اعضاء کمیسیون داخلی شورای اسلامی ۱۴۰۰

 

  ردیف

کمیسیون عمران

کمیسیون مالی

کمیسیون اجتماعی

کمیسیون شکایات 

۱

مهرداد خواجه

کاوه راهبر

جهانبخش شهرویی

فریدون قنواتی

۲

جهانبخش شهرویی

سیف اله علی نژاد

محسن روانخواه

مهرداد خواجه

۳

محسن روانخواه

مهرداد خواجه

سیف اله علی نژاد

جهانبخش شهرویی

۴

محمد هادی روحی پور

محمد هادی روحی پور

محمد هادی روحی پور