اعضای شورا در کمیسیون های شهرداری

ردیف

کمیسیون

نام و نام خانوادگی نماینده شورا

۱

ماده ۱۰۰

آقای محسن روانخواه

۲

ماده ۵۵

آقای محمد هادی روحی پور

۳

ماده ۷۷

آقای فریدون قنواتی

۴

تجدید نظر ماده ۱۰۰

آقای سیف الله علی نژاد

۵

ماده ۷

آقای محسن روانخواه