بودجه سالانه شهرداری بهبهان

 

بودجه سال ۱۴۰۱

تعهدات قطعی سنواتی ۱۴۰۰

تملک دارایی های سرمایه ای برنامه طرح پروژه

تملک دارایی های مالی به تفکیک ماموریت برنامه طرح پروژه

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی – تملک دارایی های مالی۱۴۰۰

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی ۱۴۰۰

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی- تملک دارایی های سرمایه ای۱۴۰۰

ماموریت برنامه خدمات سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامه سال ۱۴۰۰

مصوبه درآمد سال ۱۴۰۰

لوایح پیشنهادی عوارضات شهرداری سال ۹۸