مصوبات شورا

ردیف تاریخ صورت جلسه شماره صورتجلسه شماره صورت جلسه تطبیق لینک دانلود
۱

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۰

۱۰

نمایش مصوبه شورای بهبهان 
۲

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۲

۱۲

نمایش مصوبه شورای بهبهان
۳

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

۱۳

۱۳

نمایش مصوبه شورای بهیهان
۴

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴

۱۴

نمایش مصوبه شورای بهبهان
۵

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

۱۵

۱۵

نمایش مصوبه شورای بهبهان
۶  

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

 

۱۶

 

 

۱۶

 

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۱-۱۶

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۲-۱۶

نمایش مصوبه شورای بهبهان ۳-۱۶