شوند و پس از سپری شدن مدت ضمانتنامه، تهیه کلیه قطعات بر عهده بهره بردار می باشد.

۱۰۶- ۱۳-  هرگونه هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات جایگاه پمپ گاز برعهده بهره بردار می باشد.

۱۰۷- ۱۳-   هر گونه هزینه های جاری جایگاه از جمله بهای مصرفی آب ، برق ، تلفن بر عهده بهره بردار میباشد و بهره بردار موظف است در پایان هر ماه قبوض خدماتی مربوط به آب ،برق،تلفن، گاز و … را واریز و کپی فیش واریزی را به شهرداری تحویل دهد

۱۰۸- ۱۳- تعداد نفرات آموزش دیده مورد نیاز برای سرویس دهی در جایگاه براساس استاندارد شرکت ملی گاز ایران می باشد.

۱۰۹- ۱۳-  کلیه هزینه های بازرسی فنی و توسط بازرسان اعزامی تا اتمام قرارداد برعهده بهره بردار می باشد.

۱۱۰- ۱۳- کلیه هزینه های استاندارد سازی جایگاه اخذ تاییدیه ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر عهده بهره بردار جایگاه می باشد.

۱۱۱- ۱۳- استفاده از فضای تبلیغات موجود در جایگاه ها برای بهره برداران مجاز نمی باشد. و فضای تبلیغاتی متعلق به شهرداری میباشد.

۱۱۲- ۱۳- انجام روتین های دوره ای نگهداشت و تعمیرات جایگاه بایستی براساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهیزات و شهرداری صورت پذیرد و هزینه های آن بعهده بهره بردار می باشد.

۱۱۳- ۱۳- بهره بردار بایستی مدارکی دال بر اخذ نمایندگی مجاز تأمین قطعات و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات CNG از شرکت سازنده تجهیزات و یا قراردادی با شرکتهای ذیصلاح را به کارفرما ارائه نماید.

۱۱۴- ۱۳- بهره بردار ضامن جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از استفاده از جایگاه و تجهیزات منصوبه، نسبت به جان، سلامتی و اموال دیگران بوده و رأساً نسبت به تأمین و پرداخت اینگونه خسارات احتمالی اقدام و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص نخواهد داشت.

۱۱۵- ۱۳- حد اقل یک مرحله تعمیرات اساسی(اورهال) در طی مدت قرارداد اجباری بوده و هزینه آن با بهره بردار می باشد و در صورت عدم اجرا هزینه آن از مبلغ کل قرارداد کسر می شود(با توجه روتین «د» قرارداد محاسبه میگردد)

۱۱۶- ۱۳-  بهره بردار موظف به پیگیری و انجام کلیه ضوابط و مقرات اعلام شده از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می باشد

۱۱۷- ۱۳- رعایت کلیه مسائل ایمنی بر اساس دستورالعمل های ارسالی شرکت ملی پخش و جبران هر گونه خسارت احتمالی بر عهده بهره بردار می باشد .

۱۱۸- ۱۳- در هنگام تعمیرات و استانداردسازی جایگاه ، بهره بردار موظف به استفاده از قطعات استاندارد و دارای تاییدیه شرکت طرف قرارداد تعمیر و نگاهداشت با جایگاه می باشد ، بدیهی است موارد تاییدی از شرکت تعمیر و نگاهداشت جهت اخذاستعلام به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه خوزستان ارسال خواهد شد

۱۱۹- ۱۳- هزینه نگهداری و شارژ تجهیزات ایمنی، اعلام حریق بر عهده بهره بردار می باشد.

۱۲۰- ۱۳- بهره بردار موظف است در تمام اوقات فعالیت جایگاه، اعم از روز یا شب، به ازاء هر دو دستگاه دیسپنسر دو نازله فعال یک نفر اپراتور را بکار گرفته و تحت هیچ شرایطی تعداد اپراتورهای هر جایگاه، در شیفت شب، کمتر از دو نفر نباشد.

۱۲۱- ۱۳- در جایگاه همواره یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (ترجیحاً فنی) و آشنا به رایانه، بعنوان مدیر جایگاه و یک نفر بعنوان نماینده فنی، که مسئولیت امور فنی جایگاه را بر عهده خواهد داشت، انجام وظیفه نماید.

۱۲۲- ۱۳- انجام کنترل های کمی و کیفی نگهداشت و تعمیرات و حصول اطمینان از صحت اجرای خدمات طبق دستورالعمل های سازندگان تجهیزات و کارفرما جزء تعهدات بهره بردار است.

۱۲۳- ۱۳- از آنجایی که تهیه و تأمین کلیه قطعات یدکی و نیز تعمیر کلیه تجهیزات جایگاه به هزینه و بعهده بهره بردار می باشد، بهره بردار موظف به  برآورد و تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز در مدت زمان قرارداد می باشد. در صورت عدم تأمین یا تعمیر، کلیه مسئولیت ها متوجه بهره بردار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. در صورت هر گونه تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان، برابر نظر کارفرما، جرایم محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۲۴- ۱۳- بهره بردار موظف است در اتمام قرارداد نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام نماید. جایگاه را به صورت صحیح و سالم و آماده بکار با تأیید دستگاه نظارت تحویل شهرداری دهد.

۱۲۵- ۱۳- تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز اداری، سرمایش، گرمایش و هر آنچه مورد نیاز نیروهای مستقر در جایگاه باشد (در طول مدت قرارداد)، بعهده بهره بردار است.

۱۲۶- ۱۳- کلیه مراحل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و تجهیزات در دوره های تعیین شده (مطابق توصیه های شرکت سازنده و تحقیقات و بر اساس استاندارد) از طریق شرکتهای بازرسی مورد تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بعهده بهره بردار می باشد. گواهی کالیبراسیون دیسپنسرها به منظور حصول اطمینان از صحت کمی CNG قابل عرضه، می بایست به کارفرما ارائه گردد.

۱۲۷- ۱۳- بهره بردار چنانچه نماینده تأمین کننده تجهیزات نبود و فاقد گواهینامه و مجوز تعمیرات تجهیزات باشد ملزم به انعقاد قرارداد با نماینده شرکت سازنده تجهیزات یا شرکت های مجاز تعمیرات و نگهداری  و مورد تأیید کارفرما می باشد تا بتواند بدون هیچگونه تأخیری در انجام کارها از خدمات آنها استفاده نماید. بهره بردار یک نسخه از قرارداد را باید به کارفرما تحویل دهد. در هر صورت تمامی مسئولیتها بعهده بهره بردار می باشد.

۱۲۸- ۱۳- رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استاندارد وزارت نفت و شرکت پخش و کارفرما و ۱۸۰۰۱ OHSAS و اعمال آموزشهای مربوطه بر عهد بهره بردار خواهد بود.

۱۲۹- ۱۳- کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره مربوط به ایمنی و آتش نشانی و نیز کلیه ضوابط و دستورالعملهای حفاظت فنی، امنیتی، بهداشتی و نظافت و تأسیسات و تجهیزات جایگاه موضوع قرارداد را رعایت نماید و تجهیزات و وسایل لازم را برای تأمین و حفظ ایمنی جایگاه، تاسیســات و تجهیزات، کارکنان، خودروهای سوختگیری و سرنشینــان آنهـا و همچنین اماکن مجاور را به هزینه خود تهیه و نصب و مورد بهره برداری قرار دهد.

۱۳۰- ۱۳- در صورت دستکاری در میتر شرکت گاز (مستقیم یا غیر مستقیم) و دستکاری در تنظیم فشارهای مجاز تعریف شده دستگاه موارد مذکور به تشخیص کارشناس مورد تایید و معرفی شده از طرف شهرداری ، برآورد و در صورت بدهکاری پیمانکار منظور می شود .

ماده ۱۴ – برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات

 • ۱۴- کلیه فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی و هدایت صحیح امور تعمیراتی شامل موارد زیر بر عهده بهره بردار است:

۱-۱- ۱۴- تشکیل دفتر برنامه ریزی جهت انجام هماهنگی ها (مستقر در دفتر مرکزی بهره بردار)

۲-۱- ۱۴- تشکیل دفتر برنامه ریزی تعمیرات در همه رده ها.

۳-۱- ۱۴- داشتن برنامه مدون آموزشی برای کارکنان و ارائه آن به کارفرما.

۴-۱- ۱۴- تأمین نرم افزار و سخت افزار متداول و مرتبط و هماهنگ با سیستم مکانیزه کارفرما برای کنترل برنامه ریزی فعالیتهای روزانه.

۵-۱- ۱۴- ارائه گزارشهای دوره ای طبق فرمهای ابلاغی از سوی کارفرما.

۶-۱- ۱۴- پیش بینی نیازهای مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز جهت انجام هرگونه تعمیرات.

۷-۱- ۱۴-  تهیه گزارشهای ماهیانه و سالیانه و توزیع نسخ آن با تأیید نماینده کارفرما طبق فرمت تصویبی ابلاغی کارفرما.

۸-۱- ۱۴- ایجاد سیستم بایگانی سوابق جهت دسترسی آسان به اطلاعات و طبقه بندی آنها.

 • ۱۴- ارائه گزارشهای کاربردی و تحلیلی و دوره ای سه ماه برای ارزیابی عملکرد تعمیرات با توجه به مصرف قطعات یدکی و نفر ساعت صرف شده بر عهده بهره بردار است.
 • ۱۴- هرگونه کار تعمیراتی در هر رده بایستی در همان روز با ذکر موارد انجام شده و فهرست قطعات یدکی جهت درج در پرونده تجهیز ( MAINTENANCE AMAGMENT SYSTEM CMMS CIMPUTERIZED ) جایگاه مطابق با دستورالعمل های ارائه شده توسط نمایندگی مجاز شرکت سازنده تجهیزات تهیه گردد.
 • ۱۴- بهره بردار باید در صورت بروز هر گونه حادثه ضمن جمع آوری اطلاعات آن نسبت به ارسال گزارش حادثه با تجزیه و تحلیل اولیه، علت حوادث به کارفرما اقدام نماید.
 • ۱۴- بهره بردار جهت انجام بازرسی فنی جایگاه مطابق چک لیست واحد بازرسی فنی کارفرما، با اذن کارفرما نسبت به عقد قرارداد با شرکت های معرفی شده و مورد تایید کارفرما اقدام نموده و یک نسخه مربوطه جهت تایید و پرداخت از محل کارمزد خدمات ویژه به نماینده کارفرما تحویل نماید.

 ماده ۱۵  نکات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی (HSE) که بهره بردار موظف به رعایت آنها می باشد.

 • ۱۵- رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استاندارد وزارت نفت و شرکت پخش و کارفرما و ۱۸۰۰۱ OHSAS و اعمال آموزشهای مربوطه بر عهد بهره بردار خواهد بود.
 • ۱۵- کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره مربوط به ایمنی و آتش نشانی و نیز کلیه ضوابط و دستورالعملهای حفاظت فنی، امنیتی، بهداشتی و نظافت و تأسیسات و تجهیزات جایگاه موضوع قرارداد را رعایت نماید و تجهیزات و وسایل لازم را برای تأمین و حفظ ایمنی جایگاه، تاسیســات و تجهیزات، کارکنان، خودروهای سوختگیری و سرنشینــان آنهـا و همچنین اماکن مجاور را به هزینه خود تهیه و نصب و مورد بهره برداری قرار دهد.
 • ۱۵- انجام معاینات ادواری کارکنان جایگاه مطابق دستورالعمل های کارفرما و استاندارد OHSAS و آئین نامه های مربوطه و ارائه مستندات ذیربط به کارفرما از وظایف بهره بردار می باشد. مستندات در هر جایگاه باید موجود باشد.
 • ۱۵- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز جایگاه تحت نظارت کارفرما ارائه گواهینامه طی دوره آموزشی برای هر نفر از نیروهای بهره بردار مطابق آئین نامه و دستور العمل های مربوطه در مراکز مورد تأیید کارفرما و شرکت پخش بعهده بهره بردار می باشد. مستندات در هر جایگاه باید موجود باشد.
 • ۱۵- بهره بردار موظف است لباس کار متحدالشکل و تجهیزات ایمنی با نوع کار و مورد تأیید واحد ایمنی، بهداشتی و محیط زیست (HSE) کارفرما برای کارکنان جایگاه تهیه و به نظافت و به استفاده آنها از لباسها و تجهیزات مورد نظر نظارت مستمر تماید.
 • ۱۵- در صورتیکه در حین انجام عملیات، حادثه ای رخ دهد بهره بردار بایستی بلافاصله مراتب را با واحد (HSE) کارفرما اعلام کند.
 • ۱۵- کالیبراسیون گیجها، حسگر فشار و دما، دیسپنسرها، اندازه گیری دبی و سیستم قطع آن، شیرهای اطمینان وکنترل چاه ارت، کنترل F&G، نشست یابیس اتصالات.
 • ۱۵- تخلیه به موقع انباشت روغن و مواد تقطیر شده از ظرف کندانس( CONDENSATE DRUM).
 • ۱۵- چک نمودن عملکرد صحیح تابلوهای کنترل.
 • ۱۵- چک نمودن لرزش کمپرسور.
 • ۱۵- چک نمودن مخازن، شیرآلات و بازرسی های دوره ای.
 • ۱۵- حفاظت کاتدیک.
 • ۱۵- استقرار کپسولهای اطفاء حریق در محلهای مربوط و نصب تاریخهای بازدید بر روی کپسول. هزینه نگهداری و شارژ تجهیزات ایمنی و اعلام حریق بر عهده بهره بردار می باشد.
 • ۱۵- سالم بودن سیستم روشنایی.
 • ۱۵- کنترل کلیه تجهیزات HSD.
 • ۱۵- عدم وجود موارد آتشزا در جایگاه.
 • ۱۵- کنترل عملکرد شیرهای اطمینان خروجی هر مرحله کمپرسور.
 • ۱۵- کنترل خوردگی بر روی دیوار مخازن به صورت چشمی.
 • ۱۵- کنترل شیر قطع جریان اضافی.
 • ۱۵- بهداشت و پاکیزگی محیط، عدم نشت روغن و سالم بودن مسیرهای آب و سایبانها، تمیز نمودن ترنجها (مسیرهای کابل و لوله).
 • ۱۵-کنترل و اندازه گیری میزان صدای مجاز کمپرسور توسط مراکز مورد تأیید کارفرما.
 • ۱۵- کنترل ایمنی همه اتصالات بین لوله های کمپرسور و سیستم اولویت بندی.
 • ۱۵-کنترل SEAL بودن کلیه جعبه های اتصالات الکتریکی و عملکرد کمپرسور هوا.
 • ۱۵-کنترل عملکرد شیرهای برقی.
 • ۱۵-کنترل سالم بودن شیلنگهای سوخت رسانی و اتصالات آن و عدم وجود ترک خوردگی.

ماده ۱۶- تأمین تجهیزات و وسایل مورد نیاز موضوع قرارداد

 • ۱۶- تأمین کلیه تجهیزات و هرگونه ابزار تعمیراتی و امکانات موردنیاز برای انجام تعهدات ایجادشده برعهده بهره بردار است.
 • ۱۶-کلیه ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین آلات بهره بردار بایستی مورد تأیید دستگاه نظارت باشند.
 • ۱۶- تأمین کلیه قطعات، اجناس عمومی و مصرفی برعهده و با هزینه بهره بردار است.
 • ۱۶- تأمین کلیه وسایل اندازه گیری جهت انجام عملیاتهای متفاوت تعمیرات برعهده بهره بردار است.

ماده ۱۷- ممنوعیت واگذاری به غیر

 • ۱۷- بهره بردار به هیچ وجه حق واگذاری و انتقال جایگاه (عین و منفعت)، تجهیزات CNG و حقوق ناشی از این قرارداد و محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، هبه، صلـح منافع و

غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

 • ۱۷- درصورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند میتواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت (طبق مقررات) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ماده ۱۸ – عدم وجود واسطه       

بهره بردار تصریح و تاکید نمود که در جریان انعقاد قرارداد حاضر، هیچ واسطه ای مداخله نداشته و هیچ وجهی تحت هر عنوان به منظور انعقاد قرارداد به هیچکس پرداخت ننموده و نخواهد نمود. در صورت کشف خلاف مفاد این ماده علاوه بر فسخ قرارداد به ترتیب مقرر در مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴ﻫ– مورخه ۲۲/۱۲/۸۳ هیئت محترم مدیران نیز با فروشنده برخورد قانونی خواهد شد.

ماده ۱۹: قانون منع مداخله در معاملات دولتی

 • ۱۹- بهره بردار اقرار به عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ نموده ومسئولیتهای ناشی از آن را به عهده میگیرد.
 • ۱۹- بهره بردار با امضاء این قرارداد رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرای این قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و یا ذینفع نکند. در صورتی که محرز شود که بهره بردار مشمول قانون مذکور بوده و یا بر خلاف تعهدات فوق الذکر رفتار نماید کارفرما حق خواهد داشت پیمان را فسخ و سپرده حسن اجرای قرارداد او را ضبط و کلیه خسـارات وارده را به تشخیص خــود تعیین و از مطالبــات و سایر داراییهای او استیفاء نمــاید. همچنین بهره بـردار متعهد گردید هر گاه در جریــان اجرای قرارداد یکی از اقربایش که در تبصره یک ماده اول قانون مورد بحث ذکور احضاء گردیده در تشکیلات شرکت و بطور کلی وزارت نفت به مقام مدیریت و یا معاونت برسد، فوراً موضوع را به کارفرما اطلاع دهد که در این صورت کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و اگر بهره بردار خود مراتب را اطلاع ندهد کارفرما به محض اطلاع از حقیقت امر علاوه بر فسخ قرارداد مجاز و مختار است که سپرده حسن اجرای قرارداد را به نفع خود ضبط و خسارات ناشی از فسخ قرارداد را از مطالبات بهره بردار و یا سایر دارائیهای او وصول نماید.

ماده ۲۰ – آگاهی بهره بردار از مفاد قرارداد

پیمانکار که از محل اجرای پیمان بازدید کرده و از طبیعت محلی، شرایط عملیاتی، مقررات ایمنی کارفرما، تسهیلات موجود در منطقه، شرایط اقلیمی و آنچه برای اجرای عملیات لازم و در آن مؤثر است  از جمله تأسیات و تجهیزات مورد نیاز و امکانات لازم، تعداد نیروی انسانی موجود،  ضوابط و مقررات کارفرما در زمینه تعطیلات، ایمنی وآتش نشانی و سایر مطالب مربوطه کاملاً مطلع شده است و متعاقباً به هیچ عنوان حق ادعا و یا مطالبه ای که ناشی از عدم اطلاع باشد را ندارد .

ماده ۲۱ – محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات و مدارک این قرارداد محرمانه بوده و بهره بردار مجاز نیست بدون تأیید قبلی کارفرما اطلاعات منوط به قرارداد را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دیگران بگذارد و می بایست کوشش نماید تمامی اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات تحصیل می کند، محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات و سوابق بکار بندد.

ماده ۲۲- حوادث قهری (فورس ماژور)

 • ۲۲- شرایط فورس ماژور و پیش بینی نشده برای طرفین لازم الاجرا است.

تبصره ۹: حوادث قهری و غیرمترقبه (فورس ماژور) به وقایعی اطلاق می شود که جلوگیری از آن وقایع از حیطه و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و حدوث آن قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آن ممکن نباشد، حوادث قهری و غیرمترقبه از جمله و بدون قید انحصار شامل موارد ذیل است:

۱-۱- ۲۲- جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال توسط بیگانگان، شیوع بیماریهای واگیردار،سیل، زلزله.

