آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مرحله اول(یک مرحله ای)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نمایدلذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ردیف

عنوان پروژه کد طرح

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال) حداقل رتبه و رشته مدت قرارداد نوع ارزیابی
۱ ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی بهبهان

(زیرسازی و آسفالت ۱۳۹۸)

۱۷۲ ض ۱۵۰۲۰۰۱

۳۲۸/۴۷۴/۶۲۶/۴۹

۰۰۰/۳۲۴/۴۸۱/۲ ۵ راه و باند ۶ ماه ساده

 

۲ ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی بهبهان

(پیاده روسازی و جدولگذاری ۱۳۹۸)

۱۷۲ ض ۱۵۰۲۰۰۱ ۱۲۳/۱۱۰/۶۰۲/۱۰ ۰۰۰/۱۰۵/۵۳۰ ۵ ابنیه ۶ ماه ساده
۳ ساماندهی بستر و حریم مسیل های محدوده شهر بهبهان ۳۹۱ ض ۱۵۰۲۰۰۱ ۲۳۸/۳۰۶/۷۳۳/۱۳

 

۰۰۰/۶۶۶/۶۸۶ ۵ آب

یا  ۵ ابنیه

۶ ماه ساده
 • اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بنام تمرکز درآمد متفرقه خرانه معین خوزستان تسلیم میگردد.
 • شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار ۳ ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.
 • هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.
 • شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد.
 • به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 • محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
 • مهلت دریافت اسناد : از مورخه۰۱/۱۱/۹۹ لغایت۰۸ /۱۱/۹۹  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت۱۲ روزدوشنبه مورخه۲۰/۱۱/۹۹میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت ۱۲ روزسه شنبه مورخه ۲۱/۱۱/۹۹می باشد.
 • برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
 • متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن ۶- ۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ تماس حاصل نمایند.                                                                               

 

           

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *