مصوبات شورا۱۴۰۰

 

ردیف

تاریخ صورت جلسه

شماره صورتجلسه

شماره صورت جلسه تطبیق

لینک دانلود

۱

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۰

۱۰

نمایش مصوبه شورای بهبهان 

۲

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۲

۱۲

نمایش مصوبه شورای بهبهان

۳

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

۱۳

۱۳

نمایش مصوبه شورای بهیهان

۴

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴

۱۴

نمایش مصوبه شورای بهبهان

۵

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

۱۵

۱۵

نمایش مصوبه شورای بهبهان

 

۶

 

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

 

۱۶

 

 

۱۶

 

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۱-۱۶

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲-۱۶

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۳-۱۶

۷

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

۲۰

۲۰

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۰

 

۸

۱۴۰۰/۰۹/۱۰

۲۳

۲۳

نمایش مصوبه شورای یهیهان ۲۳

۹

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۴

۲۴

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۴

 

۱۰

 

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

 

۲۵

 

۲۵

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۵-۱

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۵-۲

 

 

۱۱

 

 

 

۱۴۰۰/۱۱/۰۴

 

 

 

۲۷

 

 

 

۲۷

 

نمایش مصوبه شورای بهبهان مصوبه ۲۷-۴

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۷-۶

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۷-۷

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۷-۹

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۷-۱۰

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۷-۱۱

 

 

 

 

 

۱۲

 

 

 

 

 

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

 

 

 

 

 

۲۸

 

 

 

 

 

 

 

۲۸

 

 

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۸۵

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۸-۷

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۸-۱۱

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۸-۱۲

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲۸-۱۳

 

 

 

 

۱۳

 

 

 

 

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

 

 

 

 

۲۹

 

 

 

 

۲۹

 

مصوبه شورای بهبهان ۱

مصوبه شورای بهبهان۲

مصوبه شورا بهبهان ۳

مصوبه شورا بهبهان۴

مصوبه شورا بهبهان ۵

۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۳۰ ۳۰ مصوبه شورا بهبهان
۱۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
    صورت جلسه طرح شفافیت 
 ۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۳۲
۳۲
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۷
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۳۳
۳۳
مصوبه شورای شهر بهبهان

۱۸

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

۳۴

۳۴

مصوبه شورای شهر بهبهان

۱۹

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳۵

۳۵

مصوبه شورای شهر بهبهان

۲۰

۱۴۰۱/۰۱/۱۸

۳۶

۳۶

مصوبه شورای شهر بهبهان

۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۷ ۳۷ مصوبه شورای شهر بهبهان
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   ۳۸ ۳۸ مصوبه شورای شهر بهبهان
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۳۹ ۳۹ مصوبه شورای شهر بهبهان
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تصویب طرح فرزند آوری و حمایت از خانواده 
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۴۰ ۴۰ مصوبه شورای شهر بهبهان