مصوبات شورا ۱۴۰۱

ردیف  تاریخ  شماره مصوبه موضوع مصوبه 
 ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۴۱ مصوبه شورای شهر بهبهان
۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴۲
مصوبه شورای شهر بهبهان
۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۴۳
مصوبه شورای شهر بهبهان
۴
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۴۴
مصوبه شورای شهر بهبهان 
۵
۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۵
مصوبه شورای شهر بهبهان
۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۴۶
مصوبه شورای شهر بهبهان
۷
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۷
مصوبه شورای شهر بهبهان
۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۴۸
مصوبه شورای شهر بهبهان
۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۴۹
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۵۰
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۱
۱۴۰۱/۰۶/۲۱
 ۵۱ مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۵۲ مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵۳
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۵۴
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۵۵
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۶
۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۵۶
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۷
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۵۷
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۵۸
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۱۹
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۵۹
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۲۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶۰
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۲۱
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۶۱
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۲۲
۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۶۲
مصوبه شورای شهر بهبهان
۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۳
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۲۴
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۶۴
مصوبه شورای شهر بهبهان   
۲۵
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۶۵
مصوبه شورای شهر بهبهان   
۲۶
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۶۶
مصوبه شورای شهر بهبهان   
۲۷
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۷
مصوبه شورای شهر بهبهان
۲۸
۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۸
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۲۹
۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۹
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۷۰
مصوبه شورای شهر بهبهان
۳۱
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۷۱
مصوبه شورای شهر بهبهان   
۳۲
۱۴۰۱/۱۲/۱۱
 ۷۲ مصوبه شورای شهر بهبهان
۳۳
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۷۳
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۳۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۷۴
مصوبه شورای شهر بهبهان  
۳۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۷۵
مصوبه شورای شهر بهبهان