قرارداد انجام بهسازی کف،دیواره از مسیل کانال آبخروار از پل شیخ صدوق تا پل الماسی

قرارداد

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی حمیدرضا ورزشی بعنوان شهردار بهبهان که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت عمران سازه جهان پارس  به شماره ثبت ۶۱۶۲ و شناسه ملی  ۱۰۶۸۰۰۷۹۸۷۹  به نمایندگی  خانم محمدظاهر تباری فرزند: علی  بشماره شناسنامه ۴۳ صادره کهگیلویه وکدملی بشماره  ۴۲۵۰۵۱۰۹۶۴ آدرس : دهدشت ، خیابان صدا و سیما  با شماره تماس  ۰۹۱۷۱۴۹۳۴۳۰ که در اینجا پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد که دارای مفاد ذیل می باشد:

ماده ۱- موضوع قرارداد :                                         

ماده ۲- مدت قرارداد :

 مدت قرارداد  ۴  ماه شمسی از تاریخ صدور ابلاغ قرارداد می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

            بر اساس استعلام بعمل آمده مقررگردید ازبابت کلیه عملیات اجرایی(مشروح درماده۹ قرارداد )تا سقف مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۱۴۷/۴ ریال درنهایت براساس میزان کارومقادیرآیتم های مشخص شده وبا اخذتاییدیه ازمهندس ناظرپروژه،قابل پرداخت به پیمانکار خواهدبود

ماده ۴ – شماره حساب :

مبلغ این قراردادبحساب شماره ۶۶۰۶۳۰۱۷۱۱۰۴۳۱۰۱۵۴۹۸۴۰۰۱ بانک انصار شعبه دهدشت بنام شرکت عمران سازه جهان پارس واریز میگردد.

ماده ۵ ضمانت :

مقرر گردید پیمانکار مبلغ ۰۰۰/۷۶۰/۴۱۴ ریال معادل ۱۰% کل قرارداد را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی شهرداری نماید.

 ماده ۶ – دوره تضمین :

دوره تضمین اجرای این کار به مدت ۱۲ ماه بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت می باشد. 

ماده ۷ – محل اجرای قرارداد :

محل اجرای موضوع قرارداداجرای کف،دیواره و جداول طرفین قسمتی ازمسیل آبخروار بهبهان حدفاصل پل شیخ صدوق تا پل الماسی میباشد.

ماده ۸ –  شرایط قرارداد :

 • ۸- اجرای کار طبق قیمت های مندرج در ماده ۹ قرارداد و بدون ضرائب تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشد و تهیه کلیه مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.
 • ۸-کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و شهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت دستمزد یا بیمه و سایر مسائل مربوط به آنان ندارد.
 • ۸- پرداخت هرگونه وجهی به پیمانکار منوط به ارائه صورت وضعیت تأیید شده توسط مهندس ناظر انجام می شود.
 • ۸- تهیه کلیه ابزار کار و کارگر و غذا و ماشین آلات بعهده پیمانکار میباشد وشهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 • ۸- این پروژه شامل هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح نمی شود.
 • ۸- این پروژه شامل هیچگونه پیش پرداختی نمی باشد.
 • ۸- پیمانکار موظف می باشد در صورت اعلام کارفرما مبنی بر عدم کارآیی کارگران موضوع قرارداد نسبت به جایگزین نمودن آن اقدام نماید و پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار بگمارد .
 • ۸- پیمانکار موظف است یک نفر مهندس عمران و یک نفر مهندس نقشه برداری جهت انجام عملیات موضوع پیمان به کار بگمارد همچنین پیمانکار باید نسبت به معرفی مسئول کارگاه به شهرداری اقدام نماید.
 • ۸- رعایت نکات ایمنی در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد و موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان به عهده پیمانکار میباشد و در صورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد ، تامین وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی ، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و … بعهده پیمانکار می باشد ضمناً تامین آب و برق مورد نیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات بعهده پیمانکار می باشد.
 • ۸ – کارفرما مخیر است که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد . در کلیه موارد پیش بینی نشده این قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم می باشد
 • ۸ – پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر مرحله از کار نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید
 • ۸ – پیمانکار موظف است پس از اتمام کار در هر نقطه محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از محل کارکرد به محوطه تعیین شده توسط کارفرما نماید.
 • ۸-پاکسازی محل و بازگذاشتن محل عبور مردم بعده پیمانکار می باشد.

ماده ۹- مشخصات وآیتم های اجرایی :

 • ۹-پی کنی زمین کف کانال به ارتفاع ۱ متر و حمل مصالح خاکی یا لجنی تا فاصله ۱۰ کیلومتر به محل های مورد نظر کارفرما به میزان ۳۰۰مترمکعب و مبلغ ۰۰۰/۹۵ ریال برای هر مترمکعب
 • ۹-کرسی چینی سنگ قلوه با ملات ماسه و سیمان ۱به۴ به ارتفاع ۲۰سانتیمتر به میزان ۲۳۲۰ مترمربع و مبلغ ۰۰۰/۱۳۵ریال برای هرمترمربع
 • ۹-بتن کف با بتن آماده ۲۵۰عیار به ضخامت ۵سانتیمتر به میزان ۱۲۲مترمربع و مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ریال برای هرمترمربع
 • ۹- بتن کف با بتن آماده ۲۵۰عیار به ضخامت ۱۰سانتیمتر به میزان ۲۳۲۰مترمربع و مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ریال برای هرمترمربع
 • ۹-بلوک کاری ۲۰سانتی دیواری توپر با ملات ماسه و سیمان ۱به۴ به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر به میزان ۹۸۰ مترمربع و مبلغ ۰۰۰/۷۷۴ریال برای هر مترمربع
 • ۹- بلوک کاری ۴۰سانتی دیواری توپر با ملات ماسه و سیمان ۱به۴ به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر به میزان ۹۸۰ مترمربع و مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال برای هر مترمربع
 • ۹- پلاستر دیواری لیسه ای داخل کانال به میزان ۳۰۰۰ مترمربع و به مبلغ ۰۰۰/۲۲۰ ریال برای هر مترمربع
 • ۹-ماهیچه طرفین داخل و بیرون دیواره ها به صورت مثلثی و با سطح مقطع ۱۰ سانتیمتر و با استفادهاز ملات ماسه و سیمان ۱به۵ به میزان ۴۰۰ مترمربع و به مبلغ ۰۰۰/۳۵ ریال برای هر مترمربع
 • ۹- اجرای راه دسترسی از بالا تا کف کانال به عهده کارفرما می باشد.
 • ۹-کارهای پیش بینی نشده مطابق فهرست بهای ابنیه سال ۹۸ محاسبه خواهد شد.
 • ۹-ایجاد سازه نگهبان و حفظ و نگهداری پی و دیواره به عهده پیمانکار می باشد .
 • ۹-انجام نقشه برداری جهت شیب بندی و پیاده سازی مسیر و هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشدو پیمانکار موظف است مطابق با هماهنگی مهندس ناظر نسبت به اجرای شیب مورد نظر اقدام نماید
 • ۹-حداقل یکبار نمونه گیری از بتن و نمونه مصالح به درخواست ناظر و توسط آزمایشگاه مورد تایید دستگاه نظارت و با پرداخت مالی پیمانکار الزامی می باشد
 • ۹-در خصوص استفاده از نوع و جنس مصالح مطابق دستور کار ناظر در قسمت های مختلف سطح شهر عمل خواهد شد
 • ۹-ضمنا دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما ومهندس ناظرکه درحین کار ابلاغ خواهدشد،جزلاینفک این قرارداد میباشد.

 

ماده ۱۰ – کسورات :  

پرداخت کلیه کسورات قانونی (بیمه و مالیات و …) بر عهده پیمانکار می باشد و ضمناً پرداخت هرگونه وجهی از سوی شهرداری ، منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه و دارایی از سوی پیمانکار می باشد. ( درصورت ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده توسط پیمانکار،کارفرما مالیات مذکور محاسبه وبه حساب اداره امور مالیاتی واریز خواهد شد).

ماده ۱۱ – فسخ قرارداد :

 • ۱۱- در صورت عدم نیـاز قبل از شروع قرارداد شهـرداری می تواند نسبت به فسخ یک طرفـه قرارداد اقــدام نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • ۱۱- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه طرف اول قرارداد از موارد فسخ یک طرفه کارفرما محسوب میگردد.
 • ۱۱- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای از موارد فسخ قرارداد می باشد.
 • ۱۱- در صورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک از شرایط و تعهدات این قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند با یک مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • ۱۱- چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف و یا چک تضمینی را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.
 • ۱۱- در صورت عدم رعایت هریک از مفاد قرارداد، کارفرما می تواند ضمن دریافت خسارت از محل ضمانت نامه بانکی و بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۲ : حل و فصل اختلاف

طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند ولی اگر به هردلیل از سوی هریک ازطرفین خللی درانجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های

تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول،

نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار میگیردو در صورت عدم توافق ، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری میگردد

ماده ۱۳ – شرایط عمومی قرارداد :

 • ۱۳- این قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان و قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .
 • ۱۳- آدرس قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظفند هر گونه تغییری در آدرس خود را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده ۱۴ – سایر شرایط :

هر گونه اطلاعیه دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه تنها به صورت کتبی معتبر است.

ماده ۱۵ – تأخیر در انجام تعهدات :

پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد و چنانچه دلایل پیمانکار برای تأخیر در رفع اشکال به لحاظ فنی و حرفه ای قابل قبول نباشد، پیمانکار مشمول کسر جریمه خواهد بود. برای هر روز تأخیر از تاریخ ابلاغ اولیه جهت رفع اشکال معادل ۲% (دو درصد از کل مبلغ) از صورت حساب کسر خواهد شد.

ماده ۱۶ – قوه قهریه (فورس ماژور) :

این قرارداد تابع قانون قوه قهریه (فورس ماژور) می باشد. بنابراین در صورت بروز موارد قوه قهریه و سایر موارد خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به) بلایای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی و موارد مشابه، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

تبصره ۲ : مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزایش قیمت کالا یا مواد و ابزار تولید، افزایش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری ارزها و … جزء موارد قوه قهریه محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷ : انتقال به غیر

پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید، و همچنین حق واگذاری محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، صلح منافع و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

ماده ۱۸ : اعتبارات

این پروژه از محل اعتبارات جاری بودجه مصوب سال ۹۸ تامین اعتبار گردیده است.

ماده ۱۹ : شرح نسخ قرارداد این قرارداد مشتمل بر ۱۹ ماده و در ۵ نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را خواهند داشت و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *