اعضاء کمیسیون داخلی شورای اسلامی ۱۴۰۰

ردیف

کمیسیون عمران

کمیسیون مالی

کمیسیون اجتماعی

کمیسیون شکایات 

کمیسیون خدمات شهری

۱

مهرداد خواجه

کاوه راهبر

جهانبخش شهرویی

فریدون قنواتی

محمد هادی روحی پور

۲

جهانبخش شهرویی

سیف اله علی نژاد

محسن روانخواه

مهرداد خواجه

جهانبخش شهرویی

۳

محسن روانخواه

مهرداد خواجه

سیف اله علی نژاد

جهانبخش شهرویی

محسن روانخواه

۴

محمد هادی روحی پور

محمد هادی روحی پور

محمد هادی روحی پور

 

سیف اله علی نژاد