مصوبات شورا ۱۴۰۱

ردیف  تاریخ  شماره مصوبه موضوع مصوبه 
 ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۴۱ مصوبه شورای شهر بهبهان
۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴۲
مصوبه شورای شهر بهبهان
۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۴۳
مصوبه شورای شهر بهبهان
۴
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۴۴
مصوبه شورای شهر بهبهان 
۵
۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۴۵
مصوبه شورای شهر بهبهان
۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۴۶
مصوبه شورای شهر بهبهان
۷
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴۷
مصوبه شورای شهر بهبهان
۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۴۸
مصوبه شورای شهر بهبهان
۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۴۹
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۵۰
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۱
۱۴۰۱/۰۶/۲۱
 ۵۱ مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۵۲ مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵۳
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۵۴
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۵۵
مصوبه شورای شهر بهبهان
۱۶
۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۵۶
مصوبه شورای شهر بهبهان