مصوبات شورا ۱۴۰۱

ردیف  تاریخ  شماره مصوبه موضوع مصوبه 
 ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۴۱ مصوبه شورای شهر بهبهان
۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴۲
مصوبه شورای شهر بهبهان
۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۴۳
مصوبه شورای شهر بهبهان