تبصره ۱۰: عدم توانایی در انجام تعهدات قراردادی به علت تصمیمات و اقدامات مملکتی از مصادیق فورس ماژور محسوب نمیگردد.

۲-۱- ۲۲- در صورت بروز و ظهور عوامل غیر قابل پیش بینی و کنترل که عرفاً فورس ماژور شناخته شده و مانع ایفاء طرفین یا هر یک از آنها گردد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود و ایفاء تعهدات متعهد تا رفع فورس ماژور به حالت تعلیق درخواهد آمد، مشروط به اینکه وقوع و حدوث فورس ماژور را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به اطلاع طرف مقابل رسانده باشد.

۳-۱- ۲۲- در صورتی که ایفاء تعهدات بدلیل فورس ماژور بیش از یک ماه معلق گردد، طرفین ظرف مدت یک ماه به همیاری و توافق یکدیگر راهکار مناسبی برای تأمین اهداف موضوع قرارداد تعیین وبکار خواهند بست و در غیراینصورت قراردادفسخ شده تلقی خواهد شد.

۴-۱- ۲۲- در صورت بروز و ظهور عوامل غیر قابل پیش بینی و کنترل که عرفاً فورس ماژور شناخته شده و مانع ایفاء طرفین یا هر یک از آنها گردد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود و ایفاء تعهدات متعهد تا رفع فورس ماژور به حالت تعلیق درخواهد آمد، مشروط به اینکه وقوع و حدوث فورس ماژور را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به اطلاع طرف مقابل رسانده باشد.

ماده ۲۳- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد درج گردیده وبهره بردار تعهد مینماید که آدرس وی مشخص بوده و کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها، اخطاریه های احتمالی به آدرس فوق ابلاغ می گردد و در صورت تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین بایستی نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برساند، در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسلات ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۴– حل اختلاف قرارداد

 • ۲۴- در صورت بروز اختلاف نسبت به تفسیر و یا تعبیر مفاد این قرارداد، ابتدا موضوع توسط نمایندگان صاحب امضاء در این قرارداد پیگیری و در صورت عدم کسب نتیجه لازم، موضوع در کمیسیون متشکل از نمایندگان حقوقی و فنی طرفین بررسی و نسبت به رفع آن اقدام می شود. چنانچه اختلاف فی مابین کارفرما و بهره بردار از طریق کمیسیون مذکور منتج به حصول نتیجه نگردد از طریق ارجاع امر به محکمه صلاحیت دار انجام خواهد شد.
 • ۲۴- هر نوع اختلاف و عدم توافق که در رابطه با تغییر و تفسیر و اجرای این قرارداد بروز نماید کوشش خواهد شد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول نتیجه نهایتاً موضوع توسط نماینده شهرداری (مهندس ناظر) و نماینده شرکت و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری (مرضی الطرفین) به همراه نماینده شرکت ملی پخش یا نماینده شرکت نگهداشت حل و فصل خواهد شد.
 • ۲۴- طرفین متعهد هستند در طول بررسی اختلافات و صدور حکم تعهداتی که به موجی قرارداد بعهده دارند را کماکان اجرا نمایند.

ماده ۲۵- جریمه ها

 • ۲۵- در صورتی که بهره بردار به دلایل غیرموجه (خارج از امور قهریه) از ارائه خدمات و اقدامات موضوع قرارداد و نیز ایفای تعهدات قراردادی خود به تشخیص دستگاه نظارت خودداری کرده و تسامح کند مطابق موارد ذیل مشمول جریمه می شود:

۱-۱- ۲۵- در ازای هر ساعت توقف سوختگیری در جایگاه، بهره بردار مشمول پرداخت جریمه (بر مبنای قیمت کارمزد) می گردد.

۲-۱- ۲۵- شهرداری در صورت ارائه هرگونه گزارش مستند مبنی بر دریافت هر گونه وجه اضافه و یا کم فروشی، عدم کنترل مجوزهای سوختگیری خودروها، عدم رعایت دستورالعملهای شرکتهای سازنده تجهیزات و همچنین تغییر کاربری زمین جایگاهها به هر نحو نسبت اعمال  جرایم اقدام نماید.

 • ۲۵- به ازاء خارج سرویس قرار گرفتن هر یک از نازل های سوختگیری، بهره بردار موظف است در کمترین زمان ممکن حداکثر ۴ روز نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.
 • ۲۵- در صورت وارد شدن خسارت به خودروهای گازسوز و تجهیزات منصوبه CNG در جایگاه به هر دلیل ناشی از قصور و تخلف بهره بردار جبران آن به عهده بهره بردار خواهد بود. در صورتی که بهره بردار به تعهدات خود در خصوص تجهیزات منصوبه CNG به تشخیص دستگاه نظارت عمل ننماید کارفرما رأساً اقدام و در خصوص موارد دیگر به حکم مراجع قضایی عمل خواهد نمود.
 • ۲۵- در صورت وارد شدن خسارت به تجهیزات به هر شکل بهره بردار موظف به تعمیر و یا جایگزین نمودن تجهیزات می باشد و در صورتی که به دلیل عدم نگهداشت مناسب، تجهیزات دچار خسارت شده و نیاز به تعمیرات موردی داشته باشند هزینه تعمیرات برعهده بهره بردار می باشد و مشمول جریمه بند فوق الذکر نیز خواهد شد.
 • ۲۵- توقفهای جایگاه در عرضه گاز CNG توسط بازرسان کارفرما بررسی و چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نکرده باشد جریمه توقف تجهیزات برای بهره بردار لحاظ خواهد شد.
 • ۲۵- در صورت توقفهای مکرر جایگاه به لحاظ عدم توانایی یا قصور بهره بردار در امر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بهره بردار بوده و دوره های بعدی نیز بهره بردار حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.
 • ۲۵- کارفرما میتواند در صورت هرگونه قصور یا سهل انگاری بهره بردار در انجام تعهدات، مبالغی را متناسب با نوع و اثر آن طبق نظر دستگاه نظارت، به عنوان جریمه از بهره بردار کسر نماید.
 • ۲۵- چنانچه بهره بردار به هر دلیلی تعمیرات خواسته شده در تعهدات را انجام ندهد، کارفرما میتواند آن کار را به هر طریق ممکن انجام و هزینه های مربوطه را با احتساب ۲۰% بالاتری از ضمانتنامه بهره بردار کسر نماید.
 • ۲۵- جرایم و خسارات تحمیلی به کارفرما که ناشی از عملکرد بهره بردار باشد به عهده بهره بردار است.
 • ۲۵- کارفرما می تواند در صورت عدم تحویل مستندات مورد تقاضای خود (حتی به صورت نرم افزاری) معادل یک روز کارکرد را به عنوان جریمه از بهره بردار دریافت نماید.
 • ۲۵- توقف سوختگیری به دلیل تعمیرات اساسی برای هفت روز مجاز میباشد و پس از هفت روز بابت هر ساعت تأخیر معادل ۱۸۰ مترمکعب کارمزد به ازاء هر نازل بهره بردار مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

تبصره ۱۱: در صورتی که تأخیر مزبور موجب بروز یا تحمیل خساراتی نیز به کارفرما شده باشد کسور قراردادی مذکور در این ماده علاوه بر جبران خسارت مذکور خواهد بود.

ماده ۲۶- تأخیرات قرارداد

در صورتی که بهره بردار در انجام تعهدات از قبیل پرداخت مبلغ ماهانه قـرارداد و یا دیگر تعهـــدات تأخیـر داشته باشـد و یا برخلاف مفــاد قرارداد رفتار نماید و به تشخیص شهرداری توجهی به اخطارهای صادره ننماید ضمن فسخ یکطرفه قرارداد از طرف کارفرما کلیه خسارات وارده اخذ خواهد شد.

ماده ۲۷- موارد فسخ قرارداد

۲۷- کارفرما می تواند در هریک از موارد ذیل، این قرارداد را طی یک اخطار کتبی ۱۵ روزه به بهره بردار، فسخ و علاوه بر ضبط تضمینهای موضوع ماده ۴ قرارداد به نفع خویش، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال بهره بردار تأمین و جبران نماید و بهره بردار حق مطالبه هیچگونه خساراتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت و بهره بـردار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید و حق فسخ یکطرفه شهرداری نیز به هیچ نحوی از انحاء قابل اسقاط یا مصالحه توسط هیچ شخص یا اشخاصی نخواهد بود :

۱- ۱- ۲۷- در صورتی که بر شهرداری معلوم شود بهره بردار، عوامل فنی و علمی و تشکیلات لازم را برای انجام وظایف و تعهدات موضوع قرارداد را در اختیار نداشته باشد.

۲- ۱- ۲۷- عدم رعایت ضوابط و دستورالعملهای شهرداری و سازندگان تجهیزات، استانداردهای فنی و عرفی و شئونات حرفه ای که بهره بردار اقرار به اطلاع کامل از آنها دارد به تشخیص شهرداری.

۳- ۱- ۲۷- تأخیر بیش از ۷ روز در شروع انجام تعهدات موضوع پیمان توسط بهره بردار.

۴- ۱- ۲۷- متوقف نمودن ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط بهره بردار برای مدت بیش از ۳ روز بدون اجازه کتبی موجر یا بدون علت فورس ماژور

۵- ۱- ۲۷- واگذاری قرارداد به شخص ثالث تحت هر عنوان توسط بهره بردار

۶- ۱- ۲۷- قصور بهره بردار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخیص شهرداری

۷- ۱- ۲۷- مشمول ممنوعیتهای قانون منع مداخله در معاملات دولتی نسبت به بهره بردار.

۸- ۱- ۲۷- ورشکستگی و انحلال شرکت بهره بردار

 • ۱- ۲۷- ارتشاء بهره بردار در رابطه با انعقاد یا اجرای قرارداد

۱۰- ۱- ۲۷- افشاء مطالب محرمانه موضوع قرارداد بدون اجازه کتبی شهرداری

۱۱- ۱- ۲۷- خارج شدن بهره بردار از لیست بهره برداران مجاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به هر دلیل.

۱۲-۱-۲۷- هرگونه ارزیابی منفی جایگاه و بهره بردار توسط شرکتهای ذیصلاح یا شرکت ملی پخش فراورده های نفتی طبق نظر کارفرما مشمول فسخ قرارداد خواهد شد.

 • ۲۷- در صورت توقف ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط بهره بردار بدون اجازه قبلی و کتبی از کارفرما و در غیر موارد فوس ماژور، کارفرما حق خواهد داشت بلافاصله و بدون اخظار کتبی نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید بهره بردار اقدام و ضمن ضبط تضمین انجام تعهدات موضوع ماده ۴ قرارداد به نفع خویش، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال بهره بردار تامین و جبران نماید و بهره بردار حق مطالبه هیچگونه خساراتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت.
 • ۲۷- چنانچه بنا به تشخیص کارفرما، ادامه موضوع این قرارداد ممکن نباشد، کارفرما می تواند با اخطار دو (۲) ماهه قبلی قرارداد حاضر را فسخ نموده و بهره بردار حق ادعای هیچگونه خسارتی در این مورد را نخواهد داشت.
 • ۲۷- درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک از شرایط و تعهدات این قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما میتواند با یک مرحله وبدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد رابصورت یکطرفه فسخ نموده وپیمانکار حق هرگونه اعتراضی را ازخود سلب مینماید.
 • ۲۷- بهره بردار در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه ندارد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ماده ۲۸- نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۸ ماده، یک جدول به پیوست، در ۵ نسخه متحد المتن تنظیم، امضاء و مبادله گردیدکه کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد میباشند.

 

 

پیوست (۱)

 

جایگاه CNG شاهد شهرداری بهبهان

 

ردیف نوع موتور تعداد دیسپنسر فعال تعداد نازل فعال
۱ فورنوگس تام ایران خودرو ۴ ۸

 

 

 • بهره بردار موظف است به ازاء هر دیسپنسر فعال دو نازله را یک نفر اپراتور دوره دیده را در هر نوبت کاری استفاده نماید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *